S'està cercant, espereu....

2015-10-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-10-30

Tornar

Plens:

Data:
30-10-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària i extraordinària de 25 de setembre de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries d'11, 18 i 25 de setembre, i 2 d'octubre de 2015, i en sessió extraordinària de 17 de setembre de 2105, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa modificar el règim de sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2015.
Expediente: E-00401-2015-000052-00 - Aprovat
0005 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar les retribucions brutes anuals dels directors generals nomenats. (Ratificar inclusió. art. 82.3 ROF)
Expediente: E-00201-2015-000034-00 - Aprovat
0006 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar una sèrie de mesures tendents a aconseguir un acord transatlàntic per al comerç i la inversió (TTIP) entre la UE i els EUA, just, solidari i mediambientalment sostenible. (Ratificar inclusió. art. 82.3 ROF)
Expediente: O-00201-2015-000048-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar provisionalment la modificació del Pla Parcial Massarrojos Nord (NPR-9).
Expediente: E-03001-2014-000054-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar la documentació que esmena el Pla Especial de Protecció de l'Entorn dels BIC Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (ex Convent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia i ex Convent del Carme i Església de la Santa Creu (PEP-EBIC 08), requerida per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Expediente: E-03502-2012-000021-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar la documentació subsanatòria del Pla Especial de Protecció dels entorns dels BIC de la zona central de Ciutat Vella (PEP-EBIC 06-07), requerida por la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Expediente: E-03502-2013-000030-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/384/07, interposat contra Decrets 42/2007 i 43/2007 del Consell de la Generalitat Valenciana i Acord del Consell de Declaració del Parc Natural del Riu Túria com a Projecte Ambiental Estratègic; i això tenint en compte que per sentència del Tribunal Suprem s'ha declarat que no és pertinent al recurs de cassació, amb imposició de costes als recurrents.
Expediente: E-00501-2007-000683-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la modificació de l'Acord plenari de 31 de maig de 2013 sobre les quantitats percebudes en concepte d'assignació econòmica per al funcionament dels grups polítics municipals i la seua justificació.
Expediente: E-00407-2015-000017-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2015.
Expediente: E-00407-2015-000012-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE.- Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de 2015.
Expediente: E-05501-2015-000047-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE.- Proposa aprovar el 7m expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.
Expediente: E-05501-2015-000048-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar el Pla EconomicoFinancer 2015-2016 exigit per la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la realització d'inversions financerament sostenibles de la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-05201-2015-000024-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'Informe del tercer trimestre 2015 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2015-000029-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE.- Proposa aprovar la creació del Consell Local de Comerç de València.
Expediente: E-02901-2015-001314-00 - Aprovat
0018 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa aprovar la autorització de compatibilitat per a l'activitat pública de professor associat en el Departament d'Informàtica de la Universitat de València.
Expediente: E-01002-2015-000334-00 - Aprovat
0019 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa aprovar la Memòria municipal anual de gestió de l'Ajuntament de València de 2014.
Expediente: E-00401-2015-000002-00 - Aprovat
0020 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2015-001451-00 - Aprovat
0021 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar la moció subscrita pel Sr. Jaramillo, regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, relativa a 'Impuls a la transparència, el Dret de Accés a la Informació i la Participació Ciutadana en l'Ajuntament de València'.
Expediente: E-00910-2015-000053-00 - Aprovat amb esmenes
MOCIONS
0022 - Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Lozano, amb motiu de la Marxa estatal contra les violències masclistes, que tindrà lloc el propvinent 7 de novembre de 2015.
Expediente: E-C1515-2015-000002-00 - Aprovat
0023 - Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre adequació dels parcs municipals d'oci infantil a l'accessibilitat universal.
Expediente: O-89CIU-2015-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre implantació del sistema CoordCom del 112 en la sala 092 de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000029-00 - Aprovat amb esmenes
0025 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la participació, la transparència i les oportunitats.
Expediente: O-89CIU-2015-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre declaració com a Bé d'Interés Cultural Material de la Reial Senyera original del segle XVI que es conserva en l'Arxiu Històric Municipal.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel Sr. Novo i el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla d'atenció integral a la infància.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel Sr. Novo i el Sr. Grau, del Grup Popular, sobre programa experimental per a l'escolarització en centres públics de xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Novo i la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre mesures a favor de l'activitat comercial i la creació d'ocupació.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre convocatòria d'un Gran Pacte per les festes i les tradicions de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0031 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les Zones de Gran Afluència Turística.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
PREGUNTES
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre acord relatiu al Trinquet de Pelai.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'edició del Torneig de Tennis València Open ATP World Tour 2015.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura gratuïta dels poliesportius municipals.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'oferta d'ocupació pública de 2015 en què es va aprovar l'ingrés de 81 places de diferents categories en el Servici de Policia Local.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'accés a la Funció Pública de cinc oficials i cinc suboficials de Bombers.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre certificacions, propostes d'acord, factures, memòries justificatives i reconeixements de crèdit tramitats pels Servicis Centrals Tècnics i abonats per la Tresoreria municipal des de l'1 de juliol.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el concurs de mèrits per a la provisió de llocs al personal funcionari de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els ingressos tributaris per al 2016.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la reestructuració del deute.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'acta d'ocupació del camp de futbol dels Orriols i la no obertura del poliesportiu de la Fontsanta.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Escola Infantil Municipal situada al carrer de la Diputada Clara Campoamor i l'av. d'Alfauir.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre Unitats d'Execució.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'àrea de foment de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les normes urbanístiques transitòries aplicables en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre connexió del bulevard de Federico García Lorca amb la V-30.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur de la Zona d'Activitats Logístiques.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el projecte Citysens.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el conveni econòmic V Pacte d'Ocupació.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Centre Navegaweb.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la programació d'exposicions municipals.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'eliminació del copagament en centres de dia i residències per a persones majors i amb diversitat funcional.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre noves accions per a visibilitzar la situació de les persones sense llar.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nous programes per a combatre la violència masclista.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cooperatives de jóvens llauradors al Castellar–l'Oliverar.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de la palla de l'arròs a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'empacat de la palla de l'arròs a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre valoració de les persones dependents pels Servicis Socials municipals.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la targeta VLC amb tu majors.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre deficiències en jardineria en diversos carrers de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre campanyes de promoció del comerç.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la venda directa de productes de l'horta.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre problemes d'evacuació d'aigües pluvials a Poble Nou.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reintroducció de la rata penada en l'horta de València.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre problemes d'evacuació d'aigües pluvials a la plaça d'Emili Beüt i Belenguer.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre participació a les fires ambientals.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja en Halloween.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni entre la Regidoria d'Agricultura i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre falta de neteja als voltants del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el canvi de model de papereres.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'actuació de la Policia Local davant els desnonaments.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la selecció del gerent de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties per botellot a la plaça de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la campanya de platges de 2015.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre actuacions de Bombers en època estival.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre sancions a motocicletes i bicicletes durant el 2015.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el servici prestat per la Policia Local de València a les pedanies.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre nous estacionaments de motos a la calçada.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre campanya de control de bicicletes.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre controls de velocitat a vehicles en zones 30.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre balanç de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nova gerència de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat del carril bici.
Expediente: O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Registre Municipal de Solars.
Expediente: O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de les ajudes a la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, dle Grup Ciutadans, sobre obligacions emeses per la Fira Mostrari Internacional de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'evolució del compte de reserva de Fira València i planificació actual per a la seua dotació.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el futur dels coberts 2, 4 i 5 del Port de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les activitats i actes a realitzar a la plaça de l'Ajuntament durant els pròxims festejos de Nadal de 2015.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre compliment de l'organigrama del Servici de Protecció i Extinció d'Incendis de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment informàtic de la Sala 092 de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre criteris per a la concessió de condecoracions de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni subscrit entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els voluntaris de Protecció Civil.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la implantació del sistema de gestió d'emergències, CoordCom, a la sala 092.
Expediente: O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
0098 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de símbols de caràcter religiós als tanatoris municipals.
Contestada
0099 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre l'Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats en Falles.
Contestada
0100 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el Nou d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
Quedar assabentat
0101 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la representació dels mercats municipals en Mercavalència.
A contestar en pròxima sessió