S'està cercant, espereu....

2015-04-24 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-04-24

Tornar

Plens:

Data:
24-04-2015
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària de 27 de març de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13 i 27 de març i 1 d'abril de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Proposa acordar que no tindrà lloc la sessió plenària ordinària del propvinent mes de maig de 2015, prevista segons el règim de sessions per al dia 29 del dit mes.
Aprovat
0005 - ALCALDIA.- Proposa addicionar un nou projecte a l'acord de delegació de competències entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València, en el marc del Pla Confiança.
Expediente: E-00601-2014-000006-00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Fundació València Bàsquet 2000, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a la creació d'una escola de basquetbol i construcció de les seues instal·lacions. (20/04/2014)
Expediente: E-03A01-2013-000008-00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa iniciar procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU als carrers del Pintor Gasset, d'Angel de Villena i del bomber Ramón Duart.(23/02/2015) (núm.exp.E-03001-2011-000229-00)
Expediente: E-03001-2011-000229-00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Desarrollo Urbano de Patraix, SA, contra l'acord plenari de 26 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la liquidació del contracte corresponent al PAI PRR-9 Patraix. (20/04/2014)
Expediente: E-03001-2013-000184-00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre per mutu acord l'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Única de la Modificació del PGOU de l'Estadi Llevant, UD, a la mercantil Valencia Natura Park, SL. (20/04/2014)
Expediente: E-03003-2015-000009-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als Grups Polítics Municipals, a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2014. (21/04/2014)
Expediente: E-00407-2015-000013-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe corresponent al primer trimestre de 2015 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals. (21/04/2014)
Expediente: E-04906-2015-000012-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2014. (21/04/2014)
Expediente: E-00408-2015-000201-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2015. (21/04/2014)
Expediente: E-05501-2015-000024-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2015. (21/04/2014)
Expediente: E-05501-2015-000023-00 - Aprovat amb esmenes
0015 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació Ciutadana. (22/04/2014)
Expediente: E-00910-2015-000053-00 - Aprovat
0016 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament de València en la línia específica orientada al desenvolupament d'Smart Cities and Communities, convocatòria SCC-01-2015, dins del marc del programa Horitzó 2020, que promou el desenvolupament de solucions que integren energia, transport i sectors TIC per a ciutats i comunitats intel·ligents a través de projectes far amb demostració a gran escala. (22/04/2014)
Expediente: E-00801-2015-000049-00 - Aprovat
0017 - MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.- Proposa aprovar inicialment la nova Ordenança Municipal de Sanejament. (20/04/2014)
Expediente: E-02701-2011-000657-00 - Aprovat
0018 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa retirar la Medalla d'Or de la Ciutat a Francisco Franco Bahamonde.
Expediente: O-89SOC-2015-000134-00 - Aprovat amb esmenes
0019 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital.
Expediente: E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
MOCIONS.-
0020 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Estrela, la Sra. Castillo i el Sr. Sanchis, en representació dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivamente, sobre la situació de l'ensenyament a la ciutat de València al final del mandat 2011-2015.
Expediente: O-89SOC-2015-000136-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el tancament de la subestació de Patraix.
Expediente: O-89EUV-2015-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la construcció d'un hotel-casino a la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89EUV-2015-000074-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, regidora del Grup Compromís, sobre la situació dels serveis socials i els Centres Municipals de Serveis Socials a la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2015-000088-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la creació d'una comissió d'investigació pels pagaments efectuats a l'empresa Trasgos.
Expediente: O-89COM-2015-000089-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita pel Sr. Sarrià, regidor el Grup Socialista, relativa als compromisos sobre inversió del Ministeri de Foment.
Expediente: O-89SOC-2015-000137-00 - Rebutjat
0026 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, regidora, del Grup Compromís, sobre el patrimoni històric del barri de Patraix.
Expediente: O-89COM-2015-000091-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'existència de clàusules abusives en la contractació amb Valenbisi.
Expediente: O-89COM-2015-000079-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre convocatòria d'ajudes a la rehabilitació.
Expediente: O-89SOC-2015-000111-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la gestió de l'aparcament del carrer del Mestre Gozalbo.
Expediente: O-89SOC-2015-000112-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre ordes d'execució en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89SOC-2015-000113-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la rehabilitació de l'edifici situat a la plaça de Beneyto i Coll.
Expediente: O-89SOC-2015-000114-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la reposició del servici d'enllumenat en l'av. de les Tres Creus.
Expediente: O-89SOC-2015-000116-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre molèsties per soroll en la gossera de Benimàmet.
Expediente: O-89SOC-2015-000117-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el tractament contra la plaga de la cotxinilla.
Expediente: O-89SOC-2015-000118-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre millora de l'enjardinament dels illots situats al carrer de J.J. Dómine i a la plaça de l'Armada Espanyola.
Expediente: O-89SOC-2015-000119-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'estat d'abandonament d'un solar a la plaça del Salvador.
Expediente: O-89COM-2015-000078-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la macrofesta celebrada en el multiespai de la Punta.
Expediente: O-89COM-2015-000077-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accidents en l'av. de Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89SOC-2015-000122-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions a ciclistes i accidents de bicicletes.
Expediente: O-89SOC-2015-000126-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions imposades per aparcar al carril bus.
Expediente: O-89SOC-2015-000133-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre les partides pendents en l'estat d'execució del Pressupost de 2015 a 31 de març.
Expediente: E-89SOC-2015-000001-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre un enllaç que facilita la pàgina web de l'Ajuntament de València per a les persones sense ocupació.
Expediente: O-89COM-2015-000084-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre denúncies rebudes pel mal funcionament de la Universitat Popular.
Expediente: O-89COM-2015-000085-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la instal·lació d'urinaris químics durant la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89COM-2015-000081-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'estat d'execució del Pressupost de 2015.
Expediente: O-89COM-2015-000083-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les retribucions percebudes pel comissari de l'exposició del Sant Grial.
Expediente: O-89SOC-2015-000132-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2014.
Expediente: O-89SOC-2015-000131-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2013.
Expediente: O-89SOC-2015-000130-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2012.
Expediente: O-89SOC-2015-000129-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2011.
Expediente: O-89SOC-2015-000128-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2010.
Expediente: O-89SOC-2015-000127-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2009.
Expediente: O-89SOC-2015-000125-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2008.
Expediente: O-89SOC-2015-000124-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions municipals durant el 2007.
Expediente: O-89SOC-2015-000123-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, relativa a informes tècnics sobre el Teatre el Musical.
Expediente: O-89SOC-2015-000121-00 - Contestada
0056 - Pregunta subcrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Administració sense papers.
Expediente: O-89SOC-2015-000120-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de Neteja Urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
Expediente: O-89EUV-2015-000063-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les sancions per incompliment de l'Ordenança de Neteja Urbana.
Expediente: O-89EUV-2015-000064-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament del cànon per part de les empreses que gestionen serveis públics.
Expediente: O-89EUV-2015-000065-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre els deutes d'empreses que gestionen seveis públics.
Expediente: O-89EUV-2015-000066-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació de les exempcions i bonificacions fiscals.
Expediente: O-89EUV-2015-000067-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Pla de Mobilitat Turística.
Expediente: O-89EUV-2015-000072-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre Ocoval.
Expediente: O-89EUV-2015-000071-00 - Contestada
0064 - Pregunta subsrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el pont de l'Assut de l'Or.
Expediente: O-89EUV-2015-000070-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89EUV-2015-000069-00 - Contestada
0065 - PRECS I PREGUNTES.-
0066 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre gastos realitzats per l'alcaldessa.
Contestada
0067 - CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Declaració del Fòrum Civitas Network.
Expediente: E-01801-2015-001064-00 - Aprovat
0068 - CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Civinet Espanya i Portugal, i la resta de punts contiguts en la proposta.
Expediente: E-01801-2015-001065-00 - Aprovat