S'està cercant, espereu....

2015-03-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-03-27

Tornar

Plens:

Data:
27-03-2015
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària de 27 de febrer de 2015 i extraordinària i urgent de 16 de març de 2015.
Aprovat
0002 - Presa de possesió del càrrec de regidor d'este Ajuntament del Sr. Carlos Mundina Gómez, com a conseqüència de la renúncia efectuada pel Sr. Alfonso Grau Alonso.
Aprovat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 13, 20 i 27 de febrer de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA.- Dóna compte de la designació de portaveu del Grup Popular i de la nova adscripció a este.
Expediente: E-00401-2015-000011-00 - Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució núm. 12, de 16 de març de 2015, sobre nomenament de tinents d'alcalde.
Expediente: E-00601-2015-000009-00 - Quedar assabentat
0007 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució per mitjà de la qual delega la Presidència de la Junta General i del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Quedar assabentat
0008 - ALCALDIA.- Proposa elevar a les Juntes Generals de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA) i València Parc Central Alta Velocitat 2003 el nomenament de nou membre del Consell d'Administració en representació de l'Ajuntament.
Expediente: E-00601-2015-000019-00 - Aprovat
0009 - ALCALDIA.- Proposa la la designació de representants en distints organismes i entitats.
Expediente: E-00601-2015-000014-00 - Aprovat
0010 - ALCALDIA.- Dóna compte de la Resolució núm. 11, de 27 de febrer de 2015, sobre liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2014.
Expediente: E-04301-2015-000074-00 - Quedar assabentat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 2 del Pla Especial del Nou Hospital Universitari la Fe de València. (23/03/2015)
Expediente: E-03001-2013-000060-00 - Quedar assabentat
0012 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva de la Modificació del Pla Especial Zona Sud Port de València. (23/03/2015)
Expediente: E-03001-2013-000113-00 - Quedar assabentat
0013 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits del municipi de València. (23/03/2015)
Expediente: E-03001-2004-000342-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs PO 67/2012 interposat per Valencia Natura Park SL, contra acord plenari sobre correcció d'errors materials de la modificació del PGOU Aparcaments Privats en subsòl públic d'Espai Lliure (EL) Xarxa Viària (RV) en distints àmbits del terme de València. (24/03/2015)
Expediente: E-00501-2012-000195-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la consolidació de les liquidacions dels pressupostos de l'Ajuntament de València, organismes autònoms i comptes anuals de les entitats dependents. (24/03/2015)
Expediente: E-05201-2015-000007-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe sobre el resultat de l'aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible recaptació, a 31 de desembre de 2014. (24/03/2015)
Expediente: E-00407-2015-000009-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2014. (24/03/2015)
Expediente: E-00407-2015-000011-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost Municipal 2015. (24/03/2015)
Expediente: E-05501-2015-000020-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa declarar com a no disponibles alguns crèdits del Pressupost Municipal 2015. (24/03/2015)
Expediente: E-05501-2015-000018-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement de crèdits/obligacions 2015. (24/03/2015)
Expediente: E-05501-2015-000019-00 - Aprovat amb esmenes
MOCIONS.-
0021 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre la Ceramo.
Expediente: O-89EUV-2015-000055-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el finançament del túnel d'entrada i de l'estació de l'AVE.
Expediente: O-89COM-2015-000071-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre elaboració d'un pla estratègic municipal de cultura.
Expediente: O-89SOC-2015-000110-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Broseta, la Sra. Soriano i el Sr. Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, en relació amb el fet de deixar sense efecte la concessió de la Medalla d'Or de l'Ajuntament de València a Francisco Franco Bahamonde.
Expediente: O-89SOC-2015-000109-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre comissió d'investigació del cas Nóos.
Expediente: O-89EUV-2015-000057-00 - Rebutjat
0026 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, relativa a la implementació del cinqué contenidor de residus orgànics en la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2015-000075-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, relativa a la modificació dels Estatuts de la Fundació València Convention Bureau.
Expediente: O-89COM-2015-000076-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS.-
0028 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre exigència d'explicacions i responsabilitats en relació a l'organització de la Fórmula 1 i altres asumptes.
Expediente: O-89SOC-2015-000107-00 - Contestada
PREGUNTES.-
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre les patrulles de la Policia Nacional i la Local al barri dels Orriols.
Expediente: O-89COM-2015-000049-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'estat en què es troba l'Estació d'Autobusos de la ciutat.
Expediente: O-89COM-2015-000052-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el personal treballador en els Centres Municipals de Serveis Socials.
Expediente: O-89COM-2015-000055-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre petició d'instal·lació de bancs al carrer de Sagunt i a l'av. de la Constitució.
Expediente: O-89COM-2015-000047-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la substitució del professorat d'anglés en els CEIP municipals.
Expediente: O-89COM-2015-000053-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la crema de contenidors i cotxes al barri dels Orriols.
Expediente: O-89COM-2015-000054-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'activitat del Museu de l'Almoina durant l'execució de les obres de manteniment.
Expediente: O-89COM-2015-000051-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la utilització de samarretes o elements reivindicatius en el balcó de l'Ajuntament en Falles.
Expediente: O-89COM-2015-000050-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre determinades queixes rebudes en relació amb la plaça Redona.
Expediente: O-89COM-2015-000057-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el conveni del solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89SOC-2015-000085-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre un solar públic al costat del Centre de Salut i el CP Giner de los Ríos, al barri de Sant Pau.
Expediente: O-89SOC-2015-000088-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el BIC Alqueria de Gaspar Bono.
Expediente: O-89EUV-2015-000038-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les preinscripcions en els CEIP municipals.
Expediente: O-89COM-2015-000058-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la possible dimissió de l'equip directiu del CEIP Benimaclet.
Expediente: O-89COM-2015-000059-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra Castillo, del Grup Compromís, sobre les beques de menjador escolar en els CEIP municipals.
Expediente: O-89COM-2015-000060-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació que s'estan executant en l'Alqueria de Gaspar Bono.
Expediente: O-89COM-2015-000061-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'escola infantil la Senyera.
Expediente: O-89COM-2015-000062-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les infraestructures museístiques de la ciutat.
Expediente: O-89COM-2015-000063-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre pagaments pendents no reconeguts per la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89SOC-2015-000093-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'Estació de Servici de l'avinguda d'Antonio Ferrandis.
Expediente: O-89SOC-2015-000095-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació sobre el personal docent dels centres educatius de titularitat municipal.
Expediente: O-89SOC-2015-000101-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre les campanyes 'Ven a dar la lata' i 'El vidre a banda', durant les Falles 2015.
Expediente: O-89COM-2015-000068-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la recollida de residus durant les Falles 2015.
Expediente: O-89COM-2015-000069-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la temperatura en el hall de la Llotja
Expediente: O-89SOC-2015-000096-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Teatre el Musical
Expediente: O-89SOC-2015-000097-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries.
Expediente: O-89SOC-2015-000098-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la gratüitat en els museus.
Expediente: O-89SOC-2015-000099-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el criteri de les retribucions dels comissaris d'exposicions municipals.
Expediente: O-89SOC-2015-000100-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'homenatge a l'escriptor José Ricardo Morales i d'altres.
Expediente: O-89SOC-2015-000102-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Exposició del Sant Calze.
Expediente: O-89SOC-2015-000103-00 - Contestada
0059 - Pegunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el programa europeu Garantia Jovenil.
Expediente: O-89SOC-2015-000104-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el compliment de la normativa durant una mascletà.
Expediente: O-89SOC-2015-000105-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el nombre de visitants i la recaptació de la Llotja.
Expediente: O-89SOC-2015-000106-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'Escala Reial del port de València.
Expediente: O-89EUV-2015-000036-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el BIC Alqueria del Moro
Expediente: O-89EUV-2015-000039-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el control de plagues de mosquits.
Expediente: O-89EUV-2015-000040-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Pati de les Sitges.
Expediente: O-89EUV-2015-000041-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la plaça de la Reina.
Expediente: O-89EUV-2015-000042-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre l'oferiment de la UVEG per a realitzar una anàlisi de la situació actual de l'horta.
Expediente: O-89EUV-2015-000043-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el carril bici de la ronda Interior.
Expediente: O-89EUV-2015-000044-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Conveni Ajuntament-APV per a la reordenació de la zona sud, al costat de Natzaret.
Expediente: O-89EUV-2015-000045-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament de l'IBI de l'empresa Hotel Alameda, SLU.
Expediente: O-89EUV-2015-000046-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els aparcaments municipals.
Expediente: O-89EUV-2015-000047-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre els deutes tributaris de les entitats bancàries
Expediente: O-89EUV-2015-000048-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les obres del poliesportiu de la Fontsanta.
Expediente: O-89EUV-2015-000049-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les providències de constrenyiment.
Expediente: O-89EUV-2015-000050-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les obres del poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89EUV-2015-000051-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les llicències exprés.
Expediente: O-89EUV-2015-000052-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre els danys produïts al mobiliari urbà durant les festes falleres.
Expediente: O-89SOC-2015-000086-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el consum d'alcohol durant les festes falleres.
Expediente: O-89SOC-2015-000089-00 - Contestada
0079 - Pregunta subcrita per la Sra. Calabuig, del Grupo Socialista, sobre la campanya de control de motocicletes durant les festes falleres.
Expediente: O-89SOC-2015-000090-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la sinistralitat que es produïx en la rotonda de l'avinguda de Catalunya.
Expediente: O-89SOC-2015-000091-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre els controls d'alcoholèmia durant les festes falleres.
Expediente: O-89SOC-2015-000092-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la dotació de material a la Policia Local.
Expediente: O-89SOC-2015-000094-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'ús de 'drones' en el terme municipal.
Expediente: O-89EUV-2015-000053-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el manteniment del parc Marazul, de Natzaret.
Expediente: O-89EUV-2015-000054-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la gratuïtat dels museus municipals durant les Falles 2015.
Expediente: O-89EUV-2015-000056-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la retirada de la placa explicativa en llenguatge braille de la plaça de la Companyia.
Expediente: O-89COM-2015-000073-00 - Contestada
0086 - PRECS I PREGUNTES.-
0087 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre sentència del TSJCV en relació amb la subestació de Patraix.
Contestada
0088 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre si hi ha prevista alguna actuació en Setmana Santa en relació amb l'alumnat que s'acull a les ajudes de menjador escolar.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0089 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-00910-2015-000055-00 - Aprovat