S'està cercant, espereu....

2015-02-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-02-27

Tornar

Plens:

Data:
27-02-2015
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDÍA.- Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 22 i 29 de gener i 6 de febrer de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa corregir l'error material en la ubicació d'una alqueria en l'àmbit del Pla de Reforma Interior de la Unitat A4.1 Parc Central. (23/02/2015)
Expediente: E-03001-2015-000019-00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el Pla de Reforma Interior Modificatiu Pere Cabanes. (23/02/2015)
Expediente: E-03001-2014-000104-00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa iniciar procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU als carrers del Pintor Gasset, d'Angel de Villena i del Bomber Duart. (23/02/2015)
Expediente: E-03001-2011-000229-00 - Retirat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar l'inici del procediment de concurs per al desenvolupament de la Unitat d'Execució av. de l'Equador, presentada per Urbanas Coval, SL. (23/02/2015)
Expediente: E-03001-2013-000041-00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública l'Estudi d'Integració Paisatgística integrant de la Modificació del PEPRI de la Seu-Xerea en l'àmbit de la UE 4 i catalogació dels edificis dels carrers de les Escoles del Temple, 6 i 8, i dels Mestres, 7. (23/02/2015)
Expediente: E-03502-2004-000078-00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de gener del 2015, relatiu a la Rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets a 31 de desembre del 2013. (23/02/2015)
Expediente: E-05303-2014-000001-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs PO 66/2012 interposat per la Comunitat de Propietaris de l'edifici Aquari contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i PRI de Millora PS3-10 Estribord-Escotilla, del Perellonet. (24/02/2015)
Expediente: E-00501-2012-000281-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs PO 78/2012 interposat per la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Calypso Recatí contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i PRI de Millora PS3-10 Estribord-Escotilla, del Perellonet. (24/02/2015)
Expediente: E-00501-2012-000298-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs PO 73/2012 interposat per la Comunitat de Propietaris de la Urbaniztació les Gavines contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i PRI de Millora PS3-10 Estribord-Escotilla, del Perellonet. (24/02/2015)
Expediente: E-00501-2012-000309-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs PO 69/2012 interposat per la Comunitat de Propietaris de la Urbanització el Celler i altre contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i PRI de Millora PS3-10 Estribord-Escotilla, del Perellonet. (24/02/2015)
Expediente: E-00501-2012-000234-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2014. (24/02/2015)
Expediente: E-00407-2015-000005-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits de 2015. (24/02/2015)
Expediente: E-05501-2015-000016-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 2a Relació de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2015.(24/02/2015)
Expediente: E-05501-2015-000015-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la modificació/correcció puntual dels Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Palau de Congressos.(24/02/2015)
Expediente: E-00401-2014-000002-00 - Aprovat
0018 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el canvi d'un representant en el Consell Escolar Municipal. (23/02/2015)
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0019 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Dóna compte de la Memòria de la Fundació Esportiva Municipal de l'exercici 2014. (23/02/2015)
Expediente: E-70002-2015-000074-00 - Quedar assabentat
0020 - CULTURA I EDUCACIÓ. Proposa iniciar actuacions per al nomenament de cronista oficial de la ciutat de València al Sr. Francisco Pérez Puche. (23/02/2015)
Expediente: E-01905-2015-000036-00 - Aprovat
0021 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions per a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat al diari Las Provincias. (23/02/2015)
Expediente: E-01905-2015-000037-00 - Aprovat
0022 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions per a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. (23/02/2015)
Expediente: E-01905-2015-000038-00 - Aprovat
0023 - MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança Municipal d'Abastiment d'Aigües. (23/02/2015)
Expediente: E-02701-2011-000764-00 - Aprovat
0024 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (19/02/2015)
Expediente: E-01002-2014-000674-00 - Aprovat
0025 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.- Proposa aprovar l'Informe Anual de l'Oficina de Suggeriments, Queixes, Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges. (03/02/2015)
Expediente: E-00911-2015-000039-00 - Aprovat
MOCIONS
0026 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, en defensa de l'horta de València.
Expediente: O-89EUV-2015-000019-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la promoció turística de la festivitat de les Falles de València.
Expediente: O-89COM-2015-000042-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la promoció del turisme en la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2015-000043-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Broseta, la Sra. Soriano i el Sr. Sanchis, en representació dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre compliment immediat de l'acord del punt 12 de l'ordre del dia de la Comissió Informativa de Cultura i Educació de 21 de juliol de 2014.
Expediente: O-89SOC-2015-000082-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Calabuig, portaveu i regidora respectivament del Grup Socialista, sobre sol·licitar a l'IVIE un estudi d'mpacte econòmic de les Falles.
Expediente: O-89SOC-2015-000083-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la introducció de clàusules socials en la contractació municipal.
Expediente: O-89COM-2015-000044-00 - Aprovat amb esmenes
0032 - Moció subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobe la zona humida de Rafalell i Vistabella.
Expediente: O-89SOC-2015-000084-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0033 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre l'exigència d'explicacions en relació amb la Fórmula 1.
Expediente: O-89SOC-2015-000079-00 - Retirat
PREGUNTES
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la propietat de l'alqueria d'Albors.
Expediente: O-89COM-2015-000023-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la configuració de la plantilla de conserges en els CEIP.
Expediente: O-89COM-2015-000024-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre l'edifici Arena Auditorium.
Expediente: O-89EUV-2015-000020-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre un aparcament de motos al carrer de Colón.
Expediente: O-89COM-2015-000025-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la llicència d'activitat de la nova Fe.
Expediente: O-89SOC-2015-000038-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre personal treballador depenent de la Regidoria de Benestar Social.
Expediente: O-89COM-2015-000031-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'existència de deficiències en les instal·lacions del mercat de Russafa.
Expediente: O-89COM-2015-000029-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre habitatge per als collidors de la taronja.
Expediente: O-89COM-2015-000028-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'eliminació de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89COM-2015-000030-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre demolició de l'antiga Fe, de Campanar.
Expediente: O-89SOC-2015-000056-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la relació econòmica entre la contracta de la grua Servicleop, SL - Cleop, SA i l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89EUV-2015-000021-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la Llanera.
Expediente: O-89EUV-2015-000024-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les estacions base de telecomunicacions.
Expediente: O-89EUV-2015-000022-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el ficus del Parterre.
Expediente: O-89EUV-2015-000023-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'immoble que ocupava l'OMIC al Parterre.
Expediente: O-89EUV-2015-000025-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la llicència d'activitat de l'autoescola situada en l'av. de Jesús Morante.
Expediente: O-89EUV-2015-000026-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89EUV-2015-000027-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre els convenis subscrits entre l'Ajuntament de València i l'Associació d'Ames de Casa Tyrius.
Expediente: O-89EUV-2015-000028-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació de les llicències i de l'IBI del pàrquing públic del carrer de Sant Climent.
Expediente: O-89EUV-2015-000029-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el cas Emarsa.
Expediente: O-89SOC-2015-000066-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'inici de les obres d'urbanització del PAI de Guillem d'Anglesola.
Expediente: O-89SOC-2015-000058-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la contracta de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89SOC-2015-000067-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un edifici -amb 41 vivendes- de protecció oficial en el Sector de les Moreres.
Expediente: O-89SOC-2015-000037-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre declaració de Reserva de la Biosfera per a l'Albufera.
Expediente: O-89EUV-2015-000030-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre l'Observatori Municipal de l'Arbre.
Expediente: O-89SOC-2015-000060-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre transvasament d'arena a las platges del Sud.
Expediente: O-89SOC-2015-000059-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la millora estètica del mercat artesanal de l'Escuraeta.
Expediente: O-89SOC-2015-000064-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre els gorretes.
Expediente: O-89SOC-2015-000061-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre treballs en benefici de la comunitat en col·laboració amb la Policia Local.
Expediente: O-89SOC-2015-000063-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre abonament d'endarreriments al Cos de Bombers.
Expediente: O-89SOC-2015-000068-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre abonament d'endarreriments a la Policia Local.
Expediente: O-89SOC-2015-000069-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre promoció de les Falles en Fitur 2015.
Expediente: O-89SOC-2015-000062-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre permisos per a Falles 2015.
Expediente: O-89SOC-2015-000070-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la campanya de control de camions.
Expediente: O-89SOC-2015-000071-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el PAI de Guillem d'Anglesola.
Expediente: O-89EUV-2015-000032-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la fàbrica d'oli de Marxalenes.
Expediente: O-89EUV-2015-000033-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre pregunta relativa a les beques de menjadors escolars municipals presentada pel Sr. Estrela al Ple d'octubre de 2014.
Expediente: O-89SOC-2015-000072-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Servei 010.
Expediente: O-89SOC-2015-000075-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Resolució de 2 de febrer de 2015 de la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.
Expediente: O-89SOC-2015-000074-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Ordre 41/2014.
Expediente: O-89SOC-2015-000073-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Sala municipal d'Exposicions.
Expediente: O-89SOC-2015-000055-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de les Torres de Quart.
Expediente: O-89SOC-2015-000054-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de les Torres dels Serrans.
Expediente: O-89SOC-2015-000053-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació del Palau de Cervelló.
Expediente: O-89SOC-2015-000052-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació del Museu Històric.
Expediente: O-89SOC-2015-000051-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació del Museu d'Història de València.
Expediente: O-89SOC-2015-000050-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació del Museu de la Ciutat.
Expediente: O-89SOC-2015-000049-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de l'Almoina.
Expediente: O-89SOC-2015-000048-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació del Museu de Ciències Naturals.
Expediente: O-89SOC-2015-000047-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Llotja.
Expediente: O-89SOC-2015-000046-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de les Reials Drassanes.
Expediente: O-89SOC-2015-000045-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació del Museu de l'Almodí.
Expediente: O-89SOC-2015-000044-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Galeria del Tossal.
Expediente: O-89SOC-2015-000043-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Cripta de Sant Vicent.
Expediente: O-89SOC-2015-000042-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Casa Museu Concha Piquer.
Expediente: O-89SOC-2015-000041-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Casa Museu Blasco Ibañez.
Expediente: O-89SOC-2015-000040-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants i recaptació de la Casa Museu Benlliure.
Expediente: O-89SOC-2015-000039-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les dunes del Saler.
Expediente: O-89EUV-2015-000034-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre abastiment d'energia elèctrica a les parades de venda del passeig Marítim.
Expediente: O-89SOC-2015-000076-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre Ordenances de Mercats i de Venda no Sedentària.
Expediente: O-89SOC-2015-000077-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la publicació d'un llibre amb motiu de l'exposició del Sant Calze.
Expediente: O-89COM-2015-000038-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre plans de millora als museus de la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2015-000037-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'accessibilitat de la ciutadania a la informació mitjançant el llenguatge de signes.
Expediente: O-89COM-2015-000036-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les deficiències existents en les instal·lacions del Museu de l'Almoina.
Expediente: O-89COM-2015-000035-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el tancament diversos dies del mes de febrer de la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament.
Expediente: O-89COM-2015-000034-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la cessió d'un local de propietat municipal a l'ONG Aldees Infantils, en el barri de Benicalap.
Expediente: O-89COM-2015-000033-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'adjudicació dels punts de venda d'orxata a la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2015-000040-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre manca de bicicletes de Valenbisi en l'estació núm. 289 de Benimàmet.
Expediente: O-89COM-2015-000032-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació de les obres de rehabilitació del Centre Social del Grau.
Expediente: O-89COM-2015-000039-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre subvenció a l'Ateneu Marítim de València.
Expediente: O-89SOC-2015-000080-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0104 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el Mercat del Grau.
Contestada
0105 - Prec formulat in voce pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la cessió puntual d'un local a vocals de les Juntes de Districte.
Quedar assabentat
0106 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposta in voce amb motiu de la defunció del Sr. Pere Maria Orts, fill predilecte de la ciutat.
Aprovat