S'està cercant, espereu....

2014-07-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2014-07-25

Tornar

Plens:

Data:
25-07-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria Julio (Exp 22/2014)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de juny de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 20 al 23, 553-X al 668-X, 3018-W al 3520-W, 34-V al 37-V, 464-U al 577-U, 378-T al 460-T, 238-S al 269-S, 178-R al 209-R, 785-Q al 813-Q, 692-P al 794-P, 401-O al 451-O, 175-N al 194-N, 34-M al 53-M, 714-L al 924-L, 48-K al 52-K, 183-J al 214-J, 694-I al 844-I, 4443-H al 6034-H, 715-G al 937-G, 21-F al 26-F, 87-E al 105-E, 71-D al 86-D, 532-C al 653-C, 88-B al 116-B, 121-A al 138-A i 2202-Ñ al 2625-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 13, 20 y 27 de juny, i 4 de juliol de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per l'Associació Acció Ecologista Agró contra l'Acord del Ple de l'Ajuntament de 27 de desembre de 2013 pel qual es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de València, 2a fase. (22/07/2014)
Expediente: E 01801 2012 003785 00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Parcial Malilla Nord i el Pla de Reforma Interior de Millora Camí de Montcada, i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (22/07/2014)
Expediente: E 03001 2014 000063 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació-adaptació del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (22/07/2014)
Expediente: E 03001 2014 000066 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa corregir l'error material detectat en el punt sèptim de l'Acord Plenari de 25 de febrer de 2011, pel que s'aprova el Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Drassanes-el Grau. (22/07/2014)
Expediente: E 03001 2007 000326 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'inici del procediment de concurs per al desenrotllament del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució 2 del Pla Parcial Malilla Nord. (22/07/2014)
Expediente: E 03001 2010 000114 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del TSJCV desestimatòria del recurs contenciós - administratiu núm. 1/393/07, contra Decrets del Consell 42 i 43/07 pels quals, respectivament, es va aprovar el Pla d'Ordenació del Recursos Naturals del Túria i es va declarar el Parc Natural del Túria, confirmada pel Tribunal Suprem. (21/07/0214)
Expediente: E 00501 2007 000526 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del TSJCV desestimatòria del recurs núm. 1/395/07 i acumulats, contra Decret del Consell 43/07, de Declaració del Parc Natural del Túria; i igualment dóna compte de la Sentència del Suprem que anul·la la Sentència de instància. (21/07/2014)
Expediente: E 00501 2007 000653 00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca en els seus termes la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del PO 775/08, interposat pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de València contra aprovació del segon expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2008, confirmada per Sentència de la Sala de València. (21/07/2014)
Expediente: E 00501 2009 000029 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2014. (21/07/2014)
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe corresponent al segon trimestre de 2014 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals previst en l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (21/07/2014)
Expediente: E 04906 2014 000013 00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a. Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2014. (21/07/2014)
Expediente: E 05501 2014 000024 00 - Aprovat amb esmenes
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a. relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 2014. (21/07/2014)
Expediente: E 05501 2014 000026 00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis per a l'exercici 2014. (21/07/2014)
Expediente: E H4969 2014 500007 00 - Aprovat
0017 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada. (PENDENT DE DICTAMEN 24/07/2014)
Expediente: E 01002 2014 000318 00 - Aprovat
0018 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada. (PENDENT DE DICTAMEN 24/07/2014)
Expediente: E 01002 2014 000412 00 - Aprovat
0019 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la Memòria de la Gestió Municipal de 2013. (PENDENT DE DICTAMEN 24/07/2014)
Expediente: E 00401 2014 000004 00 - Aprovat
0020 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Col·legi Oficial de Graduats Socials de València. (21/07/2014)
Expediente: E 01905 2012 000056 00 - Aprovat
0021 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València. (21/07/2014)
Expediente: E 01905 2014 000078 00 - Aprovat
0022 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del pianista Sr. Joaquín Soriano Villanueva. (21/07/2014)
Expediente: E 01905 2014 000034 00 - Aprovat
0023 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor de l'empresari Sr. Juan Roig Alfonso. (21/07/2014)
Expediente: E 01905 2014 000095 00 - Aprovat
0024 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Hortensia Mª Herrero Chacón. (21/07/2014)
Expediente: E 01905 2014 000096 00 - Aprovat
0025 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del dibuixant Sr. Francisco Martínez Roca (Paco Roca). (21/07/2014)
Expediente: E 01905 2014 000104 00 - Aprovat
0026 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la composició del nou Consell Escolar Municipal de València. (21/07/2014)
Expediente: E 02101 2014 000854 00 - Aprovat
0026 - MOCIONS.-
0027 - Moció subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre reivindicació a la Generalitat i al Govern d'Espanya del que legítimament correspon als valencians i a les valencianes.
Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre mètode d'elecció d'alcaldes i alcaldesses.
Expediente: E 00606 2014 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre els centres comercials.
Retirat
0030 - Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sánchez, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre les Ordenances Fiscals de 2015.
Rebutjat
0031 - Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre assumir el cost de l'exhumació de Teófilo Alcorisa.
Retirat
0032 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre adhesió a la Xarxa Europea Civitas.
Rebutjat
0033 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre aprovació de l'Ordenança de Transparència de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 00606 2014 000024 00 - Aprovada proposta alternativa
0034 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana per al manteniment dels centres docents municipals.
Rebutjat
0034 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.-
0035 - Declaració Institucional de suport als treballadors, reconeixement a la labor sindical, defensa de la llibertat d'expressió i dret de vaga.
Aprovat
0035 - PREGUNTES.-
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre immobles ocupats en el Cabanyal-el Canyameral.
Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre Oficina Apunt de l'Ajuntament de València.
Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre parcel·la municipal en carrer del Ninot de la Ciutat Fallera.
Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació de la UE-122 del PEPRI Seu-Xerea.
Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre multes per ocupació de la via pública al Perellonet.
Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre diverses qüestions en relació amb la resposta rebuda a la pregunta formulada al ple de juny sobre cases ocupades en el Cabanyal-el Canyamelar.
Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre energia geotèrmica en edificis de nova planta.
Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre instal·lació de banys públics.
Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre circulació perillosa al carrer de Maximilià Thous.
Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre faroles trencades al carrer del riu Eresma.
Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per contaminació acústica.
Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana.
Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de llicències de funcionament del Centre Administratiu 9 d'Octubre.
Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de llicències de funcionament de l'Hospital Universitari la Fe.
Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Polivalent Castellar-l'Oliverar.
Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el pla de mitjans de campanyes publicitàries municipals.
Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre informe anual del comerç minorista.
Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nova dotació assistencial en el barri de Benicalap.
Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre estat del pàrquing del nou Hospital la Fe.
Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre treballs comunitaris dels penats.
Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre cessió de quadres en la visita del Papa en 2006.
Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos per les concessions.
Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) a l'Ajuntament de València.
Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre gespa sense tallar al jardí dels Vivers.
Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre instal·lació de balises a les platges de València.
Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el Museu Faller.
Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre estat dels coberts del port.
Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre delictes comesos a les platges.
Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el tancament de pacs de Bombers.
Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya de la DGT de control d'alcoholèmia.
Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre denúncies per infraccions de trànsit.
Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre robatori de vehicles.
Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre vehicles i contenidors incendiats.
Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el Parc Natural de l'Albufera.
Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre descampat pròxim al Bioparc.
Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre mal estat de la barana del pont d'Ademús.
Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre abandonament d'un solar al carrer del Dr. Pérez Feliu.
Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre degradació d'un solar al carrer de la Bosseria.
Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'edifici de la Casa de la Caritat a Benicalap.
Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nomenament de l'òrgan directiu de l'Organisme Autònom Universitat Popular.
Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre nomenament d'una direcció general.
Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre un incendi a la pineda del Saler.
Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació d'una nau il·legal en l'entorn del Parc Natural de l'Albufera.
Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre promoció de servicis sexuals en suports publicitaris.
Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per oferiment de servicis sexuals segons l'ordenança municipal.
Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre els plans d'autoprotecció d'edificis municipals.
Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació del Teatre el Musical.
Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la seguretat dels contenidors de roba usada.
Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la piscina València.
Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la situació de l'edició del llibre en valencià.
Contestada
0089 - PRECS I PREGUNTES.-
0090 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre si els immobles propietat de la Sareb estan pagant l'IBI.
A contestar en pròxima sessió