S'està cercant, espereu....

2014-05-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2014-05-30

Tornar

Plens:

Data:
30-05-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria mayo (Exp 17/2014)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 d'abril i sessió extraordinària de 29 d'abril de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 13 al 16, 292-X al 399-X, 2006-W al 2496-W, 12-V al 25-V, 281-U al 378-U, 174-T al 288-T, 143-S al 185-S, 96-R al 133-R, 728-Q al 757-Q, 392-P al 483-P, 256-O al 326-O, 115-N al 147-N, 22-M i 23-M, 478-L al 582-L, 34-K al 39-K, 120-J al 137-J, 438-I al 543-I, 2492-H al 3179-H, 490-G al 612-G, 15-F al 18-F, 52-E al 67-E, 37-D al 56-D, 320-C al 425-C, 63-B al 77-B, 66-A al 89-A y 1275-Ñ al 1652-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 28 de març, 4, 11 i 25 d'abril i 9 de maig de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de data 2 d'abril de 2014, d'aprovació definitiva de la Homologació Sectorial Declarativa i el Pla de Reforma Interior de Millora de la 'Unitat d'Execució A de Benimàmet'. (26/05/2014)
Expediente: E 03001 2003 000322 00 - Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Expocasa, SA, contra l'acord plenari de data 27 de desembre de 2013, pel qual es va acordar aprovar la retaxació de càrregues del PAI 'Camí de Montcada'. (26/05/2014)
Expediente: E 03001 2009 000278 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual de les Ordenances del PEP-2 (Russafa-Sud), sobre regulació de la implantació de noves activitats recreatives i establiments públics en eixe àmbit. (26/05/2014)
Expediente: E 03001 2014 000043 00 - Aprovat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència, dictada per la Sala de València, que estimant el recurs d'apel·lació seguit per este Ajuntament revoca la Sentència del Jutjat del Contenciós núm. 7, i desestima el PA 282/2011 interposat contra denegació de compatibilitat per a l'exercici de la funció d'odontòleg. (27/05/2014)
Expediente: E 00501 2011 000645 00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2014. (27/05/2014)
Expediente: E 04302 2014 000004 00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2014. (27/05/2014)
Expediente: E 05501 2014 000018 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 2014. (27/05/2014)
Expediente: E 05501 2014 000019 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la correcció d'errades materials contingudes en la proposta del Pla EconomicoFinancer 2014-2015, aprovat per Acord Plenari de 25 d'abril de 2014. (27/05/2014)
Expediente: E 05201 2014 000018 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la constitució de l'Associació Xarxa Innpulso - Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació - ARINN, de la qual forma part l'Ajuntament de València. (27/05/2014)
Expediente: E 00202 2014 000035 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar l'EMT per a la concertació de dos préstecs de refinançament del seu deute a curt termini. (27/05/2014)
Expediente: E 05201 2014 000021 00 - Aprovat
0013 - MOCIONS.-
0014 - Moció subscrita pel Sr. Calabuig y el Sr. Broseta, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre signatura del V Pacte per a l'ocupació en la ciutat de València.
Rebutjat
0015 - Moció subscrita pel Sr. Calabuig i el Sr. Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre el Pla de Renovació Urbana per als barris d'Orriols i Torrefiel.
Rebutjat
0016 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre fiscalització de la Fundació Turisme Valencia Convention Bureau.
Rebutjat
0017 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre dissolució de la Fundació Turisme València Convention Bureau.
Rebutjat
0018 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre ús del valencià i les noves tecnologies a la Fira de Juliol.
Rebutjat
0018 - INTERPEL·LACIONS.-
0019 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el cas Nóos.
Contestada
0019 - PREGUNTES.-
0020 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre millora d'accessos al centre municipal i centre de salut La Creu del Grau.
Contestada
0021 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre retirada de l'escut franquista de la Comandància de la Guàrdia Civil de Patraix.
Contestada
0022 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les dependències de la 5a unitat de Policia Local.
Contestada
0023 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Hotel d'Associacions.
Contestada
0024 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre contractes d'arrendament per a famílies en situació d'exclusió social.
Contestada
0025 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre subvenció per a la realització d'activitats relacionades amb el consum.
Contestada
0026 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre menjador en les activitats de la Fundació Esportiva Municipal.
Contestada
0027 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pressupost per a la realització d'activitats formatives.
Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajudes d'emergència per a manutenció.
Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre gual en les dependències de la 5a unitat de Policia.
Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre millora d'ocupació de Policia Local.
Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre protecció del carril-bus.
Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre reforma de la Llei de Trànsit.
Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sistema informàtic de la Policia Local.
Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre queixes en matèria de contaminació acústica.
Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre caducitat de llicència de magatzem agrícola.
Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre València a la Ruta Europea del Modernisme.
Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Museu Ignacio Sala.
Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el solar de Jesuïtes i l'Alqueria del Botànic.
Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obligacions tributàries de l'Autoritat Portuària amb l'Ajuntament.
Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre preacord de permuta del solar de Jesuïtes per parcel·la de l'avinguda d'Aragó.
Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació de vendes en el xicotet comerç.
Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre tancament del Teatre El Carmen.
Contestada
0046 - Pregunta subscrita por el Sr. Sanchis, portaveu del Grupo EUPV, sobre cessament del programador del centre cultural La Rambleta.
Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya especial de control de motos.
Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre precarietat de l'habitatge al barri de Malilla.
Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz i el Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la contracta de sanejament.
Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz i el Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre control de costes de las noves instal·lacions electromecàniques.
Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre permuta de terrenys del València CF.
Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el complex Les Naus de Ribes.
Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre instal·lacions de la policia local i bombers al barri del Carme.
Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre restauració de l'edifici de l'Almodí.
Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Fundació Turisme València Convention Bureau.
Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre fanals encesos tota la nit.
Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cablejat a les façanes dels edificis.
Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre pas de zebra perillós al carrer d'Àngel Tomàs.
Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre concessió de llicència d'obres al PAI del carrer de Pere Cabanes anul·lat per sentència.
Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre campanyes de fumigació.
Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre producte que rebutja l'aigua en la Llotja.
Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre obres pendents en la Llotja.
Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre obertura de les naus de Joan Verdeguer.
Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre espai de lectura de la Trinitat.
Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visites al Monestir de la Trinitat i resposta de la Direcció General de Patrimoni.
Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre gestió del Teatre El Musical.
Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre reivindicacions de l'Associació Professional d'Informadors Turístics.
Contestada
0068 - ALCALDIA.- Proposa addicionar a la relació continguda en la clàusula segona de l'acord de delegació de competències subscrit el dia 26 d'octubre del 2009, els projectes relacionats el finançament dels quals ha sigut autoritzat amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 00413 2009 000007 00 - Aprovat