S'està cercant, espereu....

2014-03-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2014-03-28

Tornar

Plens:

Data:
28-03-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria marzo (Exp 10/2014)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. nº 1 al 2, 124-X al 206-X, 894-W al 1381-W, 1-V al 4-V, 84-U al 178-U, 63-T al 107-T, 49-S al 108-S, 21-R al 46-R, 105-Q al 690-Q, 106-P al 284-P, 97-O al 172-O, 59-N al 76-N, 3-M al 12-M, 229-L al 386-L, 7-K al 20-K, 60-J al 103-J, 166-I al 333-I, 1026-H al 1465-H, 231-G al 320-G, 5-F al 10-F, 15-E al 38-E, 12-D al 21-D, 119-C al 209-C, 20-B al 41-B, 17-A al 41-A i 520-Ñ al 905-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14 i 21 de febrer, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de la Resolució núm. 1, de 28 de febrer de 2014, sobre aprovació dels Estats de Liquidació del Pressupost Municipal de l´exercici 2013.
Expediente: E 04301 2014 000007 00 - Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre de nou a informació pública la Memòria corregida del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució A.4-1 Parc Central. (24/03/2014)
Expediente: E 03001 2012 000137 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar la sol·licitud de caducitat del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Músic Chapí. (24/03/2014)
Expediente: E 03001 2000 000287 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Entrada Sant Pau. (24/03/2014)
Expediente: E 03001 2013 000211 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial Benicalap Nord, promoguda per la mercantil Consum Societat Cooperativa Valenciana. (24/03/2014)
Expediente: E 03001 2012 000171 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal pel que fa al compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Gasto per la Liquidació dels Pressupostos Consolidats Municipals 2013. (25/03/2014)
Expediente: E 05201 2014 000013 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2014. (25/03/2014)
Expediente: E 05501 2014 000012 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal i la resta de punts continguts en la proposta. (25/03/2014)
Expediente: E 00206 2013 000007 00 - Aprovat
0012 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018. (25/03/2014)
Expediente: E 01902 2012 000122 00 - Aprovat
0013 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament dels Centres d'Activitats per a Persones Majors de l'Ajuntament de València. (25/03/2014)
Expediente: E 02201 2013 006572 00 - Aprovat
0014 - OAM UNIVERSITAT POPULAR.- Proposa la modificació de la relació de llocs de treball, de la plantilla i dels conceptes pressupostaris de la Universitat Popular per a 2014.
Aprovat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre deute històric de la Comunitat Valenciana.
Rebutjat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre el Pla de renovació urbana per als barris de Montolivet i en Corts.
Rebutjat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el districte escolar únic.
Expediente: E 00606 2014 000011 00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV sobre la constitució d'una mesa d'àmbit autonòmic per al control del desenvolupament i aplicació de la Llei de Reforma Local 27/2013.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre recurs contenciós administratiu front a la resolució que estableix el catàleg d'unitats dels centres docents públics d'educació infantil i primària de titularitat de la Generalitat Valenciana.
Expediente: E 00606 2014 000011 00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre creació d'un Observatori Municipal d'Arts Escèniques.
Rebutjat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre garanties del compliment d'obligacions en drets humans relacionades amb les desaparicions forçades a Espanya i creació d'una comissió institucional de la veritat sobre la repressió de la Dictadura franquista.
Retirat
0022 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre adaptació del PEPRI del Cabanyal en compliment de l'Orde CUL/3631/2009 del Ministeri de Cultura de 29 de desembre de 2009.
Contestada
0023 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures contra el botellot.
Contestada
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre reunió de la Comissió de Seguiment Ambiental de l' Aeroport de València.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre mesura de la taxa d'alcoholèmia.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urinaris químics en València a les Fallas.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pels Srs. Sarrià i Broseta, del Grup Socialista, sobre ampliació del Museu Nacional de Ceràmica.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre denegació de permís per a la utilització de la sala multiusos de la UP Benimàmet.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre modificació puntual del PGOU en edificis de vivendes ubicats en l'av. de Portugal.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre neteja del circuit de Fórmula 1 al Grau.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació pel que fa a l'execució dels projectes de rehabilitació, ampliació o construcció d'edificis destinats a centres docents públics de la ciutat de València.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aparcament al carrer del Pare Porta.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vivendes no ocupades al carrer de Segària.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gestió de multes en valencià.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre apartaments turístics.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre contenidors emmagatzemats a Natzaret.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per consum d'alcohol en Falles.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre controls a motoristes durant les Falles.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, en relació amb els actes vandàlics sobre mobiliari urbà.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre servicis extraordinaris del Servici de Bombers.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre crema de vehicles.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre servicis extraordinaris de la Policia Local.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre nova proposta de l'Actuació Territorial Estratègica 'València Dinamitza'.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre situació del solar ubicat al carrer de Bernat Descoll.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre proposta veïnal de la plaça del Centenar de la Ploma.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de sentències per responsabilitat patrimonial.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre cessió de sòl municipal de Malilla.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre zona taronja d'aparcament per a residents al barri de Russafa.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació de vivenda en el carrer de Lluís Despuig.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cablejat al carrer de Cofrents.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre contenidors portuaris a Natzaret.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Convent de Sant Josep.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre tramitació del Pla Especial Marina Reial.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre consultes a l'OMIC.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre sancions per la venda de bunyols en Falles.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre molèsties per soroll en la gossera de Benimàmet.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre programes d'Educació Ambiental Llars Verdes.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre canvi de contenidors.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre Reglament dels centres d'activitats per a persones majors.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social 2014-2017.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la Nova Fe, de Malilla.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Monestir de la Trinitat i la Direcció General de Patrimoni.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estàtues públiques.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre edifici municipal al Parterre.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre local al carrer de Josep de Saragossa, 23.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre camp de futbol de Benimaclet.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre condicions de la Piscina València.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cures pal·liatives i mort digna.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació del projecte de creació d'una xarxa de reutilització de bicicletes.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre sorteig dels punts destinats a la venda de productes típics.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació d'abandó del solar del carrer de Franco Tormo.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre motos Harley Davidson del parc mòbil municipal.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gratuïtat de centres ocupacionals i centre de dia.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la festa cap d'any que es va celebrar al Centre Cultural la Rambleta.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre instal·lació d'un bar en part del monument a les víctimes de la riuada de 1957.
Contestada
0078 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Emarsa.
Contestada
0079 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre sentència relativa a la reprovació d'un assessor del seu grup municipal.
Contestada
0080 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional amb motiu de la mort de l'Excm. Sr. Adolfo Suárez González.(Llegida al començament de la sessió)
Aprovat
0081 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional de condol per la mort del Sr. Joaquín Marín, periodista Ràdio València-Cadena Ser.
Aprovat
0082 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre les determinacions contingudes en el projecte de Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Xúquer que afecten l'espai natural protegit de l'Albufera de València.
Aprovat