S'està cercant, espereu....

2014-02-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2014-02-28

Tornar

Plens:

Data:
28-02-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria febrero (Exp 5/2014)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. nº 47-X al 123-X, 122-W al 893-W, 23-U al 83-U, 39-T al 62-T, 2-S al 48-S, 1-R al 20-R, 4-Q al 104-Q, 14-P al 105-P, 26-O al 96-O, 4-N al 58-N, 61-L al 228-L, 2-K al 6-K, 2-J al 59-J, 25-I al 165-I, 263-H al 1025-H, 66-G al 230-G, 1-F AL 4-F, 1-E al 14-E, 3-D al 11-D, 19-C al 118-C, 5-B al 19-B, 5-A al 16-A i 64-Ñ al 519-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de data 10, 17, 24 i 31 de gener de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU en el passatge Dr. Serra, núms. 5 al 27. (24/02/2014)
Expediente: E 03001 2014 000005 00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Millora en la Implantació d'Activitats Econòmiques. (24/02/2014)
Expediente: E 03001 2014 000016 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenrotllament de la Unitat d'Execució núm. 1 del Sector PS3-10 Perellonet. (24/02/2014)
Expediente: E 03001 2013 000136 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació i participació pública el Pla Especial de Protecció dels contorns dels Béns d'Interés Cultural de la zona central de Ciutat Vella (PEP-EBIC 6-7) i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (24/02/2014)
Expediente: E 03502 2013 000030 00 - Aprovat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la classificació de les entitats vinculades o dependents de l'Ajuntament per aplicació de la disposició addicional 12a de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. (25/02/2014)
Expediente: E 00401 2014 000006 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència dictada pel TSJCV, estimatòria del recurs PO 2/1511/2005 interposat contra Resolució del conseller de Territori i Habitatge per la qual s'aprova definitivament l'Homologació i el Pla de Reforma Interior Pere Cabanes, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem. (25/02/2014)
Expediente: E 00501 2006 000139 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència del TSJCV que declara la inadmissibilitat en part i desestima el recurs contenciós administratiu PO 2/1916/08, interposat per l'Administració General de l'Estat contra acord plenari que va acceptar parcialment el requeriment de la Delegació del Govern contra aprovació de l'Acord Laboral per al Personal Funcionari i Laboral de l'Ajuntament, quadrienni 2008-2011, i això tenint en compte que per Sentència del Suprem s'ha declarat que no pertoca recurs de cassació. (25/02/2014)
Expediente: E 00501 2008 000472 00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2013. (25/02/2014)
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2014. (25/02/2014)
Expediente: E 05501 2014 000008 00 - Aprovat
0013 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació. (Pendent de dictaminar 26/02/2014)
Expediente: E 01002 2013 000560 00 - Aprovat
0014 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.- Proposa aprovar l'Informe anual de 2013 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes, Reclamacions i Relacions amb del Defensor del Poble i el Síndic de Greuges. (04/02/2014)
Expediente: E 00911 2013 000456 00 - Aprovat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre rebuig a la moratòria inclosa en la disposició transitòria segona de la Llei 8/2013, de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana.
Rebutjat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre indagació, localització i identificació del Sr. Teófilo Alcorisa Monleón.
Expediente: E 00606 2014 000006 00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre un Pla de Reforma Interior per al barri de la Llum.
Rebutjat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'Agència Municipal de Renovació d'Edificis.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, regidora del Grup Compromís, sobre instar el Govern d'Espanya a emetre una declaració d'impacte ambiental negativa del projecte denominat Campanya d'adquisició sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2 en el golf de València.
Expediente: E 00606 2014 000007 00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la fàbrica Bombes Gens.
Rebutjat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre execució de les obres d'infraestructures ferroviàries pendents en València.
Expediente: E 00606 2014 000008 00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, regidora del Grup Compromís, sobre permuta dels terrenys del Museu Sant Pius V i rehabilitació de l'entorn dels carrers de la Volta del Rossinyol i del Pintor Genaro Lahuerta.
Expediente: E 00606 2014 000009 00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'organització de la visita del papa a la ciutat en l'any 2006.
Contestada
0024 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre l'organització de la visita del papa Benet XVI a València en 2006.
Contestada
0025 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre els contractes amb l'empresa Trasgos.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre il·luminació pública.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cotxes oficials aparcats al carril bus.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el conveni subscrit amb el València CF, SAD.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la subestació elèctrica ST Aqua.
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre naus de fibrociment existents al barri de Sant Marcel·lí.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre dependències de Policia Local i Bombers del barri del Carme.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el tendal de la plaça de la Mare de Déu.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació d'abandó de la plaça del Doctor Collado.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la llengua de signes a l'Ajuntament.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el mercat dels dissabtes a Patraix.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació de l'estat del Pavelló Font de Sant Lluís.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre las pràctiques no laborals en l'Ajuntament.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el pagament de les pràctiques no laborals.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre projectes per al solar de l'antic Teatre Princesa i el seu entorn.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el conveni amb Bankia per a la cessió de l'alqueria Julià a la ciutat.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre problemes d'accés als aparcaments per les obres al barri de Russafa.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre modificació orgànica de l'adscripció de treballs.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la contracta d'enllumenat.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre personal adscrit al Servici de Joventut.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el contracte del servei de neteja de centres i dependències municipals.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per oferiment de serveis sexuals segons l'Ordenança Municipal sobre l'Exercici de la Prostitució a la Via Pública.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de sentències per responsabilitat patrimonial.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Japan Week.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre queixes dels usuaris de la Piscina València.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre accessibilitat del pas en l'encreuament del carrer de la Maçanera amb el carrer de Cofrents.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus per inspecció en matèria de contaminació acústica.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus per inspecció en matèria d'espectacles públics.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus per inspecció de llicències de taxi.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus en matèria de transport.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus en matèria de transport de mercaderies perilloses.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre prevenció del botellot.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus en matèria de transport de mercaderies peribles.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el sòl de la Ciutat de l'Esport, d'Alboraia.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre absentisme escolar.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre programes amb finançament europeu.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre dotació de motocicletes per a la Policia de Barri.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la taxa d'aprofitament del domini públic de telefonia mòbil.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les beques del Programa denominat 'La meua primera experiència laboral'.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la carpa instal·lada al jardí de la gran via Ramón i Cajal-carrer de Cervantes.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la barraca de Vicentet i Rafaelet, a bulevard Sud.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Farinera.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre un aparcament al carrer del Pare Porta.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la instal·lació d'una carpa fallera en un jardí del barri del Botànic.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre sancions a les comissions falleres.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el protocol d'horaris en la Policia Local.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el sistema d'identificació de bicicletes.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Centre Municipal d'Activitats per a les Persones Majors de Montolivet.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la Cooperativa de les Llosetes.
Contestada
0078 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre les banderes blaves en les platges de València.
Contestada
0079 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el consum d'alcohol en Falles.
Contestada
0080 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un nou complex esportiu en Quatre Carreres.
Contestada
0081 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre exclusió de l'Ajuntament de València per part del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social com a licitador d'un procediment de contractació.
Contestada
0082 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr.Broseta, del Grup Socialista, sobre el rodatge d'una flash movie al Mercat Central.
Contestada
0083 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Monestir de la Trinitat.
Contestada
0084 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla d'Ocupació conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
Contestada
0085 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre protecció del comerç històric.
Contestada
0086 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la situació del PAI Benimaclet Est.
Contestada
0087 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el manteniment i la mitjana d'edat de la flota d'autobusos de l'EMT.
Contestada
0088 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la nova Fe de Malilla.
Contestada
0089 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre les sentències desfavorables per a l'Ajuntament.
Contestada
0090 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre solars abandonats al voltant del col·legi Pablo Neruda.
Contestada
0091 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el trasllat de personal del Servici d'Educació.
Contestada
0092 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre les marquesines publicitàries de JCDecaux.
Contestada
0093 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el muntatge d'una sénia gegant en l'avinguda d'Aragó.
Contestada
0094 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la tercera nau de Joan Verdeguer.
Contestada
0095 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de Quatre Carreres.
Contestada
0096 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre desperfectes pel rodatge d'un anunci a la plaça del Patriarca i adjacents.
Contestada
0097 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre el tancament d'unitats escolars.
Quedar assabentat
0098 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la devolució de part de la paga extra al funcionariat.
Contestada
0099 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre declaracions de la Sra. Simón en relació amb les empreses que presten servicis al PSOE en campanya electoral.
Contestada
0100 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional de suport i solidaritat amb els xicotets estalviadors afectats pel frau de les empreses Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA, y Arte y Naturaleza Gespart, SL.
Aprovat
0101 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional de condemna de les actituds violentes contra l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el seu president.
Aprovat