S'està cercant, espereu....

2014-01-31 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2014-01-31

Tornar

Plens:

Data:
31-01-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria enero (Exp 1/2014)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de desembre de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions núm. 984 al 991, 885-X al 923-X, 6549-W al 6771-W, 43-V, 775-U al 827-U, 712-T al 734-T, 453-S al 464-S, 304-R al 323-R, 458-Q al 465-Q, 1287-P al 1341-P, 605-O al 623-O, 354-N al 365-N, 1107-L al 1122-L, 122-K al 125-K, 248-J, 1467-I al 1514-I, 10273-H al 10863-H, 1560-G al 1634-G, 39-F al 43-F, 201-E al 219-E, 132-D al 141-D, 982-C al 1026-C, 186-B al 189-B, 257-A al 263-A i 4047-Ñ al 4208-Ñ, corresponents al període comprés entre el 15 i el 31 de desembre de 2013. Així mateix, dóna compte de les Resolucions núm. 1-X al 46-X, 1-W al 121-W, 1-U al 22-U, 1-T al 38-T, 1-S, 1-Q a 3-Q, 1-P al 13-P, 1-O al 25-O, 1-N al 3-N, 1-M i 2-M, 1-L al 60-L, 1-K, 1-J, 1-I al 24-I, 1-H al 262-H, 1-G al 65-G, 1-D i 2-D, 1-C al 18-C, 1-B al 4-B, 1-A al 4-A yi1-Ñ al 63-Ñ, corresponents al període comprés entre l'1 i el 15 de gener de 2014 , a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 29 de novembre i 13, 20 i 27 de desembre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I, amb l'Estudi d'Integració Paisatgística. (27/01/2014)
Expediente: E 03001 2013 000011 00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial d'Ordenació Zona Sud del Port. (28/01/2014)
Expediente: E 03001 2013 000113 00 - Aprovat
0006 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'acte del TSJCV que declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu PO 1/195/2013, interposat contra aprovació provisional del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits. (28/01/2014)
Expediente: E 00501 2013 000318 00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al quart trimestre de 2013 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (28/01/2014)
Expediente: E 04906 2014 000002 00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014. (28/01/2014)
Expediente: E 05501 2014 000002 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2014. (28/01/2014)
Expediente: E 05501 2014 000004 00 - Aprovat
0010 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora respectivament del Grup Socialista, sobre el copagament que afecta les persones discapacitades.
Expediente: E 00606 2014 000002 00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'avantprojecte de Llei de Protecció dels Drets del Concebut i de la Dona Embarassada.
Expediente: E 00606 2014 000003 00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora respectivament del Grup Socialista, sobre la interrupció voluntària de l'embaràs.
Expediente: E 00606 2014 000003 00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Sarrià, la Sra. Castillo i el Sr. Sanchis, en representació dels Grups Polítics Municipals Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre adopció de noves mesures per a garantir el dret a l'habitatge i millorar les condicions de vida de moltes famílies i llars.
Expediente: E 00606 2014 000004 00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre deute de l'agent urbanitzador del PAI de Camí Fondo del Grau.
Contestada
0015 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre projectes educatius.
Contestada
0016 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació d'infraestructures escolars a la ciutat de València.
Contestada
0017 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre espectacles presents a Expojove 2013.
Contestada
0018 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre entitats i empreses presents a Expojove 2013.
Contestada
0019 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre nombre de visitants a Expojove 2013.
Contestada
0020 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre iniciatives fetes per l'Ajuntament de València per parar les prospeccions petrolíferes.
Contestada
0021 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
Contestada
0022 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de Benicalap.
Contestada
0023 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llicències d'obres i activitats.
Contestada
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre expedients de responsabilitat patrimonial.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre delegació de competències de defensa d'usuaris i consumidors per la Generalitat Valenciana.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre responsabilitats en el cas Emarsa.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els aparcaments municipals.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies anul·lades.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre habitatges de propietat municipal que es troben buits.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre manteniment de parcs i jardins.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre neteja de carrers en l'any 2014.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres en el poliesportiu de la Fontsanta.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres en el poliesportiu de Nou Moles.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre promoció de servicis sexuals en suports publicitaris.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre providències de constrenyiment.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per oferiment de serveis sexuals segons l'Ordenança municipal sobre l'exercici de la prostitució en la via pública.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre delegació de competències de subministrament d'enllumenat públic per la Generalitat Valenciana.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació sobre situació de les obres de condicionament del CEIP Teodor Llorente.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació del Refugi d'Animals-Protectora de Benimàmet.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre tramitació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les falles de 2014.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre serveis extraordinaris del cos de Bombers.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre serveis extraordinaris de la Policia Local.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre delegació de competències relatives a educació per la Generalitat Valenciana.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre llicències exprés.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre llicència d'una nau agrícola en el Parc Natural de l'Albufera.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Comissió de Seguiment del Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el centre Navegaweb.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el IV Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València 2011-2013.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les estàtues reparades.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pacte per la Innovació de València.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'ampit del llit vell del riu Túria.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre despeses de promoció turística.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre interrupció del carril bici en Joan Llorenç.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre inseguretat viària.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre festa de cap d'any en el Centre Cultural la Rambleta.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre conveni signat amb la Diputació per a l'adquisició de bombetes LED.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre tram del carril bici en la Gran Via de Germanies.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre interrupció del carril bici en el carrer de Cuba.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre autorització d'aparcament de vehicles a la via pública.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació sobre situació de les obres de derrocament dels parcs d'Artilleria i d'Enginyers de València (les casernes de l'Exèrcit) i la seua incidència en les instal·lacions del CEIP Sant Àngel de la Guarda.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre balanç de la implantació de la llibertat d'horaris en zones de gran afluència turística.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre autorització de taules i cadires a la via pública.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució a la via pública.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'informe del Tribunal de Comptes de 23 de desembre de 2013.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Banc del Temps.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el deute del Partit Popular amb el Palau de Congressos.
Contestada
0068 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre presentació de mocions alternatives en el transcurs de les sessiones plenàries.
Quedar assabentat
0069 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Sarrià, regidor del Grup Socialista, referit al deute que manté la Generalitat Valenciana amb milers de valencians/es per a l'adquisició, lloguer i rehabilitació de les seues vivendes habituals.
Quedar assabentat