S'està cercant, espereu....

2013-09-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2013-09-27

Tornar

Plens:

Data:
27-09-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sessió ordinària setembre (E 00606 2013 20)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. nº 24 al 976, 572-X al 663-X, 4105-W al 4934-W, 35-V i 36-V, 488-U al 541-U, 470-T al 490-T, 318-S al 333-S, 162-R al 177-R, 313-Q al 345-Q, 813-P al 875-P, 367-O al 429-O, 196-N al 226-N, 39-M al 45-M, 712-L al 825-L, 78-K al 86-K, 195-J al 196-J, 952-I al 1073-I, 6116-H al 7042-H, 1008-G al 1221-G, 16-F al 18-F, 128-E al 134-E, 84-D al 96-D, 615-C al 685-C, 116-B al 137-B, 108-A al 189-A i 2535-Ñ al 2928-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 5, 12, 19 i 26 de juliol de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Proposa designar representants en la Junta d'Explotació del Sistema Túria.
Aprovat
0005 - ALCALDIA.- Proposa designar representants en el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 00401 2013 000018 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'estudi de mesuraments d'espais sensibles sobre estacions base de telefonia mòbil, emés per l'Institut Itaca per a la campanya 2012. (23/09/2013)
Expediente: E 03501 2012 000547 00 - Quedar assabentat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la rectificació de l'error material detectat en el plànol d'ordenació núm. 6 Règim Urbanístic del PEPRI del barri del Carme, en el sentit de considerar tota la parcel·la del carrer de la Beneficència, 18, com a xarxa viària (RV-4). (23/09/2013)
Expediente: E 03502 2013 000010 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la rectificació de l'error material detectat en el plànol d'ordenació núm. 5 Règim Urbanístic del PEPRI del barri Universitat-Sant Francesc, en el sentit de considerar com alineacions correctes per a la parcel·la que es troba en el carrer de Colón, 1 aquelles que ja arreplegava el planejament anterior de l'any 1984. (23/9/2013)
Expediente: E 03502 2013 000015 00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 9 de novembre de 2012, per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del barri dels Velluters en l'àmbit de la Unitat d'Execució núm. 4 de València. (23/09/2013)
Expediente: E 03502 2005 000091 00 - Quedar assabentat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 2 del Pla Especial Hospital Universitari la Fe. (23/09/2013)
Expediente: E 03001 2013 000060 00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial d'Ordenació Zona Sud Port i sol·licitar informe a l'APV. (23/09/2013)
Expediente: E 03001 2013 000113 00 - Aprovat
0012 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa no admetre la sol·licitud de retaxació de càrregues formulada per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Camí Fondo del Grau, urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Camí Fondo del Grau. (23/09/2013)
Expediente: E 03001 2012 000142 00 - Aprovat
0013 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de València i l'Orde de les Escoles Pies per a l'execució de mutu acord de la Sentència del TSJCV núm. 211, de 18 de març de 2011. (23/09/213)
Expediente: E 03A01 2013 000007 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el compte de la corporació corresponent a l'exercici 2012 i dóna compte dels informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, gastos i ingressos, corresponent a l'exercici 2012. (24/09/2013 y 23/07/2013) (núm. exp. E 04301 2012 4 i E 00407 2013 17)
Expediente: E 00407 2012 000004 00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 1/79/2009 interposat per la Comunitat de Propietaris c/ Alfauir núm. 42-44, contra aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de València, en les parcel·les situades en els carrers del Cercle de Belles Arts, de la Reina Violant i d'Evaristo Crespo Azorín. (24/09/2013)
Expediente: E 00501 2009 000463 00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2013. (24/09/2013)
Expediente: E 05501 2013 000049 00 - Aprovat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2013. (24/09/2013)
Expediente: E 05501 2013 000050 00 - Aprovat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2014. (24/09/2013)
Expediente: E H4969 2013 500004 00 - Aprovat
0019 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2014.
Expediente: E H4969 2013 500005 00 - Aprovat
0020 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit.
Expediente: E H4969 2013 500006 00 - Aprovat
0021 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i la seua subsegüent custòdia.
Expediente: E H4969 2013 500007 00 - Aprovat
0022 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs.
Expediente: E H4969 2013 500008 00 - Aprovat
0023 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.
Expediente: E H4969 2013 500009 00 - Aprovat
0024 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació de servicis de sanitat.
Expediente: E H4969 2013 500010 00 - Aprovat
0025 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal.
Expediente: E H4969 2013 500011 00 - Aprovat
0026 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa pel depòsit de mobles i altres objectes als magatzems municipals.
Expediente: E H4969 2013 500012 00 - Aprovat
0027 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici d'estadística municipal.
Expediente: E H4969 2013 500013 00 - Aprovat
0028 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa pels ensenyaments oficials impartits en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E H4969 2013 500014 00 - Aprovat
0029 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa pels servicis motivats per espectacles pirotècnics.
Expediente: E H4969 2013 500015 00 - Aprovat
0030 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de celebració de bodes civils.
Expediente: E H4969 2013 500016 00 - Aprovat
0031 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E H4969 2013 500017 00 - Aprovat
0032 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de mercats.
Expediente: E H4969 2013 500018 00 - Aprovat
0033 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E H4969 2013 500019 00 - Aprovat
0034 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per la reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques.
Expediente: E H4969 2013 500020 00 - Aprovat
0035 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat Intel·lectual.
Expediente: E H4969 2013 500021 00 - Aprovat
0036 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per l'expedició de documents administratius.
Expediente: E H4969 2013 500022 00 - Aprovat
0037 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per l'estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E H4969 2013 500023 00 - Aprovat
0038 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, llocs, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
Expediente: E H4969 2013 500024 00 - Aprovat
0039 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E H4969 2013 500025 00 - Aprovat
0040 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per la instal·lació de quioscos en la via pública.
Expediente: E H4969 2013 500026 00 - Aprovat
0041 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants i de vell, i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València.
Expediente: E H4969 2013 500027 00 - Aprovat
0042 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Expediente: E H4969 2013 500028 00 - Aprovat
0043 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per l'obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.
Expediente: E H4969 2013 500029 00 - Aprovat
0044 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.
Expediente: E H4969 2013 500030 00 - Aprovat
0045 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.
Expediente: E H4969 2013 500031 00 - Aprovat
0046 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
Expediente: E H4969 2013 500032 00 - Aprovat
0047 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la imposició de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local per mitjà de caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública, així com aprovar provisionalment l'Ordenança Fiscal corresponent. (24/09/2013).
Expediente: E H4969 2013 500042 00 - Aprovat
0048 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre la situació de l'ensenyament a la ciutat de València a l'inici del curs 2013/2014.
Rebutjat
0049 - MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, Srs. Calabuig, Ribó i Sanchis, respectivament, sobre l'avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
Rebutjat
0050 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre el Projecte Cabanyal.
Rebutjat
0051 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'ordenació de la dàrsena del port.
Rebutjat
0052 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre valoració de l'inici del curs escolar.
Rebutjat
0053 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el tancament dels centres d'internament d'estrangers (CIE).
Rebutjat
0054 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre Pressupostos participatius a la ciutat de València.
Rebutjat
0055 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre la Sentència del TSJCV sobre la Tabaquera.
Retirat
0056 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre recuperació del búnquer del Saler.
Expediente: E 00606 2013 000022 00 - Aprovada proposta alternativa
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre ajudes al patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la Fundació València Crea.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre grua instal·lada al carrer de la Florista, 121.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vehicle abandonat en la planta baixa del consistori.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre funcionament deficient en l'Almoina.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre deficiències en el Centre Integral de Seguretat i Emergències.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pèrdua de la subvenció per a l'adquisició de fons bibliogràfics.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre consulta de la pàgina web corresponent a Poble Nou.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre enderrocament d'un edifici situat a l'av. de Burjassot, 159.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el cobriment dels escocells.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el cotxe d'un xeic dels Emirats Àrabs.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre personal treballador al front de les Bibliomar.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la recuperació de la platja del Saler.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre conservació del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre nova plantació d'espècies al cordó dunar del Parc Natural de l'Albufera.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació d'abandó de la plaça del Músic Antoni Eiximeno.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les obres en el col·legi municipal Fernando de los Ríos i l'aulari del carrer de Ciril Amorós.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obtenció de terrenys destinats a la construcció del centre de salut de Malilla.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació sobre exempcions i bonificacions fiscals.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre deute en concepte d'IBI d'entitats bancàries.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
Contestada
0078 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de llicències de funcionament del centre administratiu 9 d'Octubre.
Contestada
0079 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana.
Contestada
0080 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
Contestada
0081 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana respecte del tancament i manteniment de solars.
Contestada
0082 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències de funcionament de l'aparcament del centre cultural de la Rambleta.
Contestada
0083 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre centre integrat de telecomunicacions al carrer del Mont Carmel, 25.
Contestada
0084 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rendibilitat social de les instal·lacions de la Fórmula 1.
Contestada
0085 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació de la prestació del servici de transport públic a les pedanies del Saler, el Palmar i el Perellonet.
Contestada
0086 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el conveni firmat en 1986 amb l'Autoritat Portuària.
Contestada
0087 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre recursos materials de la Policia Local.
Contestada
0088 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre habitatges del Cabanyal.
Contestada
0089 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre personal del servei de retirada de vehicles de la via pública.
Contestada
0090 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Contestada
0091 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, el Grup Socialista, sobre la Fe de Malilla.
Contestada
0092 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la Fe de Campanar.
Contestada
0093 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre gasto per subministrament d'energia elèctrica.
Contestada
0094 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre gastos per consum d'energia d'exercicis anteriors.
Contestada
0095 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per CACSA.
Contestada
0096 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre denúncia de l'autorització concedida a la Cooperativa de les Llosetes.
Contestada
0097 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els autònoms valencians.
Contestada
0098 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Palau de les Arts.
Contestada
0099 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Xarxa Innpuls.
Contestada
0100 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Emprén en 3.
Contestada
0101 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre turisme cultural.
Contestada
0102 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la web www. museosymonumentosvalencia.com.
Contestada
0103 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre concessió dels docks del port.
Contestada
0104 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre vehicles abandonats.
Contestada
0105 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el col·lector de Natzaret.
Contestada
0106 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la central d'emergències.
Contestada
0107 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació de València per a l'adquisició de bombetes LED.
Contestada
0108 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les comissions de serveis a la Policia Local.
Contestada
0109 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les emissores de la Policia Local.
Contestada
0110 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre cancel·lació del conveni amb l'Hogar Social Juvenil.
Contestada
0111 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre demanda de la gratuïtat de les famílies valencianes en l'ús de les instal·lacions esportives municipals.
Contestada
0112 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la gratuïtat dels autobusos de l'EMT per a les persones usuàries dels centres municipals de serveis socials.
Contestada
0113 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre els permisos concedits anualment per a taules i cadires.
Contestada
0114 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre l'Agència Municipal de la Bici.
Contestada
0115 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional en commemoració del bicentenari de l'Ajuntament de València com a institució constitucional (1813-2013)
Aprovat
0116 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre convocatòria de l'Observatori del Comerç de la Ciutat de València.
Contestada
0117 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el pavelló d'esports Font de Sant Lluís.
Contestada