S'està cercant, espereu....

2013-07-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2013-07-26

Tornar

Plens:

Data:
26-07-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
sesión ordinaria 26 julio 2013

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de juny de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 22 al 23, 482-X al 571X, 3435-W al 4104-W, 33-V al 34-V, 431-U al 487-U, 352-T al 469-T, 270-S al 317-S, 121-R al 161-R, 287-Q al 312-Q, 688-P al 812-P, 277-O al 366-O, 149-N al 195-N, 31-M al 38-M, 603-L al 711-L, 71-K al 77-K, 174-J al 194-J, 783-I al 951-I, 5224-H al 6115-H, 880-G al 1007-G, 14-F al 15-F, 119-E al 127-E, 73-D al 83-D, 540-C al 614-C, 97-B al 115-B, 92-A al 107-A y 2093-Ñ al 2534-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14, 21 i 28 de juny de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa estimar la sol·licitud de l'agent urbanitzador Lova Tres, SL, de reducció de l'import de la garantia definitiva al 10% de les càrregues d'urbanització del PAI de la UE 4 de Velluters, i no admetre la garantia real oferida. (22/07/2013)
Expediente: E 03502 2005 000091 00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de l'entorn BIC-02 Campanar. (22/07/2013)
Expediente: E 03001 2010 000063 00 - Aprovat
0006 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2013. (23/07/2013)
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2013 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els arts. 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (23/07/2013)
Expediente: E 04906 2013 000011 00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2013. (23/07/2013)
Expediente: E 04301 2013 000023 00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la relació de factures pendents de pagament incloses en el certificat tramés al Ministeri, en aplicació del RDL 8/2013. (23/07/2013)
Expediente: E 04302 2013 000004 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel Servici d'Extinció d'Incendis per a l'exercici 2013. (23/07/2013)
Expediente: E H4969 2013 500003 00 - Aprovat
0011 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprova la Memòria de la Gestió Municipal del 2012. (18/07/2013)
Expediente: E 00401 2013 000015 00 - Aprovat
0012 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar per un any més el mandat dels membres integrants del Consell Escolar Municipal de València. (22/07/2013)
Expediente: E 02101 2010 000145 00 - Aprovat
0013 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2014, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i el dia 28 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (22/07/2013)
Expediente: E 01904 2013 000472 00 - Aprovat
0014 - PROGRÉS HUMÁ I SEGURETAT CIUDADANA.- Proposa aprovar definitivament l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució en la via pública. (23/07/2013)
Expediente: E 01401 2013 000042 00 - Aprovat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre Fira València.
Rebutjat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels grups municipals Socialista, Compromís i EUPV sobre el avantprojecte de Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l' Administració local.
Retirat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Pla Especial de la Punta.
Rebutjat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita per la regidora del Grup Socialista, Sra. Dolz, sobre execució de les obres de drenatge Vera-Palmaret.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, respectivament, sobre foment de l'ús de la bicicleta.
Rebutjat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre beques municipals a estudiants universitaris en situació d'exclusió.
Rebutjat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el Pla de Conca del Xúquer
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre contaminació acústica per avions als barris de València.
Rebutjat
0023 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació formulada pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Conveni urbanístic i de permuta subscrit amb el València, CF.
Contestada
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vehicles oficials.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Declaració de Dublin.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Conservatori Superior de Música.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre ecoparcs.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre despeses taurines.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre noves línies de l'EMT al port de la ciutat.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre caiguda de palmera al jardí de Vivers.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nous usos a la platja de la Malva-rosa.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació en què es troba la piscina de la Font de Sant Lluís.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre estudi encarregat per la Fundació Esportiva Municipal.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació en què es troba l'antic balneari Mar Blau al barri de Natzaret.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el tancament del poliesportiu del Saler.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre neteja, seguretat i tancament edificis al barri del Cabanyal- el Canyamelar.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Palau de Congressos.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències de funcionament de l'Hospital Universitari la Fe.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per contaminació acústica.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre voreres del poliesportiu de Malilla.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre aprovació del coeficient de revisió de preus K durant els anys 2010, 2011 i 2012.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el centre d'activitats per a persones majors 'Jubioci'.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre mobilitat exterior a Europa.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Teatre el Musical (TEM).
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Cristal Forest.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes per a la digitalització dels arxius municipals..
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre situació de l'edifici municipal ubicat al Parterre.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre VLC Boat Show.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre campanyes de promoció turística.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents de cobrament de la Generalitat, anys 2004 a 2007.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents de cobrament de fons europeus.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la piscina de la Font de Sant Lluís.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la Ciutat del Bàsquet.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre incompliments del servei de grua.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre cablejat aeri al barri de Mestalla.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre acceptació de donatius per a Policia Local i Bombers.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre els coberts del port.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre Pla + Cabanyal.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre gorretes.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre cessió de material a la Policia Local.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per el portaveu y per la concejal del Grup Compromís, Sr. Ribó y Sra. Soriano, sobre abocadors il·legals a l'entorn de l'Ermita de Sant Jeroni, al barri dels Orriols.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu y per la concejal del Grup Compromís, Sr. Ribó y Sra. Soriano, sobre abocadors il·legals a l'entorn de l'alqueria d´Alborch, al barri dels Orriols.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre incompliments de la concessionària de la grua municipal.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la paralització de la construcció del centre de majors de Montolivet.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el túnel del circuit de Fórmula 1.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el tendal del Palau de la Música.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre mesures de control de velocitat.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre mesures de prevenció d´incendis al Saler.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre discapacitat i inserció laboral.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre II Pla Municipal de Joventut.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre plaça d´aparcament al barri de Montolivet.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cursos d´idiomes per a joves entre 18 i 35 anys.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Policia Local.
Contestada
0078 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre jardí del bulevard Sud.
Contestada
0079 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, asobre la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
Quedar assabentat
0080 - MOCIONS URGENTS.- Moció subscrita conjuntament per l'alcaldessa i els portaveus dels grups polítics municipals de condol pel tràgic accident ocorregut dimecres 24 de juliol en Santiago de Compostel·la.
Aprovat