S'està cercant, espereu....

2013-03-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2013-03-26

Tornar

Plens:

Data:
26-03-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria marzo (Exp 6/2013)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 4 al 7, 67-X al 131-X, 631-W al 1280-W, 1-V al 3-V, 64-U al 156-U, 85-T al 136-T, 26-S al 80-S, 5-R al 32-R, 6-Q al 19-Q, 38-P al 216-P, 110-O al 153-O, 24-N al 52-N, 4-M al 7-M, 87-L al 179-L, 11-K al 17-K, 30-J al 61-J, 102-I al 239-I, 1079-H al 1770-H, 152-G al 345-G, 1-F i 2-F, 16-E al 35-E, 10-D al 24-D, 74-C al 165-C, 8-B al 31-B, 10-A al 23-A y 249-Ñ al 726-Ñ, corresponents al període comprés entre l'1 i el 28 de febrer de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 7, de 28 de febrer de 2013, sobre aprovació dels Estats de Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2012.
Expediente: E 04301 2013 000004 00 - Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'1, 8, 15 i 22 de febrer de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el document de Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior Universitat-Sant Francesc per a la reordenació urbanística de la Plaça de Bous de València i el Document d'Integració Paisatgística que inclou. (20/03/2013)
Expediente: E 03502 2011 000111 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el canvi d'ús dotacional públic d'educatiu cultural escolar a xarxa viària en l'illa de cases delimitada pels carrers de Fontanars dels Alforins, Mare de Déu de la Cabeça, Vicente Clavel i la Vall d'Uixò. (20/03/2013)
Expediente: E 03001 2013 000004 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la correcció de l'error material en el Catàleg de Béns i Espais Protegits del PGOU en el carrer de la Mascota, 5. (20/03/2013)
Expediente: E 03001 2013 000027 00 - Aprovat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència dictada per la Sala de València desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 2/1685/05, interposat contra Resolució del conseller de Territori i Vivenda per la qual s'aprova definitivament l'Homologació i Pla de Reforma Interior de l'Entorn de la Piscina Olímpica de València, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem. (21/03/2013)
Expediente: E 00501 2006 000208 00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i una vegada ferma complisca la Sentència, dictada per la Sala de València estimatòria parcial del recurs 1/196/09 interposat per Manet de Inversiones, SA contra acord plenari pel qual es va a aprovar el TR del PRI de l'àmbit A41, Actuació Parc Central, en el sentit d'establir l'excés d'aprofitament de la UAA A41B García Lorca/Alqueria de la Comtessa, que ha de ser objecte d'adquisició. (21/03/2013)
Expediente: E 00501 2009 000359 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i, una vegada siga ferma, complisca la Sentència dictada per la Sala de València estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 1/209/09, interposat per Compañía Valenciana de Fincas Rústicas, SL contra acord plenari que va a aprovar el TR del PRI de l'àmbit A41 Actuació Parc Central, en el sentit d'establir l'excés d'aprofitament de la UAA A41B García Lorca/Alqueria de la Comtessa, que ha de ser objecte d'adquisició. (21/03/2013)
Expediente: E 00501 2009 000464 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de la Intervenció General Municipal que avalua el compliment del objectiu d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto de l'Ajuntament de València i el seu sector d'Administració pública, dels Pressupostos liquidats i Comptes Anuals Consolidats de l'exercici 2012 de l'Ajuntament, dels seus organismes, ens i empreses dependents. (21/03/2013)
Expediente: E 05201 2013 000006 00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 2a. relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2013. (21/03/2013)
Expediente: E 05501 2013 000010 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 2a. Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2013. (21/03/2013)
Expediente: E 05501 2013 000014 00 - Aprovat
0014 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ, I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar el nomenament de consellers i conselleres integrants del Consell Social de la Ciutat en virtut de les propostes efectuades. (21/03/2013)
Expediente: E 02301 2012 000097 00 - Aprovat
0015 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la substitució d'un representant en el Consell Escolar Municipal de València (21/023/2013)
Expediente: E 02101 2013 000436 00 - Aprovat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compensació de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (antiga plusvàlua).
Rebutjat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre abonament de la paga extra de Nadal de 2012.
Expediente: E 00606 2013 000007 00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre acord per a crear una comissió no permanent per a estudiar les responsabilitats polítiques del cas Nóos.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
Rebutjat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre regressió de les platges del Sud de València.
Rebutjat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, en representació dels grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre supressió d'obligació de l'ús del casc per a ciclistes en el nou Reglament General de Circulació.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzato, del Grup Socialista, sobre dret a les prestacions farmacèutiques de les persones discapacitades.
Rebutjat
0023 - INTERPEL·LACIONS Interpel·lació formulada pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, al Sr. vicealcalde sobre la Fundació Turisme València Convention Bureau.
Contestada
0024 - INTERPEL·LACIONS Interpel·lació formulada pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, a la Sra. alcaldessa sobre els gastos pagats per l'empresa Emarsa.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre les dates de col·locació de les tanques de les mascletaes a la plaça de l'Ajuntament.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre suggeriments per part de l'Ajuntament a les contractes de jardineria.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre queixes del veïnat per poda nocturna.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació i cost del Banc del Temps.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de Quatre Carreres.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajudes de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre escola infantil a la plaça del Periodista Ros Belda.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre escola infantil en Massarrojos.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre cens i control de l'avifauna a la ciutat de València.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre sanció per tancaments il·legals en la Penyeta (el Perellonet).
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre llicències en el PEPRI del Cabanyal i el conveni vigent per a la rehabilitació de vivendes.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre incendi d'un autobús de l'EMT.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per contaminació acústica.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre priorització semafòrica dels autobusos de l'EMT.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre arreplegada d'estris i mobles.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre propietats municipals als barris de Torrefiel i els Orriols.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'horta de Sant Miquel dels Reis.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre l'ICIO de l'obra del Palau de les Arts.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes per a l'adquisició de col·leccions bibliogràfiques.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Carta de Serveis de la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre col·lecció d'armes dipositades en Vara de Quart.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Programa d'Aprenentatge Permanent Europajove.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Projecte Baròmetre Cultural Local.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre renovació de diversos dominis a favor de l'Ajuntament de València.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les Smart Cities.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre telèfon d'informació de museus i monuments.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre aparcament lucratiu en edifici religiós vora l'Hospital Arnau de Vilanova.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre serveis extraordinaris de la Policia Local.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre serveis extraordinaris realitzats per Cos de Bombers.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el trasllat de serveis financers.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre aprovació del coeficient de revisió de preus de l'any 2011 del servei de manteniment de parcs i jardins.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els aparcaments municipals.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre controls de trànsit en Falles.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre inseguretat al barri de la Fontsanta.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre tallers fallers en la Ciutat de l'Artista Faller.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre fullets del Museu d'Història de València.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla d'actuació preferent i coordinat per a afavorir l'ocupació 2013-2014
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre permisos d'ocupació de parades als carrers i voreres durant les Falles.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre places vacants al Cos de la Policia Local.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre places vacants al Cos de Bombers.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre canvi de comptadors d'electricitat.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre retirada de bol·lards en algunes voreres de la ciutat.
Contestada
0068 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada 'in voce' pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre els pescadors del port de València.
A contestar en pròxima sessió
0069 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada 'in voce' pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fira de la Família i l'Oci.
Contestada
0070 - PRECS I PREGUNTES.- Ruego formulat 'in voce' per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les parades de venda en Falles.
Contestada