S'està cercant, espereu....

2013-02-22 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2013-02-22

Tornar

Plens:

Data:
22-02-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria febrero (Exp 4/2013)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 10262-H al 10272-H i 1379-P al 1445-P, corresponents al mes de desembre de 2012, i núm. 1 al 3, 21-X al 66 -X, 251-W al 630-W, 12-U al 63-U, 27-T al 84-T, 12-S al 25-S, 1-R al 4-R, 3-Q al 5-Q, 12-P al 37-P, 16-O al 109-O, 7-N al 23-N, 1-M al 3-M, 24-L al 86-L, 6-K al 10-K, 8-J al 29-J, 57-I al 101-I, 540-H al 1078-H, 81-G al 151-G, 3-E al 15-E, 2-D al 9-D, 33-C al 73-C, 3-B al 7-B, 1-A al 9-A i 94-Ñ al 248-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 i el 31 de gener de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 28 de desembre de 2012 i 11, 18 i 25 de gener de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Proposa traslladar la sessió ordinària del Ple de març al dia 26 de l'esmentat mes.
Aprovat
0005 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.- Proposa aprovar l'Informe anual de 2012 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes, Reclamacions i Relacions amb del Defensor del Poble i el Síndic de Greuges. (29/01/2013)
Expediente: E 00911 2012 000346 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector Patraix, així com iniciar el tràmit de participació pública del Estudi d'Integració Paisatgística. (18/02/2013)
Expediente: E 03001 2012 000172 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar motivadament l'Alternativa Tècnica formulada per Hogarval, SL, per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Camí de Montcada, en execució de la sentència del Tribunal Suprem de 3 de juny de 2011 (recurs de casació núm. 3288/2007). (18/02/2013)
Expediente: E 03001 2002 000329 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a un nou tràmit d'informació pública el Catàleg Estructural de la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València. (18/02/2013)
Expediente: E 03001 2004 000342 00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la correcció de l'error material en el Pla d'Ordenació del PGOU de València, en el carrer de Salvador Ferrandis Luna, 43. (18/02/2013)
Expediente: E 03001 2012 000032 00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa emetre dictamen en relació amb la revisió del Pla General de l'Ajuntament de Burjassot en tràmit. (18/02/2013)
Expediente: E 03001 2012 000165 00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar l'annex per l'actualització del Pla Tècnic d'Implantació (PTI) de la xarxa d'estacions base de telefonia mòbil en el terme municipal de València presentat per France Telecom España, SA. (18/02/2013)
Expediente: E 03501 2010 000127 00 - Aprovat
0012 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar l'annex per l'actualització del Pla Tècnic d'Implantació (PTI) de la xarxa d'estacions base de telefonia mòbil en el terme municipal de València presentat per Neo-Sky 2002, SAU. (18/02/2013)
Expediente: E 03501 2011 000713 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del P.O. 2/519/07 interposat per la Comissió Promotora del Nou Municipi de Benimàmet contra Decret del Consell 100/2006. (19/02/2013)
Expediente: E 00501 2007 000127 00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria parcial del recurs contenciós-administratiu PO núm 4/108/2009 interposat per France Telecom Espanya, SA, contra aprovació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament del Domini Públic Local. (19/02/2013)
Expediente: E 00501 2009 000075 00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, que correspon al quart trimestre de 2012. (19/02/2013)
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0016 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el reconeixement del Museu d'Història de València, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana. (18/02/2013)
Expediente: E 02001 2012 000103 00 - Aprovat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el valencià i les falles.
Rebutjat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, el Sr. Sarrià i el Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre mesures per a fomentar l'activitat turística, cultural i comercial, i garantir la mobilitat segura de la ciutadania.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre pagament de la paga extra de Nadal de 2012.
Retirat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sarrià, el Sr. Ribó i el Sr. Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre obres d'urbanització després del soterrament de la línia 1 en Benimàmet.
Rebutjat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig, Broseta i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre repte d'augmentar la taxa d'ocupació i l''ocupabilitat' de les dones per a millorar el funcionament del mercat de treball i reduir les desigualtats.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, contra la corrupció i per la transparència.
Expediente: E 00606 2013 000005 00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la Fundació Valencia Turisme Convention Bureau.
Rebutjat
0024 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre participació en els assumptes públics.
Rebutjat
0025 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb el procés judicial sobre el cas Emarsa.
Contestada
0026 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre obres a la plaça de la Ciutat de Bruges i el Mercat Central.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la retenció de dos activistes de la bici a la ronda Nord de València.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre incompliment del Reglament d'Ús del Valencià a l'Ajuntament.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre manca de transparència en l'Administració local de València.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre expropiació per a ampliar el CEIP el Grau i l'IES Balears.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CEIP Carles Salvador.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CEIP Marqués del Túria.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CEIP Villar Palasí.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre implementació dels expedients de forma electrònica.
Contestada
0035 - "PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre dades de la ""Bústia de Suggeriments"" de la web municipal i reclamacions i suggeriments rebuts a través del Registre General d'Entrada.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gual del Conservatori Superior de Música.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el cas Nóos.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'ús del valencià.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, en relació amb el poliesportiu del Carme.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre diagnòstic de la qualitat de l'aire.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre transformador elèctric al col·legi Ciutat de l'Artista Faller.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre locals llogats per l'Ajuntament.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres al carrer Bidasoa.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre conveni de l'Ajuntament de València i l'empresa municipal Promoció de Madrid, S.A.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre canvi d'adscripció de Regidoria de la Fundació VEO.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents per cànon d'instal·lacions esportives.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el cens d'immobles.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre expropiació de les parcel·les del parc de Capçalera.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre vehicles retirats per la grua municipal.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre desocupació i conseqüències socials.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la paga extraordinària.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre València i els creuers.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Biblioteca municipal Carmelina Sánchez-Cutillas.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre informes de la Fundació InnDEA.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre carrer a nom de Cases Ibáñez.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre centre d'ocupació i formació Emili Baró.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el projecte Bàcul.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Emarsa.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre destrossa de mobiliari urbà.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre escales del cos de bombers.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre plantilla de la Policia Local.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre robatori de material públic.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre soterrament de les vies dels carrers de la Serradora i d'Eivissa.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre servei municipal de grua.
Contestada
0066 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre anunci de mobilitzacions dels bombers durant les Falles.
Contestada
0067 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre suposats regals a l'alcaldessa.
Contestada
0068 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Centre Social de Benimaclet.
A contestar en pròxima sessió
0069 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre suposat encontre de la Sra. Alcaldessa i el Sr. Camps amb el Sr. Urdangarín al palau de La Zarzuela.
Contestada
0070 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre aplicació de l'IVA reduït a les Falles.
Contestada
0071 - MOCIONS URGENTS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compensació de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (antiga plusvàlua).
Rebutjada l'urgència