S'està cercant, espereu....

2013-01-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2013-01-25

Tornar

Plens:

Data:
25-01-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria enero (Exp 1/2013)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de desembre de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1349 al 1358, 895-X al 915-X, 7171-W al 7574-W, 13-V, 911-U al 923-U, 834-T al 863-T, 354-S al 376-S, 317-R al 347-R, 454-Q i 455-Q, 1226-P al 1378-P, 560-O al 628-O, 47-N al 64-N, 1012-L al 1070-L, 76-K al 83-K, 1364-I al 1392-I, 9719-H al 10261-H, 2408-G al 2439-G, 171-E al 181-E, 112-D al 114-D, 968-C al 999-C, 229-B al 235-B, 299-A al 305-A y 5120-Ñ al 5276-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 i el 31 de desembre de 2012. Així mateix, dóna compte de les Resolucions núm. 1-X al 20-X, 1-W al 250-W, 1-U al 11-U, 1-T al 26-T, 1-S al 11-S, 1-Q y 2-Q, 1-P al 11-P, 1-O al 15-O, 1-N al 6-N, 1-L al 23-L, 1-K al 5-K, 1-J al 7-J, 1-I al 56-I, 1-H al 539-H, 1-G al 80-G, 1-E y 2-E, 1-D, 1-C al 32-C, 1-B y 2-B y 1-Ñ al 93-Ñ, corresponents al període comprés entre l'1 i el 15 de gener de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14 i 21 de desembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de 16 de novembre de 2012, per la qual s'aprova definitivament la Modificació puntual d'instruments de planejament municipal dotacions públiques de titularitat autonòmica del PGOU i PEPRI Universitat-Sant Francesc, Seu-Xerea i Mercat. (21/01/2013)
Expediente: E 03502 2012 000012 00 - Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva de la Modificació puntual d'alineacions en l'illa de cases delimitada pels carrers de Castan Tobeñas, Nou d'Octubre, Lluís Lamarca i Racó d'Ademús.
Expediente: E 03001 2011 000180 00 - Quedar assabentat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla de Reforma Interior en els carrers del Riu Escalona, d'Octavi Vicent i de l'Illa de Sardenya, promoguda pel Banc Financer i d'Estalvis. (21/01/2013)
Expediente: E 03001 2012 000121 00 - Aprovat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al quart trimestre de 2012 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (21/01/2013)
Expediente: E 04906 2013 000002 00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2013. (21/01/2013)
Expediente: E 05501 2013 000006 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2013. (21/01/2013)
Expediente: E 05501 2013 000007 00 - Aprovat
0010 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sánchez, del Grup Socialista, sobre acord per a crear una comissió no permanent per a estudiar les responsabilitats polítiques del cas Emarsa.
Rebutjat
0011 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre deutes de la Generalitat en concepte d'ajudes a vivenda.
Rebutjat
0012 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grupo EUPV, Sr. Sanchis, sobre l'elaboració d'un pla de pacificació del trànsit i millora de la qualitat de vida urbana.
Expediente: E 00606 2013 000002 00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre regulació de l'enllumenat exterior, l'eficiència energètica i la prevenció de la contaminació lumínica en la ciutat de València.
Rebutjat
0014 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, la Sra. Dolz i el Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre ampliació del parc de Benicalap.
Rebutjat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, de rebuig al nou ERO en l'empresa FCC, SA, encarregada de la neteja viària de la zona Nord.
Rebutjat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, pel nostre comerç mediterrani i de ciutat
Rebutjat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els grups polítics municipals sobre polítiques de prevenció de la discriminació i la intolerància.
Expediente: E 00606 2013 000003 00 - Aprovat
0018 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre despeses originades en el Fòrum València Summit 2004.
Contestada
0019 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre responsabilitats polítiques en el cas Nóos.
Contestada
0020 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre contenidors de roba usada a la via pública.
Contestada
0021 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre anul·lació d'autorització de subministrament d'aigua atorgada a la Cooperativa Les Llosetes.
Contestada
0022 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pedanies i Policia Local.
Contestada
0023 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els Pressupostos 2013 de la Fundació Esportiva Municipal.
Contestada
0024 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre Conveni Ajuntament-Creu Roja. Programa de Teleassistència.
Contestada
0025 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre recursos teleassistència.
Contestada
0026 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la ciutat digital.
Contestada
0027 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el transport públic el Palmar-València.
Contestada
0028 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre obres del Centre de Majors de Montolivet.
Contestada
0029 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre expedients de responsabilitat patrimonial.
Contestada
0030 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació de la permuta i expropiació de la Ceramo.
Contestada
0031 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Emarsa.
Contestada
0032 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre les obres de la línia T2 de Metrovalència.
Contestada
0033 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de la Cros.
Contestada
0034 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre convenis subscrits amb la Creu Roja.
Contestada
0035 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre execució de projectes finançats amb càrrec al Pla de Suport a la Inversió Productiva en Municipis del País Valencià.
Contestada
0036 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la subestació elèctrica en el col·legi públic Ciutat de l'Artista Faller.
Contestada
0037 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre ampliació del Parador Lluís Vives, del Saler.
Contestada
0038 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre constitució de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Contestada
0039 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llicències d'obres i activitats.
Contestada
0040 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grupo Socialista, sobre terrenys per a la construcció del nou col·legi Fernando de los Ríos.
Contestada
0041 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accidents de trànsit.
Contestada
0042 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre destrucció de mobiliari urbà.
Contestada
0043 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Contestada
0044 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre crema de vehicles.
Contestada
0045 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'antiga Fàbrica Farinera Llevantina.
Contestada
0046 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Fundació VEO.
Contestada
0047 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre programes d'ocupació 2012.
Contestada
0048 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els poliesportius municipals.
Contestada
0049 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre providències de constrenyiment.
Contestada
0050 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre import de denúncies anul·lades.
Contestada
0051 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre Meses de Solidaritat 2013.
Contestada
0052 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres del poliesportiu de Nou Moles.
Contestada
0053 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre cartells de obres finalitzades.
Contestada
0054 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre butlletí digital de biblioteques municipals.
Contestada
0055 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
Contestada
0056 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre comissió de seguiment del Pacte Local per la Innovació de València.
Contestada
0057 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre deute del Servef amb l'Ajuntament de València.
Contestada
0058 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre escultura al Pla del Real.
Contestada
0059 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el foment del desenvolupament de la innovació empresarial i institucional.
Contestada
0060 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pacte per la Innovació.
Contestada
0061 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Pla de Xoc contra la desocupació per al 2013.
Contestada
0062 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, relativa a informació sobre l'execució del Pla de revisió dels edificis destinats a centres docents en València i pressupost.
Contestada
0063 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre sentències desfavorables per a l'Ajuntament.
Contestada
0064 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre censos d'empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum.
Contestada
0065 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'Agència Municipal de la Bici.
Contestada
0066 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'ampliació dels Carrers 30.
Contestada
0067 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre eliminació d'aparcaments en doble fila.
Contestada
0068 - PREGUNTAS.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el Consorci Copa Amèrica 2007.
Contestada