S'està cercant, espereu....

2012-11-23 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2012-11-23

Tornar

Plens:

Data:
23-11-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria noviembre (Exp 36/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2012 i sessió extraordinària de 2 de novembre de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1308 al 1337, 718-X al 813-X, 5729-W al 6529-W, 1-V a l'11-V, 754-U al 825-U, 749-T al 782-T, 275-S al 325-S, 238-R al 266-R, 413-Q al 444-Q, 976-P al 1091-P, 487-O al 524-O, 1-N al 9-N, 86-M al 109-M, 837-L al 943-L, 40-K al 69-K, 195-J al 204-J, 1114-I al 1224-I, 7071-H al 8107-H, 1797-G al 2031-G, 116-E al 150-E, 89-D al 102-D, 712-C al 818-C, 184-B al 219-B, 228-A al 285-A i 4189-Ñ al 4588-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre de 2012 i el 15 de novembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 28 de setembre, 5, 19 i 26 d'octubre, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de la modificació en la composició de les comissions permanents d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda, i de Cultura i Educació.
Expediente: E 00401 2012 000027 00 - Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants en el Consell Rector del Consorci València 2007.
Expediente: E 00401 2012 000029 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Carrer de Russafa, 16. (19/11/2012)
Expediente: E 03001 2012 000155 00 - Aprovat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca, quan siga ferma, la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria del recurs PO 1/458/08 interposat contra inadmissió del recurs de reposició contra aprovació del PAI de la Unitat d'Execució NPR-9 Massarrojos Nord, i Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge d'aprovació de l'Homologació i PP de Millora del Sector citat. (20/11/2012)
Expediente: E 00501 2009 000184 00 - Aprovat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa facultar l'Alcaldia per a l'atorgament de poders de representació processal a favor dels lletrats i procurador municipal, i procuradors de València i Madrid. (20/11/2012)
Expediente: E 00501 2012 000495 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el marc pressupostari 2012-2015, el límit de gasto no financer i el fons de contingència (Llei Orgànica 2/2012). (20/11/2012)
Expediente: E 04302 2012 000008 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ, I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposen aprovar inicialment el Pressupost Municipal i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2013. (20/11/2012) (i E 01101 2012 001708 00)
Expediente: E 05501 2012 000073 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto en el Pressupost inicial consolidat de l'exercici 2013 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents. (20/11/2012)
Expediente: E 05201 2012 000033 00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012. (20/11/2012)
Expediente: E 05501 2012 000074 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicial de crèdits i obligacions de 2012. (20/11/2012)
Expediente: E 05501 2012 000069 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'elevació a definitiu de l'acord plenari de modificació del Reglament Orgànic del Jurat Tributari. (20(11/2012)
Expediente: E 00408 2012 000158 00 - Quedar assabentat
0015 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (20/11/2012)
Expediente: E 01101 2012 001542 00 - Aprovat
0016 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (20/11/2012)
Expediente: E 01101 2012 001537 00 - Aprovat
0017 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa acceptar la inclusió de la ciutat de València en el procés de selecció de la subseu de vela de la candidatura de Madrid per a l'organització dels Jocs Olímpics de 2020 i presentar les garanties que exigix el Comité Olímpic Internacional. (20/11/2012)
Expediente: E 01903 2012 000402 00 - Aprovat
0018 - CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar l'excepció del punt 2 de l'article 11 de la Llei 4/2006, que permet Emivasa executar el projecte d'Instal·lació de vàlvules reguladores en la xarxa arterial d'aigua potable de València.
Expediente: E 02701 2012 000064 00 - Aprovat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels Grups Socialista i EUPV, Srs. Calabuig i Sanchis, sobre modificació de reglaments per a millorar les mesures de transparència i participació a València.
Rebutjat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre denúncia de la situació de seguretat, sanitària i de l'habitabilitat de les instal·lacions dedicades a Educació Infantil i Primària en el CEIP 103 de València.
Expediente: E 00606 2012 000037 00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sánchez, del Grup Socialista, sobre el projecte de Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana per al 2013.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre habitatges de lloguer social.
Rebutjat
0023 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la creació d'un càmping municipal.
Rebutjat
0024 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre modificació de la Llei Hipotecària i implantació de polítiques municipals de vivenda.
Rebutjat
0025 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre un pla de gestió municipal de solars per a ús temporal i amb finalitats socials.
Rebutjat
0026 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre participació de la Policia Local en els desnonaments.
Rebutjat
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el viver d'empreses.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pàgines web als museus de la ciutat de València.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre tasques assignades a la Policia Local.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre edificis amb sobreelevacions en el planejament de l'Eixample.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre estat de compliment de l'acord plenari de 27 de gener de 2012 de adhesió al sistema arbitral de consum.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre supressió de les línies 61 i 17 de l'EMT.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre excés de velocitat i sancions de trànsit.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre quantia dels serveis de traducció del valencià.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre desnonaments i impostos municipals.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre convocatòria de beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Municipal Central.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la plaça Miquel Adlert Noguerol.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre psicòlegs dels Centres Municipals de Servicis Socials (CMSS).
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre regulació de semàfors.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre equips de busseig de bombers.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions en zones 30.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre falta de contracte.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre projecte de diagnòstic de contaminació atmosfèrica de València.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre noves adhesions a la Declaració del Parc Natural de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre elaboració de document de síntesi del Pla Acústic Municipal.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre autoocupació a València.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ocupació i fracàs escolar.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fórmula 1.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre èxode laboral.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre estat d'actuacions incloses en plans d'acció contra la contaminació acústica.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre licitació segona fase del Pla de Mobilitat.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre transport escolar a Benifaraig.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre gestió del control de trànsit.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Marató Divina Pastora.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Contestada
0056 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb el ban sobre la violència contra les dones.
Contestada
0057 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre els quadres dels alcaldes de la ciutat.
Contestada
0058 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre devolució de la taxa Tàmer corresponent al 2011.
Contestada
0059 - DESPATX EXTRAORDINARI.- CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa ratificar l'acord del Consell d'Administració d'Emivasa de 12 de novembre de 2012 i aprovar la tarifa d'aigua potable per a l'exercici 2013.
Expediente: E 02701 2012 000570 00 - Aprovat
0060 - DESPATX EXTRAORDINARI.- CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la tarifa d'aportació, la quota de conservació de manteniment integral de comptadors i la quota de connexió per altes en el servici, corresponents a l'exercici 2013.
Expediente: E 02701 2012 000571 00 - Aprovat
0061 - DESPATX EXTRAORDINARI.- CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el Pla d'inversions de la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici 2013.
Expediente: E 02701 2012 000572 00 - Aprovat
0062 - MOCIONS URGENTS.- Moció subscrita conjuntament per l'Alcaldia i els portaveus dels Grups Polítics Municipals que proposen modificar l'acord plenari de 28 de juny de 2011 a l'objecte de reduir les assignacions econòmiques dels grups polítics municipals.
Expediente: E 00606 2012 000039 00 -