S'està cercant, espereu....

2012-04-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2012-04-27

Tornar

Plens:

Data:
27-04-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria abril (Exp 8/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 33 al 41, 597-G al 762-G, 75-S al 114-S, 1481-H al 2255-H, 230-P al 295-P, 1303-Ñ al 1602-Ñ, 252-U al 300-U, 173-C al 264-C, 64-M al 66-M, 237-T al 315-T, 8-K al 12-K, 232-X al 279-X, 144-O al 200-O, 57-B al 72-B, 1536-W al 2125-W, 14-R al 51-R, 71-A al 89-A, 120-J al 137-J, 17-D al 27-D, 4-F al 6-F, 196-L al 306-L, 14-E al 47-E, 361-I al 433-I i 242-Q al 255-Q, corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril del 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 16 i 23 de març de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'estudi de mesuraments d'espais sensibles sobre estacions base de telefonia mòbil emés per l'Institut Ítaca per a la campanya 2011. (23/04/2012)
Expediente: E 03501 2011 000533 00 - Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Reordenació parcel·la dotacional Palau de Congressos. (23/04/2012)
Expediente: E 03001 2011 000264 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de la Universitat Politècnica de València (Modificació núm. 5). (23/04/2012)
Expediente: E 03001 2011 000129 00 - Aprovat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del recurs 1/359/08 interposat pel Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana contra aprovació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica; tenint en compte que per Sentència del Tribunal Suprem s'ha declarat que no pertoca el recurs de cassació seguit pel recurrent. (24/04/2012)
Expediente: E 00501 2008 000520 00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari corresponent a l'any 2011. (24/04/2012)
Expediente: E 00408 2012 000157 00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de la Tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2012. (24/04/2012)
Expediente: E 04301 2012 000011 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al primer trimestre de 2012 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals previst en l'art. 4 i 5 de la Llei 15/2010, 5 de juliol. (24/04/2012)
Expediente: E 04906 2012 000005 00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligacions de 2012. (24/04/2012)
Expediente: E 05501 2012 000028 00 - Aprovat
0012 - MEDI AMBIENT I DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la relació d'arbres i palmeres monumentals de la ciutat de València i trametre-la a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. (23/04/2012)
Expediente: E 04001 2011 000216 00 - Aprovat
0013 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats i de Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal corresponent a l'any 2011. (23/04/2012)
Expediente: E 70002 2012 000079 00 - Quedar assabentat
0014 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Dóna compte de la modificació del règim de sessions d'esta Comissió. (21/03/2012)
Quedar assabentat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre acusació particular contra gestors i causants del forat provocat en Emarsa.
Rebutjat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre exigència del pagament de l'impost sobre bens immobles a l'Església Catòlica.
Rebutjat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre la creació d'una Comissió Anticrisi.
Rebutjat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista sobre el deute de la Generalitat.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre viabilitat i futur de RTVV.
Rebutjat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre consignació pressupostària per a contracte-programa en els Pressuposts Generals de l'Estat.
Rebutjat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Renda Garantida de Ciutadania.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el canvi de denominació del carrer de José Antonio, a la pedania de Mauella (Poblats del Nord).
Expediente: E 00606 2012 000009 00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Grup Compromís sobre placa commemorativa de la tortura i mort de Margarida Borràs, en ocasió del 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
Rebutjat
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre l'Oficina d'Objectes Perduts.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre visites guiades a la Llotja de València.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'Any Sanchis Guarner, Teodor Llorente i Francisco Lozano.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre rotonda a Benimàmet.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre manteniment de pistoles i accessoris de la Policia Local.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre pistoles Tàsser.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre fanal enfront de les Torres dels Serrans.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre neteja i seguretat de solars al Cabanyal-Canyamelar.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre manteniment de parcs i jardins.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre neteja de carrers any 2012.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accessibilitat en oficines d'atenció al públic.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accessibilitat en biblioteques municipals.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accessibilitat en museus municipals.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre semàfors dotats de dispositius acústics.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, en relació amb un solar del carrer de Ruaya.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre locals llogats per l'Ajuntament.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre troballa de restes arqueològiques a la plaça de Viriat.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre zona blava de l'antic Hospital La Fe.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre sancions a ciclistes per circular de forma incorrecta.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nous projectes.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajuts municipals a les iniciatives empresarials.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre compliment de convenis amb el Ministeri d'Habitatge.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació d'exempcions i bonificacions fiscals.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre programa de mesures judicials en medi obert.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre senyalització en el Pont de Fusta.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el sopar de la Nit del Foc.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el sopar de la Nit de la Cremà.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre despeses del Premi de Fórmula 1 durant l'any 2011.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre salari de càrrecs de l'EMT.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el túnel de la Gran Via de Germanies.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la crema de vehicles i contenidors.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre llocs buits als mercats municipals.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre remodelació del mercat del Grau.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre neteja i recollida de residus als mercats extraordinaris.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre administració electrònica en l'Ajuntament de València.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Agència de Col·locació per a fomentar l'ocupació a València.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre cessió de l'edifici de la Mostra.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre passatgers de creuers a València.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre dades estadístiques de turisme i visitants a la ciutat de València.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre convocatòria d'oposicions de tècnics lingüístics.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre devolució en concepte 'Aportació adjudicació aparcaments'.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pel Fons de Cooperació Municipal.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos per la concessió d'instal·lacions esportives.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos per la 'Participació Ingressos Bruts'.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Ingressos pel concepte 'Aprov. Especial Dom. Pub. Telefonia Mòbil'.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Televisió Municipal de València.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el mur del Jardí de Montfort.
Contestada
0072 - PRECS I PREGUNTES.- Prec subscrit pel vicealcalde, Sr. Grau, per a que les mocions que presenten els Grups de l'oposició es referisquen a assumptes de competència municipal.
Quedar assabentat