S'està cercant, espereu....

2012-02-24 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2012-02-24

Tornar

Plens:

Data:
24-02-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria febrero (Exp 2/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1, 1-G al 357-G, 1-S al 44-S, 1-H al 706-H, 1-P al 70-P, 1-U al 146-U, 1-C al 113-C, 1-M al 35-M, 1-T al 104-T, 1-K y 2-K, 1-X al 108-X, 1-O al 95-O, 1-B al 29-B, 1-W al 949-W, 1-R al 4-R, 1-A al 21-A, 1-J al 74-J, 1-D al 7-D, 1-L al 111-L, 1-E, 1-Q al 9-Q, 1-Ñ al 770-Ñ y 1-I al 226-I, corresponents al període comprés entre l'1 de gener i el 15 de febrer de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 23 i 30 de desembre de 2011 i 13, 20 i 27 de gener de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 1, de 27 de gener de 2012, sobre designació de vicepresident de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2012, pel qual es nomena vocal en el Consell Agrari Municipal.
Quedar assabentat
0006 - VICEALCALDIA.- Proposa designar representant de l'Ajuntament de València a l'Assemblea General de la Caja de Ahorros de Asturias.
Expediente: E 00401 2011 000023 00 - Aprovat
0007 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.- Dóna compte de l'Informe anual de 2011 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes, Reclamacions i Relacions amb del Defensor del Poble i el Síndic de Greuges. (31/01/2012)
Expediente: E 00911 2011 000350 00 - Quedar assabentat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I HABITATGE.- Proposa corregir dos errades materials en el document 'Aparcaments privats en el subsòl públic d'espai lliure/xarxa viària'. en distints àmbits del terme municipal de València. (20/02/2012)
Expediente: E 03001 2012 000019 00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I HABITATGE.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PGOU de València referent a les alineacions del Col.legi Ave Maria, de Benimàmet. (20/02/2012)
Expediente: E 03001 2011 000220 00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I HABITATGE.- Dóna compte de l'aprovació de la Rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació a 31 de desembre de 2010 i la seua comprovació a 11 de juny de 2011. (20/02/2012)
Expediente: E 05303 2011 000001 00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a Modificació de Crèdits Extraordinaris/Suplements de crèdits del Pressupost de 2012. (21/02/2012)
Expediente: E 05501 2012 000012 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria parcial del recurs contenciós núm. 608/05 interposat contra Resolució del conseller de Territori i Habitatge que va aprovar el Pla Especial del Nou Hospital La Fe, i la consenta en allò que fa referència a l'anul.lació del punt que establix el nombre de places d'aparcament, tenint en compte que ha estat confirmada pel Tribunal Suprem. (21/02/2012)
Expediente: E 00501 2005 000324 00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del Recurs PO 2/309/07 interposat contra acord plenari pel qual es van aprovar els Pressuposts municipals per a l'any 2007, tenint en compte que el Tribunat Suprem l'ha confirmada.(21/02/2012)
Expediente: E 00501 2007 000163 00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO 834/07 que va interposar Red Eléctrica de España, SA, que declara conforme a Dret la Resolució que va decretar el tancament de la subestació elèctrica de Patraix, i anul.lava els acords de la Junta de Govern Local i del Ple que, entre altres punts, ratificaven el tancament de la dita subestació. (21/02/2012)
Expediente: E 00501 2007 000392 00 - Aprovat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre creació d'un protocol especial de neteja davant situacions especials.
Retirat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista sobre compliment del Pla Confiança.
Retirat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre la Xarxa de Ciutats Intel·ligents d'Espanya.
Retirat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre elaboració d'una Ordenança municipal de cerimònies civils.
Retirat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre el valencià i les falles.
Retirat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre creació d'una comissió anticrisi.
Retirat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre reprovació de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.
Retirat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita pels senyors Calabuig, Sarrià i Sánchez, del Grup Socialista, sobre una comissió tècnica per a l'optimització dels recursos municipals.
Retirat
0023 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre neteja dels col·legis públics d'educació infantil i primària.
Contestada
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre pisos en lloguer i places d'aparcament d'Aumsa.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre reposició de les plantes en el pont de les Flors.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre l'oposició de tècnic/à en prevenció de riscos laborals.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el dispositiu de neteja durant les festes de Falles.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre la utilització de la Basseta Blanca com a abocador.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre asfaltat del caminal d'entrada a l'alqueria del Sabater, a la pedanía de la Punta.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre participació de l'Ajuntament en l'estudi sobre transparència en entitats locals de l'ONG Transparència Internacional.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Junta Central Fallera.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un aparcament a Montolivet.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un centre municipal d'activitats per a persones majors a Montolivet.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre l'hort urbà a Benimaclet.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre els convenis subscrits entre l'Ajuntament i l'Associació de Mestresses Tyrius.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el pagament de cànon per empreses que gestionen els poliesportius municipals.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre la situació de la neteja als col·legis públics.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre els programes d'ocupació 2010 i 2011.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre les meses de solidaritat.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'estat de conservació de les instal·lacions i material al poliesportiu de Marxalenes.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les ajudes municipals a l'educació infantil.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, en relació amb la sol·licitud d'informació sobre l'execució del pressupost municipal del xec escolar.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre la construcció del poliesportiu de Nou Moles.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre inspeccions d'activitats relacionades amb la prostitució i la seguretat al barri del Pilar (Ciutat Vella).
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidacions provisionals i definitives de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres dels edificis de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'ús públic del Palauet d'Aiora.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la fi de la implantació de Valenbisi.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre les ajudes de Serveis Socials per a sufragar despeses de menjador escolar.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre les ajudes d'Aumsa a l'habitatge jove.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Programa de Prestacions Econòmiques de Protecció (PEP).
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre les Prestacions Econòmiques per Acolliment Familiar.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES).
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Televisió Municipal de València.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre polítiques actives d'ocupació a València.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fundació de la Comunitat Valenciana Pacte per l'Ocupació a la Ciutat de València.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el cost de l'Informe del Cabanyal.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la llibreria de l'Ajuntament de València.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Universitat Popular.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la situació de tap urbanístic al carrer del Palleter.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre declaració del Parc Natural de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el deficient funcionament de la climatització del Mercat Central.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la liquidació de l'aportació de l'exercici de 2010 a l'Associació de Venedors del Mercat Central.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el xalet del Dr. Bartual i altres equipaments de la UE 2 de la ZAL.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el curset de formació Busca't la vida a Europa (III Edició).
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la permuta de terrenys de Jesuïtes.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la gestió de la grua municipal.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre segona modificació dels contractes de manteniment del servei de jardineria.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la modificació dels contractes de neteja i recollida de residus.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el xalet del Jardí d' Aiora.
Contestada
0070 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional en repulsa de l'actuació policial en relació amb les protestes estudiantils i en suport a les persones agredides i per la qual es demana la reprovació de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.
Rebutjat
0071 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional en defensa del Banc de València.
Aprovat