La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

RAMÓN VILAR ZANÓN

 

Ramón Vilar

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista.
Quart Tinent d'Alcalde.
Coordinador General de l'àrea de Participació, Drets i Innovació de la Democràcia.
Regidor Delegat d'Hisenda.
Regidor Delegat d'Informació y Defensa de la Ciutadania.
Representant suplent en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Vocal suplent del Consell Rector del Consorci València 2007.
Membre de la Junta Local de Protecció Civil.
Representant suplent en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
President de la Junta Municipal de Pobles del Sud.
Vicepresident de la Junta Municipal de Russafa.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 77.723,80

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 255 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 155 Kb).

ESTUDIS

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de València.
Cursos de postgrau d'Economia Urbana, Universitat de València

BIOGRAFIA

Nascut a València el 28 d'agost de 1955, casat, 2 fills.
TAG Ajuntament de Cullera (Intervenció)
TAE Ajuntament de València (Intervenció)
De 1983 a 1995, Regidor d'Ajuntament de València, membre dels Governs Locals de Ricard Pérez Casado i Clementina Ródenas.
Ingressa en les JSE en 1974 i quasi simultàniament en el PSOE i UGT.
Va ser secretari general de JSPV i membre de la CEF de JSE.
Pertany al Comité Nacional del PSPV i a la Comissió Executiva Comarcal de València.
Membre del Col·legi d'Economistes, del Club de Trobada Manuel Broseta, de l'Ateneu Mercantil de València i de FSP-UGT
Conseller del Levante UD, SAD

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 38,8 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Comercials (1,4 Mb Kb).

 

Informació addicional