La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

FRANCISCO JAVIER COPOVÍ CARRION

 

Javier Copoví Carrión

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Ciutadans.
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 65.353,12

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 254 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 118 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 262 Kb)

BIOGRAFIA

- Persona amb discapacitat sensorial auditiva severa amb necessitat d'audiòfon en les dos oïdes.
- Formació cristiana-catòlica en el Col·legi Sant Pere Pascual Missioners dels Sagrats Cors
- Exjugador de Rugbi en el Tatami Rugbi Club competint dos anys en divisió d'honor .
- Permís de conduir A1, A2 y B1
- Títol de Patró Bàsic d'Embarcació d'Esbarjo
- Vicepresident 1r del Club de Camp les Palmeres a Sueca durant 4 anys.
- President del Club de Camp les Palmeres durant 3 anys.
- Membre de l'Associació Amics del Corpus amb personatge en el grup Arca de l'Aliança.
- Vicepresident de la Falla Convent Jerusalem – Matemàtic Marzal
- Soci de l'Ateneu Mercantil
- Col·laborador des de 1986 d'Ajuda en Acció
- Col·laborador de Mans Unides - Intermon
- Col·laborador de Aldeas SOS
- Col·laborador de la Fundació Concòrdia dels Missioners dels Sagrats Cors
AFICIONS:
Lectura
Història
Història de les Religions
Sky alpí
Esports nàutics

Experiència personal en cura i convivència amb familiars dependents.
Convivència amb persona amb Alzheimer des de 1993 a 2002
Control, cura i administració de l'atenció de 3 persones dependents des de 2010:
Dependent grau 1 morta en 2016.
Dependent grau 3 mort en 2019.
Incapacitat judicial persona amb discapacitat intel·lectual.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 354 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Psicologia (2423 kb) Llicenciatura en Medicina Tradicional Xinesa (2275 kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon:962085272
Pl. Ajuntament, 1 planta 3a - 46002
E-mail: ciudadanosvalencia@valencia.es

Facebook: https://www.facebook.com/javier.copovi
Twitter: https://twitter.com/JavierCopovi