La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

LUCIA BEAMUD VILLANUEVA

 

Lucía Beamud Villanueva

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora de la Coalició Compromís.
Regidora Delegada d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI.
Regidora Delegada de Pobles de València.
Regidora Delegada d'Espai Públic.
Vocal titular de la Comissió d'Espectàcles Públics, Activitats Recreatives i Socioculturals de la C.V.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Representant en el Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la CV.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Representant suplent en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Presidenta de la Junta Municipal de Pobles de l'Oest.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 76.681,36

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 197 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 256 Kb).

Declaració (pdf 215 Kb).

BIOGRAFIA

Vaig nàixer a València, en 1992, concretament molt més allà de la zona sud del carrer Sant Vicent, passant el llit del riu, en La Torre. I dic més concretament perquè la perifèria que habitem també ens caracteritza i, normalment, ens determina: només des d'ací es pot entendre la forma en què pense i actue en política, des d'una interrelació entre la classe social i el gènere. Durant la meua vida he estat envoltada de dones fortes, valentes, sense estudis i amb moltes hores de treball a la seues esquenes; dones que van prendre les regnes del lloc que habiten (tant en l'educació dels seus fills, en la defensa pública de l'educació i en diferents moviments cívics) i que van actuar per a mi com un exemple d'apoderament quan ni tan sols havíem sentit parlar d'allò.

El meu lloc de naixement és el meu cordó umbilical amb el món: per això, després d'estudiar en el CP. Pare Manjón, vaig compaginar els meus estudis universitaris en Humanitats: Estudis Interculturals amb la refundació de l'Associació Veïnal de la Torre, on posteriorment vaig tindre l'honor d'assumir la presidència. Allí vaig entendre que és necessària una mirada transversal i integradora per a poder canviar la realitat en què vivim; l'experiència em va servir com a aprenentatge i és per això que vaig col·laborar en diferents ocasions amb la Confederació d'Associacions Veïnals i de Consumidors (CAVE COVA) i vaig assumir, posteriorment, el lloc d'alcaldessa de la Torre-Faitanar. Des d'aquesta posició vaig poder complir amb el programa que es va elaborar durant els anys previs de l'Associació; un programa confeccionat des del diàleg col·lectiu i que pretenia que La Torre fóra un lloc, a poc a poc, més amable, capaç i suficient, amb més opcions fins i tot d'oci i cultura, més ideal i ple de vida.

Tot aquest recorregut em situa un lloc des del qual vaig aprehendre que la política ha de tindre com a full de ruta essencial les cures, extraure-les a l'àmbit públic i utilitzar-les en benefici de la ciutadania. Cuidar, d'una banda, la política com a espai de decisions col·lectives i com a opció de benestar enfront del descrèdit que ha patit en els últims anys; però cuidar, també i sobretot, els nostres barris i pobles, les perifèries que habitem, els habitants de les quals vam ser relegats a segones categories i vam haver de trobar les maneres de cuidar-nos. Després d'un llegat generacional que no pensava en nosaltres, hem començat a sembrar les llavors durant aquests quatre anys per a poder revertir les dinàmiques de discriminació i expropiació; és per això que no volem deixar d'intentar-ho, perquè només consolidant projectes, assolim objectius.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 121 Kb)

 

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 9623525478 Extensions:5251/5253/5255
C/ Amadeu de Savoia, 11. Pati B - 3a planta - 46010
E-mail: igualtat@valencia.es, poblesvalencia@valencia.es, regidoriaespaipublic@valencia.es