La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ

 

Alejandro Ramón Álvarez

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor de la Coalició Compromís.
Regidor Delegat d'Emergència Climàtica i Transició Energètica.
Regidor Delegat de Cementeris i Servicis Funeraris.
Regidor Delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
President i vocal del Consell Alimentari Municipal.
Comissari de Francs i Marjals.
Vicepresident del Patronat de la Fundació de la CV Observatori Valencià del Canvi Climàtic.
Vocal de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
President del Consll Agrari Municipal.
Representant titular en l'Assemblea General de l'Associació Galp la Safor.
Representant en la Fundació Agromuseu de Vera de la CV.
Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera.
Representant suplent en la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad.
Representant suplent en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Representant en l'Òrgan Ejecutuo del Consorci Consell de l'Horta de València.
Representant en la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima.
Representant en la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
President de la Junta Municipal de Pobles del Nord.
Vicepresident de la Junta Municipal de Pobles del Sud.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 76.681,36

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 201 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 216 Kb).

BOP 23.03.2021 (pdf 221 Kb.)

 

BIOGRAFIA

No hi ha millor escola per a un polític que una alcaldia de poble. Des del 2015 he hagut de fer front a multitud de reptes i situacions, que m'han generat una experiència tant en la política de despatx com en la de carrer, i ara, després de quatre anys al capdavant de la política local, faig un pas més i em sume com a regidoR al equip de Compromís a la ciutat de València. Perquè vull treballar pel valencianisme, posar en pràctica l'ecologisme, desenvolupar polítiques progressistes, defensar el valencià i implementar el feminisme.

En aquest punt vos podria parlar de la meua preparació acadèmica i de coses similars, però cada vegada estic més convençut que per a fer bona política els títols no són suficients. La preparació acadèmica és sol una base, el que es necessiten són bones aptituds. Per aquest motiu vull continuar fent política com fins ara: escoltant a les persones de forma activa, amb sensibilitat, potenciant l'empatia, amb la humilitat com a pilar d'una bona actitud, oferint a les persones el meu treball com a eina de millora per a les seues necessitats, establint vincles i cooperant amb totes i tots de manera proactiva.

Pense que la política és una eina, i que la seua funció és la de millorar la vida dels ciutadans i la seua qualitat de vida. Si estem en les institucions és per a contribuir al bé comú, per a generar felicitat. De fet aquest és el meu fi últim, aconseguir que la gent siga més feliç.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 225 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Tècnic Superior Realització d'Audiovisuals i Espectacles (PDF 778 Kb).

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 963525478 Extensions: 5200/5201/5217/5241/5228
C/ Amadeu de Savoia, 11. Pati A, 2n pis - 46010
E-mail: ragriculturaialimentacio@valencia.es, rclimaienergia@valencia.es, rcementeris@valencia.es

Facebook: https://www.facebook.com/Alejandro-Ramon-Àlvarez-505060393352058
Twitter: https://twitter.com/_alejandroramon
Instagram: https://www.instagram.com/alejandro_ramon_al

Informació addicional