La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

RAFAEL PARDO GABALDÓN

 

Rafael Pardo Gabaldón

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Ciutadans
Vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal del Consell Agrari Municipal.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Vocal Comissió Seguiment Pacte per L´Ocupació a la Ciutat de València.
Vocal en el Consell Local de Comerç.
Vocal en el Consell Alimentari.
Vocal en el Consell Local de Turisme.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 65.353,12

Declaració de béns i drets patrimonials:BOP 03.07.2019 (pdf 253Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf 118 Kb.)BOP 23.03.2021 (pdf 261 Kb.)

BIOGRAFIA

Nascut a Cuenca en 1974.

Doctor en Dret amb esment internacional per la Universitat de València i Jurista especialitzat en Dret del Treball i Seguretat Social; la seua trajectòria professional està lligada fonamentalment a l'Assessorament Legal, a la Docència i Investigació, així com a la representació del col·lectiu de Treballadors Autònoms. Sent President de l'Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana (LLIGA CV) entre 2004 i 2019. Destaca també la seua participació com a ponent en diversos Congressos i Fòrums Universitaris, així com en diferents Jornades i Seminaris professionals. També és autor de diverses publicacions científiques. En l'àmbit social, és soci de l'Associació Valenciana pel Medi ambient i contra el Canvi Climàtic (MESTRESSA), així com de Càritas València. Així mateix ha desenvolupat labors de voluntariat jurídic (assessorament, investigació, elaboració de dictàmens jurídics, etc.) per a diferents Entitats sense ànim de lucre.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria Professional (29 kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Graduat en Dret (500 kb) Doctor en Dret, Ciències polítiques i Criminologia (476 kb) Màster en l'ejercici de l'advocacia (482 kb) Diploma postgrau Tributació Empresarial (pdf. 290 kb) Diplomatura en Relacions Laborals (pdf. 460 kb) Curs mediació civil i mercantil (pdf. 114 Kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085272
Pl. Ajuntament, 1 planta 3a - 46002
E-mail: rpardog@valencia.es, ciudadanosvalencia@valencia.es

Facebook: https://www.facebook.com/rafael.pardogabaldon.7
Twitter: https://twitter.com/3105PARDO