La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

SANTIAGO BALLESTER CASABUENA

 

Santiago Ballester Casabuena

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.
Vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Membre de la Junta Local de Protecció Civil.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 65.353,12

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb) BOP 26.03,2020 (pdf. 202 Kb).

Declaració (pdf 226 Kb).

BIOGRAFIA

Després de 30 anys d'experiència empresarial, he pres la decisió de reorientar la meua vida amb l'ànim de continuar aprenent i, també, aportar tota eixa experiència adquirida a allò que em motiva verdaderament, les nostres festes i tradicions.

Considere que el canvi és un signe de capacitat de superació i, per això, crec que sempre seria capaç d'aportar valor en el lloc en què em trobe.

La meua passió per les festes i les tradicions de la nostra ciutat és el que ha fet que prenga este canvi en la meua vida.

He estat més de 20 anys gestionant, amb càrrecs de responsabilitat, la festa de les falles, des de la meua comissió com a president, en la meua agrupació com a vicepresident i, finalment, en la Federació de Falles de Secció Especial com a president.

Tinc experiència amb treballs en equip, compte amb empatia per a la resolució de problemes i sé escoltar. És el meu desig el bon desenvolupament de totes i cada una de les nostres festes amb un bon clima d'enteniment.

Sóc una persona emprenedora, que adora els nous reptes i no es rendix fàcilment.

També tinc una alt sentit del compromís i la responsabilitat, per la qual cosa puc garantir que tot allò a què em compromet, ho complisc.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 197 Kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002
Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
sballesterc@valencia.es

Facebook:
https://www.facebook.com/santiballester1
Twitter:
https://twitter.com/ballester_santi
Instagram:
https://www.instagram.com/ballester_santi