2015-04-24 - València

null 2015-04-24

Tornar

Junta General EMT:

Data:
24-04-2015
Hora:
12:15
Òrgan:
EMT
Caràcter:
O
Observacions:
APROBACIÓN CTAS Y AUDITORES EMT

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Examen i aprovació, si és el cas, de la Memòria, Balanç de situació, Compte de pèrdues i beneficis, Estat de canvis en el patrimoni net i Estat de fluxos d'efectiu, així com de la gestió del Consell d'Administració, corresponents a l'exercici de 2014.
Aprovat
0002 - Nomenament d'auditors de la Societat per a l'exercici de 2015.
Aprovat
0003 - Aprovació de l'Acta de la present sessió.
Aprovat