2018-11-16 - València

null 2018-11-16

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
16-11-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de novembre de 2018.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00201-2018-000016-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció de la coordinadora artística del Teatre El Musical.
Expediente: E-01101-2016-001136-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació del personal amb destinació al pla municipal d'ocupació 'OPORTUNITATS +55'.
Expediente: E-01101-2018-002599-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (25 lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000083-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la fusió per absorció per part de l'empresa El Mobiliario Urbano, SLU, de l'empresa JC Decaux España, SLU, i del canvi de denominació social com JC Decaux España, SLU.
Expediente: E-04101-2018-000140-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom Consell Agrari Municipal uns immobles municipals situats al carrer de Guillem de Castro.
Expediente: E-05304-2018-000126-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Mobilitat Sostenible una parcel·la municipal situada entre el carrer de Nino Bravo i les avingudes de l'Alcalde Gisbert Rico i del Professor López Piñero al districte de Quatre-Carreres.
Expediente: E-05304-2018-000142-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent a l'exercici 2019 del conveni de col·laboració amb l'Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito i l'entitat pública empresarial Red.es, per a la prestació transitòria del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública.
Expediente: E-00801-2009-000012-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'una solució tecnològica basada en dos tallafocs Fortinet model FG-620B.
Expediente: E-00801-2018-000136-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
Expediente: E-01201-2018-000624-00 - Aprovat
0012 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 99715.
Expediente: E-01305-2015-000462-00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 43/18 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000383-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a exercir l'opció de compra de huit vehicles del renting de l'empresa Andacar 2000, SL.
Expediente: E-01401-2018-006136-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de 'Control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València'.
Expediente: E-01801-2012-003944-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides dins del 'Programa de residències per a artistes locals' 2017.
Expediente: E-01902-2017-000128-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'instal·lació de portes a l'edifici de la Regidoria de Joventut.
Expediente: E-01902-2018-000212-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana per a finançar l'organització i celebració de la 'Copa d'Europa-València Triatló 2018'.
Expediente: E-01903-2018-000124-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2019 i part de l'any 2020.
Expediente: E-01904-2018-001454-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Producciones MIC, SL, per a la promoció de les festes de Nadal 2018-2019.
Expediente: E-01904-2018-001461-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la Universitat de València per al desenvolupament del programa d'acompanyament familiar.
Expediente: E-02101-2016-000342-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar tres noves alumnes beneficiàries del xec escolar 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació d'un projecte de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni firmat amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
Expediente: E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la rectificació de la resolución de la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2018-2019.
Expediente: E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de l'asociación Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02201-2018-000222-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb Médicos del Mundo per a dur a terme el programa d'atenció sociosanitària 'Bus solidari' amb població que exercix la prostitució a la ciutat de València.
Expediente: E-02230-2017-000033-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'Asociación Valenciana José Martí de Amistad con Cuba, per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme, i acceptar el desistiment de l'Asociación de Consumidores y Usuarios (FACUA).
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció nominativa per a la dotació de la beca-ajuda 'Dr. Juan Peset Aleixandre de l'Excm. Ajuntament de València' convocada per l'Instituto Médico Valenciano.
Expediente: E-02401-2018-002357-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000363-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-02901-2017-001073-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5248, de 9 de juliol de 2018, per la qual es va disposar extingir la llicència d'explotació d'una parada del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2018-001725-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6011, de 3 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000052-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
Expediente: E-02902-2018-001925-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al programa d'actuació integrada de la unitat d'execució B 'Benifaraig PN-2' del PGOU de València i aprovar la memòria i compte detallat i justificat dels comptes d'urbanització.
Expediente: E-03107-2009-000019-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5414, de 16 de juliol de 2018, sobre desistiment de la tramitació d'un expedient d'hotel apartament.
Expediente: E-03901-2017-000477-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-03910-2018-000067-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer d'Eugenia Viñes.
Expediente: E-03910-2018-005686-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Doctor Lluch.
Expediente: E-03910-2018-005687-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2018-005762-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a la direcció facultativa de les obres d'execució d'horts urbans al Parc de la Rambleta.
Expediente: E-04001-2016-000474-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres d'enjardinament a la plaça del Músic Moreno Gans.
Expediente: E-04001-2017-000153-00 - Aprovat
0047 - MOCIÓ conjunta de la regidora delegada d'Acció Cultural i del regidor delegat de Personal. Proposen la contractació d'un/a coordinador/a artístic/a per a l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2018-000526-00 - Aprovat
0048 - MOCIÓ conjunta de les regidores delegades d'Agricultura, Horta i Pobles de València i de Cooperació al Desenvolupament i Migració. Proposen sol·licitar el vot favorable del Govern d'Espanya per a l'adopció de la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels camperols i altres persones que treballen en àrees rurals.
Expediente: O-C1504-2018-000239-00 - Aprovat
0048 - PRECS I PREGUNTES
0049 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'octubre de 2018.
Expediente: E-04906-2018-000020-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar la millora proposada per l'adjudicatària del contracte de prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions en les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-04901-2018-000191-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària AE460 93200 22708, 'Conveni IVAT' 2018-2019.
Expediente: E-04901-2018-000306-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller.
Expediente: E-01201-2018-000646-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2017-000021-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a dos agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000125-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a una agent i a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000149-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Deportivo Atlético Nazaret i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000198-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al CF Beteró i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000203-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000211-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Handbol Canyamelar Valencia i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000221-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000228-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Sporting Club de Tenis.
Expediente: E-01903-2017-000253-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Amics del Corpus de la Ciutat de València.
Expediente: E-01904-2018-001319-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Asociaciones de Fallas Sección Especial.
Expediente: E-01904-2018-001322-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració amb Lo Rat Penat.
Expediente: E-01904-2018-001327-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions de 2018 núm. OS-762, de 25 de setembre, i núm. OS-838, de 23 d'octubre.
Expediente: E-01905-2018-000473-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. OS-768, de 25 de setembre de 2018.
Expediente: E-01905-2018-000475-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament a la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de part de la subvenció destinada al finançament del programa servicis socials generals.
Expediente: E-02201-2016-000536-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar els projectes de gasto relatius a la subvenció concedida per la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials.
Expediente: E-02201-2018-000072-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació del text del conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València durant l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000184-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Farmacéuticos Mundi d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018.
Expediente: E-02250-2018-000211-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) de modificar les dates d'execució d'un projecte subvencionat per a ajuda humanitària.
Expediente: E-02250-2018-000281-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar les persones beneficiàries en el Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Russafa 2018.
Expediente: E-02301-2018-000141-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'AMPA del CEIP San Juan de Ribera.
Expediente: E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa acceptar una subvenció concedida per l'Agència Valenciana de Turisme i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02410-2018-000016-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València per al finançament del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca 2018' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el projecte d'execució relatiu a l'aparcament subterrani situat al subsòl públic del carrer d'Ángel Tomás García, cantó per l'Est amb el carrer de Sagunt i per l'Oest amb l'avinguda de la Constitució, i adjudicar directament la concessió administrativa a Constitución Sagunto, SL.
Expediente: E-05304-2017-000010-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar els preus públics per la prestació del servici d'educació en escoles infantils.
Expediente: E-H4969-2018-000018-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la rectificació de l'error de fet existent en les bases específiques de la convocatòria d'onze llocs de cap de servici (TD) aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de setembre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003901-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de tres llocs de treball de cap secció mitjana (TD) amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola.
Expediente: E-01101-2018-004026-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a plaça d'agent de Policia Local, referència núm. 7159.
Expediente: E-01101-2018-003295-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2018-004020-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de recusació en expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la desestimació pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals del recurs interposat contra l'adjudicació del contracte de servici d'organització, obertura i didàctica del Museu de l'Arròs, així com del manteniment de la maquinària industrial de valor històric artístic inclosa a l'immoble.
Expediente: E-04101-2017-000106-00 - Quedar assabentat
0087 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament, suport i manteniment de llicències SAP.
Expediente: E-04101-2018-000094-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Fútbol Malvarrosa.
Expediente: E-01903-2017-000209-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2018.
Expediente: E-02001-2018-000102-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el projecte de rehabilitació i adaptació a equipament sociocultural de l'edifici situat al carrer de la Reina, 121.
Expediente: E-02001-2017-000708-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2018-000656-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-02000-2018-000092-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió, desestimar la suspensió de procediment i al·legacions i constituir borsa de treball per a futurs nomenaments per millora d'ocupació d'inspector/a d'obres i servicis.
Expediente: E-01101-2017-000228-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici Central del Procediment Sancionador, referència núm. 371.
Expediente: E-01101-2018-003896-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici Central del Procediment Sancionador, referència núm. 7477.
Expediente: E-01101-2018-003897-00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un gasto per a la celebració del 'Dia Internacional de la Ciutat Educadora'.
Expediente: E-02101-2018-000468-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la Cavalcada de Reis de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001473-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització i celebració de diversos esdeveniments i festivitats de l'any 2018.
Expediente: E-01904-2018-001405-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 8794, en l'Oficina de la Delegació de la Protecció de Dades.
Expediente: E-01101-2018-003892-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de set auxiliars administratius/ives per a diversos Servicis.
Expediente: E-01101-2018-003935-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2018-003886-00 - Aprovat