2017-11-03 - València

null 2017-11-03

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-11-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GOBIERNO LOCAL DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 d'octubre de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 101/12, sobre denegació de llicència d'edificació.
Expediente: E-00501-2012-000147-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 348/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000291-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 22/17, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000292-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 263/17, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000282-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 59/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000283-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material de transcripció advertit en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2017, relatiu a l'adscripció al lloc de treball de cap secció mitjana (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2017-001212-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar un ingrés en concepte d'incentiu per contribuir a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
Expediente: E-01101-2017-001408-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT d'abril a juliol de 2017.
Expediente: E-01101-2017-001714-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a professor de música, solfeig.
Expediente: E-01101-2017-001709-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2017-001729-00 - Aprovat
0012 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000004-00 - Aprovat
0013 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de 'Reparació i reforç en la nau de pescateria del mercat de Russafa', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000125-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici d'assistència i col·laboració a la inspecció tributària de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000197-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa concedir la conformitat a la transmissió de la condició de concessionari per a la utilització privativa d'una plaça d'aparcament.
Expediente: E-05302-2006-002100-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa la rectificació en l'Inventari Municipal del valor d'inventari, per error material, dels codis 1.S1.10.509, 1.S1.10.510 i 1.S1.10.511.
Expediente: E-05303-2017-000214-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adscripció d'un immoble rural situat al camí del Cementeri a la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-05304-2017-000113-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades als carrers de Jaca i d'Almassora.
Expediente: E-05305-2017-000029-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar a títol lucratiu la nua propietat d'una vivenda situada al carrer del Penyagolosa, per al seu destí a l'ús de famílies en situació de vulnerabilitat o exclusió social o per a famílies monoparentals o dones víctimes de violència de gènere.
Expediente: E-05305-2017-000043-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2017-000073-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals.
Expediente: E-01201-2017-000597-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2017-005981-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA), una subvenció destinada a la redacció i elaboració d'un Pla de transport sostenible al centre de treball de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01801-2017-003165-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa modificar la Resolució núm. Z-274, de 9 d'agost de 2017, relativa a l'aprovació del gasto de les obres de tancament de la pista ensostrada del poliesportiu de Natzaret.
Expediente: E-01903-2017-000409-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Russafa-fa Escola de Tabal i Dolçaina.
Expediente: E-01904-2015-000608-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Taller de Manolo Martín, SL.
Expediente: E-01904-2016-000591-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la comissió qualificadora que ha d'intervindre en la concessió de la beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XV edició.
Expediente: E-01905-2017-000098-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2017.
Expediente: E-02001-2017-000321-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació d'un servici de transport.
Expediente: E-02101-2017-000435-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Romanesa de València (AROVA) del projecte subvencionat en la convocatòria de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació d'una factura del contracte del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València durant l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000324-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2017-000335-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació d'interventor per a la recepció de les obres de construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2011-001753-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del centre de dia la Puríssima per a persones majors dependents.
Expediente: E-02224-2017-000441-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa el reajustament provisional de crèdit relatiu al contracte d'obres de reparació i reforç en la nau de pescateria del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2017-001789-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'València Emprén Jove 2015'.
Expediente: E-00202-2015-000046-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos corresponent a la subvenció 'FPE 2015 Operacions bàsiques de cuina'.
Expediente: E-02902-2015-000495-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos corresponent a la subvenció 'FPE 2015 Operacions bàsiques de restaurant i bar'.
Expediente: E-02902-2015-000496-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-000286-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres 'Renovació d'infraestructures al carrer de Galícia'.
Expediente: E-03301-2017-000160-00 - Aprovat
0042 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-752, de 23 de febrer de 2017, sobre modificació de llicència.
Expediente: E-03501-2013-000377-00 - Aprovat
0042 - PRECS I PREGUNTES
0043 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00201-2017-000013-00 - Aprovat
0044 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Malalts de Ciutat.
Expediente: E-00201-2017-000030-00 - Aprovat
0045 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 447/16, interposat contra la imposició de dos faltes disciplinàries greus per desobediència als superiors jeràrquics.
Expediente: E-00501-2017-000297-00 - Quedar assabentat
0046 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança d'aparcaments.
Expediente: E-01801-2016-000410-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Producciones Mic, SL, per a la promoció de les Festes de Nadal 2017-2018.
Expediente: E-01904-2017-000590-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto de la I edició dels premis CALIU a les falles igualitàries i diverses 2018.
Expediente: E-02230-2017-000047-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2017.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte denominat 'Obres d'urbanització del carrer del Doctor Olóriz' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
Expediente: E-03301-2017-000271-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental del document de directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris. Revisió de l'ordenació detallada del PGOU.
Expediente: E-03001-2016-000029-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació del pla parcial 'Benicalap Nord' en la zona 'EDA-B'.
Expediente: E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
0053 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis informàtics de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural-Adabas i les seues infraestructures SOA/J2EE de suport.
Expediente: E-04101-2017-000035-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis del lloc de cap de secció (TD), referència núm. 84, en el Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2017-001684-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2017-000671-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer d'Escalante.
Expediente: E-03910-2017-000675-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2017 i aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: O-02000-2017-000101-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01201-2017-000349-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la convocatòria de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2017-000333-00 - Aprovat