2017-10-23 - València

null 2017-10-23

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-10-2017
Hora:
11:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE OCTUBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 d'octubre de 2017.
Aprovat
0002 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre de 2017.
Expediente: E-04302-2017-000019-00 - Aprovat
0003 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2017.
Expediente: E-04302-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 d'octubre de 2017, de nomenament interí de deu auxiliars administratius/ves.
Expediente: E-01101-2017-001505-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals de 2015.
Expediente: E-01101-2017-000846-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en concepte d'hores extraordinàries prestades l'estiu de 2016.
Expediente: E-01101-2017-001281-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en concepte d'hores extraordinàries prestades en octubre i novembre de 2016.
Expediente: E-01101-2017-001280-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en concepte d'hores extraordinàries prestades en novembre i desembre de 2016.
Expediente: E-01101-2017-000855-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-01101-2016-001929-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs de reposició.
Expediente: E-01101-2017-001015-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball de personal subaltern (PH-N1-F1) en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2017-000931-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat d'auxiliar de patrimoni històric i cultura (JP3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-000981-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a plaça d'auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2017-001202-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1454, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, Secció Manteniment i Neteja d'Edificis Municipals, Zona Nord.
Expediente: E-01101-2017-001585-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1473, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics, Secció Manteniment i Neteja d'Edificis Municipals, Zona Sud.
Expediente: E-01101-2017-001584-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc d'auxiliar administratiu secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 8809, en el Grup Municipal València en Comú.
Expediente: E-01101-2017-001560-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 622, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2017-001581-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar diverses renúncies a nomenaments com a funcionaris interins i per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2017-001625-00 - Aprovat
0019 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici de prevenció, detecció i tractament del programa municipal 'Absentisme escolar' a la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2017-000009-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'edifici situat al carrer de la Reina destinat a CMSS del Cabanyal.
Expediente: E-05303-2017-000192-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom municipal Universitat Popular un solar municipal situat entre els carrers d'Escalante i de Josep Benlliure.
Expediente: E-05304-2017-000111-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer del Doctor Machí.
Expediente: E-05305-2016-000060-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i la devolució de la fiança personal presentada per una empresa beneficiària de les ajudes d'innovació social 2015.
Expediente: E-00202-2015-000429-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i la devolució de la fiança personal presentada per un beneficiari de l'ajuda a projectes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01201-2017-000516-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres d'habilitació de la casa del Doctor Bartual.
Expediente: E-01201-2017-000520-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 117621.
Expediente: E-01305-2016-000593-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-329, de 26 de gener de 2017, per la qual s'aproven els preus i tarifes aplicables en 2017 en l'aparcament públic subterrani situat al carrer de l'Heroi Romeu.
Expediente: E-01801-2016-004459-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'allotjament en el Col·legi Major Rector Peset.
Expediente: E-01902-2017-000127-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a distints treballs de servicis de comunicació realitzats durant el mes de febrer de 2017.
Expediente: E-01902-2017-000213-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la tercera transferència de l'exercici 2017 a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
Expediente: E-01904-2017-000388-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una ordre de pagament a justificar en relació amb els gastos derivats dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXV edició.
Expediente: E-02000-2017-000113-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la reparació d'un banc de pedra a les Torres dels Serrans.
Expediente: E-02001-2017-000623-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de diverses factures emeses per diferents conceptes.
Expediente: E-02001-2017-000966-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures emeses per Imagine Service 2013, SLU.
Expediente: E-02001-2017-001115-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada en concepte de reproducció a escala de tres avions per a l'exposició 'Tempesta de ferro'.
Expediente: E-02001-2017-001122-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivada de la instal·lació receptora de gas natural al col·legi públic 'Lluís de Santàngel'.
Expediente: E-02101-2015-000275-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar de baixa el compromís pendent d'ingrés en el concepte pressupostari 2016/4503003 'CJBS AGÈNCIA AMICS'.
Expediente: E-02201-2014-000365-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per IDALIA del projecte subvencionat en la convocatòria de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Iniciatives Solidàries de la primera pròrroga del conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés a este.
Expediente: E-02201-2015-000241-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar.
Expediente: E-02201-2017-000095-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E-02201-2017-000112-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de Josep d'Orga.
Expediente: E-02201-2017-000116-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E-02201-2017-000118-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer del Gravador Manuel Peleguer.
Expediente: E-02201-2017-000130-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del quart trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer dels Carters.
Expediente: E-02201-2017-000159-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2017-000325-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de les aportacions econòmiques lliurades a favor de Metges del Món, en virtut del conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa 'Bus solidari'.
Expediente: E-02201-2014-000801-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per AMARANTA (Fundació de Solidaritat) del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució i la modificació sol·licitada per MUSOL del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme corresponents a la convocatòria de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització de pintura mural per al projecte 'Art Urbà' organitzat per la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2017-000477-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del Concurs de Betlems de la Junta Municipal d'Abastos 2017.
Expediente: E-02301-2017-000740-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa pel concepte de 'Dinamització públic infantil de les jornades Societat Civil, Alimentació i Ciutats Sostenibles'.
Expediente: E-02310-2017-000262-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'entrega de huit banderes Ecoplayas com a guardons obtinguts per les platges de València.
Expediente: E-02410-2017-000082-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris aplicables al contracte de 'Gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament'.
Expediente: E-02701-2006-000180-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2016.
Expediente: E-02701-2016-000145-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2017 aplicable a 'Conservació' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2016-000457-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar els condicionants aplicables a la concessió d'una subvenció nominativa a favor de la Fundación de Cementerios Británicos en España.
Expediente: E-02802-2017-000267-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2017-000324-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la segona pròrroga de l'acord marc per a l'execució de les obres en general i de la construcció d'unitats de soterrament en els cementeris municipals de València.
Expediente: E-02802-2017-000350-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte tècnic per a determinar les patologies existents en el forjat de la nau 3 del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2016-000028-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7064, d'11 de novembre de 2016, per la qual es va resoldre extingir una autorització per a l'exercici de la venda en el mercat periòdic festiu de la plaça Redona.
Expediente: E-02901-2016-000506-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'addenda 2017 al conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marià Alapont (Benimàmet).
Expediente: E-03103-2013-000046-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al camí fondo del Grau.
Expediente: E-03103-2013-000048-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de l'aprofitament urbanístic procedent d'una aportació al PAI 'Ciutat de Mislata'.
Expediente: E-03103-2013-000059-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
Expediente: E-03103-2014-000037-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
Expediente: E-03103-2014-000039-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una reserva d'aprofitament urbanístic d'una parcel·la situada a la plaça de Benimarfull.
Expediente: E-03103-2014-000044-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000049-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000050-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers d'Álvarez de Sotomayor, del Castell de Cullera i de Fernando Cabedo Torrents (dibuixant).
Expediente: E-03103-2014-000054-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada als carrers de Sant Vicent Màrtir i de l'Arquitecte Monleón.
Expediente: E-03103-2014-000056-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible el crèdit reservat en la proposta de gasto núm. 2017/4457 i aprovar la proposta de gasto núm. 2017/4882 pel mateix import.
Expediente: O-03201-2017-000007-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de les obres 'Enjardinament provisional i horts escolars entre els carrers de l'Impressor Montfort i de Salabert'.
Expediente: E-04001-2017-000377-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Enjardinament entre els carrers del Pintor Maella, de Carolina Álvarez, de Samuel Ros i l'avinguda de les Balears'.
Expediente: E-04001-2017-000380-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2017-000880-00 - Aprovat
0081 - CONSELL AGRARI MUNICIPAL. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora del banc de terres agrícoles de València.
Expediente: E-70009-2017-000001-00 - Aprovat
0081 - PRECS I PREGUNTES
0082 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a dos certificacions del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2017-002967-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2017.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'increment del gasto per a atendre el pagament de les nòmines del Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) de l'últim trimestre de 2017.
Expediente: E-02201-2017-000013-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa pel concepte de 'Sonorització de les jornades Societat Civil, Alimentació i Ciutats Sostenibles'.
Expediente: E-02310-2017-000263-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'arreplegada i incineració de dos tortugues encallades a la platja.
Expediente: E-02410-2017-000088-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-02902-2017-001106-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de les factures corresponents a les quotes municipals 7 a 11 de la reparcel·lació de 'Músic Chapí'.
Expediente: E-03102-2011-000013-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la partida de Malilla.
Expediente: E-03103-2013-000083-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: E-03103-2015-000061-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic Moreno Gans.
Expediente: E-03103-2017-000004-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar l'adaptació del projecte d'urbanització del PAI per al desenvolupament de la unitat d'execució 'Riu Bidasoa-Joan Piñol'.
Expediente: E-03301-2016-000007-00 - Aprovat
0093 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2982, de 12 de juliol de 2016, i concedir un modificat de llicència de canvi d'ús.
Expediente: E-03501-2016-000188-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs d'adequació de seguretat de les fonts ornamentals per a millorar les instal·lacions existents a la zona Nord de la ciutat.
Expediente: E-04001-2016-000894-00 - Aprovat
0095 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació sobre canvi en la gestió de les escoles infantils Solc, Quatre Carreres i Gent Menuda.
Expediente: O-02101-2017-000242-00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria per a la realització de projectes d'innovació social 2017.
Expediente: E-00202-2017-000039-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres 'Adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol a la Devesa de l'Albufera de València'.
Expediente: E-03602-2017-000202-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa modificar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2017.
Expediente: E-04301-2017-000190-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament d'interessos legals.
Expediente: E-01002-2016-000044-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis per al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-001505-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de tres auxiliars administratives.
Expediente: E-01101-2017-001578-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2017-001668-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal auxiliar administratiu en Titular de l'Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local.
Expediente: E-01101-2017-001682-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de 'Construcció de l'aparcament a la plaça de Ciutat de Bruges-Mercat Central', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000135-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball de tècnic/a educador/a social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interins.
Expediente: E-01101-2017-000284-00 - Aprovat