2020-03-02 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.
Composició (pdf 202 kb.)Naturalesa jurídicaFuncions 

null 2020-03-02

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
02-03-2020
Hora:
18:00
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD 2 DE MARZO DE 2020

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 11 de novembre de 2019.
0002 - Donar compte de l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella.
0003 - "Donar compte de la ""Estratègia Urbana València 2030""
Precs i preguntes