El visor pressupostari de l'Ajuntament de València és una eina que t'ajuda a consultar de forma fàcil, interactiva i atractiva tota la informació pressupostària municipal: les despeses i ingressos, desglossaments econòmics i per programa, comptes anuals, liquidacions trimestrals, l'evolució de les magnituds econòmiques, la contractació municipal, informació de tresoreria, el deute, la pressió fiscal, la morositat o la sostenibilitat financera.
Navega a través del següent menú per a conèixer les despeses i ingressos de l'Ajuntament de València

Per a què es gasta?

La classificació funcional o per programes agrupa els crèdits segons la naturalesa de les activitats a realitzar. Les despeses es desglossen segons la seua finalitat i els objectius que amb ells es proposa aconseguir, en funció dels objectius que persegueix l'acció política del equip de govern.

Pressupost total de l'Ajuntament de València

PRESSUPOST TOTAL
DESPESES HABITANT
RECONEGUT
PAGAT
Faça clic en un segment per a mes detalls, punxe al centre per a tornar arrere.

Execució
Ací pots veure l'evolució dins de l'any seleccionat. Punxar per a més informació

A la fase d'execució pressupostària van obtenint-se els ingressos i realitzant-se les despeses pressupostades. El procés de despesa s'inicia amb l' Autorització i l'acord de realització amb càrrec a un crèdit que defineix la quantitat màxima que es podrà emprar. Des d'aleshores la realització de les obres, la prestació de serveis, o subministrament de béns,determinarà l'import exacte de la despesa i s'establirà la Disposició d'aquest import per a aquesta finalitat. Finalment, rebuts els serveis, productes, u obres, a plena satisfacció, l'administració reconeix l'obligació i es realitza efectivament la despesa.

Evolución Anual
Evolució del pressupost seleccionat al llarg dels anys

L'aplicació dels crèdits pressupostaris a les diferents funcions públiques, organismes i destinacions econòmiques, determina any rere any l'activitat de l'ajuntament. L'evolució d'aquests imports es registra en la següent figura que permet comparar l'import de cada partida any a any, com a expressió de l'esforç realitzat en cada centre, funció o destinació econòmica.

Dades de l'últim mes disponible de cada any.

En què es gasta?

Registre de les dades segons la seua naturalesa econòmica: despeses corrents, les despeses de capital, les operacions financeres i el fons de contingència. La classificació s'establix conformement a l'organització per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

Qui gasta?

La classificació orgànica agrupa els crèdits per a despeses per cada òrgan o servei.