TALLER ONLINE BARRI CONNECTAT

with No hi ha comentaris

El passat dijous 16 d’abril va tindre lloc la trobada virtual associada al Taller online de Barri Connectat de #ParticipantMorvedre, on van participar persones del barri a títol individual i membres d’associacions (com l’AMPA Max Aub, La Saïdia Comuna o l’Associació de Comerciants de Morvedre). L’objectiu va ser debatre sobre factors com la mobilitat en el barri, la seua connexió con la xarxa urbana d’espais verds (infraestructura verda), les conseqüències derivades de la seua ubicació estratègica respecte al centre històric o els possibles processos de gentrificació, abordant també la connectivitat veïnal el mig digital.

La sessió es va organitzar en una breu presentació dels aspectes a tractar, donant pas una sèrie de rondes d’intervenció, on es van identificar diferents conflictes i reptes de millora en diversos àmbits.


En matèria de connectivitat amb la infraestructura verda, es van assenyalar com a focus de conflicte la difícil connexió amb el Riu Túria, l’excés de trànsit rodat i la falta de passos per als vianants, la falta de disseny i manteniment dels parcs i l’arbrat viari, o la necessitat de més arbrat d’ombra. A escala de barri, l’estretor d’algunes voreres i la presència de barreres ornamentals es van veure també com a obstacles a la connexió entre espais verds.

En matèria de mobilitat, es va assenyalar com a problema la rigidesa del trànsit rodat imposada pels sentits de circulació, encara que també va haver-hi visions en favor d’una major conversió en zona de vianants. Por altre costat, es va valorar positivament la connectivitat en transport públic i bicicleta, assenyalant millores possibles com el redisseny del carril bici al carrer Ruaia (per a evitar conflictes amb l’ús de la vorera), la inclusió de nous traçats (por exemple, al  carrer Sagunt i carrers no perifèrics) i l’habilitació de ciclo-carrers. També es va plantejar la idoneïtat de nous traçats de les línies de bus per a connectar amb  àrees comercials de barris limítrofs (per exemple, l’avinguda Alfauir).

En abordar la relació amb el centre històric, es van identificar indicis de gentrificació en alguns punts (com el carrer Visitació), i es va platejar la preocupació per que l’impacte de la conversió en zona de vianants del centre es traduïsca en una major pressió de trànsit i aparcament sobre el barri.

Quant a la connectivitat en matèria digital, es va constatar la poca presència del barri al mitjà digital (inactivitat o invisibilitat de la majoria d’associacions, entitats, iniciatives veïnals, culturals, etc.), i es va coincidir en la necessitat de formar a les persones majors per a evitar la seua exclusió en aquest àmbit (i així facilitar que puguen continuar relacionant-se comunitàriament, encara que de manera virtual, especialment en aquesta situació d’aïllament). També es van compartir algunes iniciatives de solidaritat veïnal empreses al barri en aquest context.
La sessió va finalitzar amb una breu reflexió sobre l’impacte del coronavirus en la realitat del barri, destacant la transformació de les relacions socials i l’augment de la solidaritat veïnal, abordant també la possible transformació del turisme vacacional i el mercat de lloguer, i la necessitat d’adaptació del comerç a les noves necessitats veïnals.