Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 CONSUM I PREUS
1 - Consum d'aigua potable. 2019 1 AIGUA 1
2 - Facturació total d'aigua potable per districte. 2019 1 AIGUA 2
3 - Sanejament d'aigües residuals. 2019 1 AIGUA 3
4 - Llargària (metres) de la xarxa de sanejament de l'aigua. 2019 1 AIGUA 4
1 - Consum elèctric i facturació dels serveis públics. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 1
2 - Enllumenat públic per districte. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 2
3 - Enllumenat públic viari per districte. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 3
4 - Enllumenat públic als jardins. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 4
5 - Enllumenat públic per mes. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 5
6 - Hores d'enllumenat públic per mes. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 6
7 - Energia elèctrica. Nombre de contractes i facturació per mes segons tipus d'instal·lació. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 7
8 - Gas Natural. Abonats i facturació per mes segons tipus d'instal·lació. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 8
9 - Repsol Butano. Consum de gas. 2019 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 9
1 - Superfície i nombre de parades segons tipus de producte. 2019 3 MERCATS MUNICIPALS 1
2 - Mercats extraordinaris. Nombre de parades i dies. 2019 3 MERCATS MUNICIPALS 2
1 - Volum comercialitzat per mesos. 2019 4 MERCAVALÈNCIA 1
2 - Fruites i hortalisses comercialitzades segons tipus. 2019 4 MERCAVALÈNCIA 2
3 - Productes de la mar comercialitzats segons tipus. 2019 4 MERCAVALÈNCIA 3
4 - Productes carnis comercialitzats segons tipus. 2019 4 MERCAVALÈNCIA 4
1 - Índex de Preus de Consum. 2019 5 ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM 1
2 - Índex de Preus de Consum per grups a la província de València. 2019 5 ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM 2
1 - Consultes i reclamacions / denúncies per mesos, classificades en grans grups. 2019 6 OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1
2 - Consultes i reclamacions / denúncies efectuades. 2019 6 OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR 2
1 - Habitatges segons característiques principals de Tecnologies de la Informació. 2019 7 ENQUESTA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A LES LLARS 1
2 - Persones segons l'ús de les Tecnologies de la Informació. 2019 7 ENQUESTA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A LES LLARS 2
1 - Estructura anual de la despesa per llar segons grans grups de despesa. 2018 8 ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS 1
2 - Despesa mitjana per llar segons grans grups de despesa. 2018 8 ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS 2
3 - Despesa mitjana per persona segons grans grups de despesa. 2018 8 ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS 3
4 - Despesa mitjana per unitat de consum segons grans grups de despesa. 2018 8 ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS 4
1 - Indicadors de pobresa i condicions de vida. 2017-2018 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 1
2 - Renda anual neta mitjana (en euros) per unitat de consum segons sexe. 2017-2018 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 2
3 - Taxa de privació material segons sexe. 2017-2018 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 3
4 - Taxa de privació material severa segons sexe. 2017-2018 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 4
5 - Taxa de risc de pobresa segons sexe. 2017-2018 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 5
6 - Risc de pobresa i/o exclusió social (estratègia Europa 2020 - indicador AROPE) segons sexe. 2017-2018 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 6
1 - Renda neta mitjana anual (en euros). 2015-2017 10 RENDA NETA MITJANA ANUAL DE LES LLARS 1
2 - Renda neta mitjana anual (en euros) per barri. 2016-2017 10 RENDA NETA MITJANA ANUAL DE LES LLARS 2
1 - Servei de telefonia segons tipus de contracte amb Telefónica SA. 2019 11 TELEFONIA 1
2 - Accessos a Internet amb Telefónica S.A. 2019 11 TELEFONIA 2
3 - Contractes de residents a València de telefonia mòbil amb Telefónica Móviles. 2019 11 TELEFONIA 3
1 - Pensionistes segons trams de quantia mensual i sexe. València. 2015-2019 12 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 1
2 - Pensionistes, import mensual mitjà i mediana segons sexe i grups d'edat. València. 2019 12 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 2
3 - Pensionistes, import mensual mitjà i mediana segons sexe i nacionalitat. València. 2019 12 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 3
4 - Pensionistes, import mensual mitjà i mediana segons sexe i pensió principal. València. 2019 12 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 4
5 - Pensionistes, import mensual mitjà i mediana segons sexe i el nombre de pensions. València. 2019 12 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 5
6 - Pensions segons classe i trams de quantia mensual. València. 2015-2019 12 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 6
7 - Pensions segons classe, trams de quantia mensual i sexe. València. 2019 12 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 7
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 30-04-2021 2021-04-30
Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Última publicació el: 04-10-2021 2021-10-04
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 14-11-2001 2001-11-14
Última publicació el: 08-02-2016 2016-02-08
Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31
Última publicació el: 30-08-2021 2021-08-30