S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 CONSUM I PREUS
1 - Consum d'aigua potable. 2021 1 AIGUA 1
2 - Facturació total d'aigua potable per districte. 2021 1 AIGUA 2
3 - Sanejament d'aigües residuals. 2021 1 AIGUA 3
4 - Llargària (metres) de la xarxa de sanejament de l'aigua. 2021 1 AIGUA 4
1 - Consum elèctric i facturació dels serveis públics. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 1
2 - Punts d'enllumenat públic i potència instal·lada. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 2
3 - Enllumenat públic viari, de passos inferiors i monuments per districte. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 3
4 - Enllumenat públic viari per districte. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 4
5 - Enllumenat públic als jardins. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 5
6 - Enllumenat públic per mes. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 6
7 - Hores d'enllumenat públic per mes. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 7
8 - Energia elèctrica. Nombre de contractes i facturació per mes i sector econòmic. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 8
9 - Energia elèctrica. Nombre de contractes i facturació per codi postal i sector econòmic. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 9
10 - Gas Natural. Abonats i facturació per mes segons tipus d'instal·lació. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 10
11 - Repsol Butano. Consum de gas. 2021 2 ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 11
1 - Superfície i nombre de parades segons tipus de producte. 2021 3 MERCATS MUNICIPALS 1
2 - Mercats extraordinaris. Nombre de parades i dies. 2021 3 MERCATS MUNICIPALS 2
1 - Volum comercialitzat per mesos. 2021 4 MERCAVALÈNCIA 1
2 - Fruites i hortalisses comercialitzades segons tipus. 2021 4 MERCAVALÈNCIA 2
3 - Productes de la mar comercialitzats segons tipus. 2021 4 MERCAVALÈNCIA 3
4 - Productes carnis comercialitzats segons tipus. 2021 4 MERCAVALÈNCIA 4
1 - Índex de Preus de Consum. 2021 5 ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM 1
2 - Índex de Preus de Consum per grups a la província de València. 2021 5 ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM 2
1 - Consultes i reclamacions / denúncies per mesos, classificades en grans grups. 2021 6 OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1
2 - Consultes i reclamacions / denúncies efectuades. 2021 6 OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR 2
1 - Habitatges segons característiques principals de Tecnologies de la Informació. 2021 7 ENQUESTA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A LES LLARS 1
2 - Persones segons l'ús de les Tecnologies de la Informació. 2021 7 ENQUESTA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A LES LLARS 2
1 - Estructura anual de la despesa per llar segons grans grups de despesa. 2019 8 ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS 1
2 - Despesa mitjana per llar segons grans grups de despesa. 2019 8 ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS 2
3 - Despesa mitjana per persona segons grans grups de despesa. 2019 8 ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS 3
4 - Despesa mitjana per unitat de consum segons grans grups de despesa. 2019 8 ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS 4
1 - Renda anual neta mitjana (en euros) per unitat de consum segons sexe. 2019-2020 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 1
2 - Taxa de privació material segons sexe. 2019-2020 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 2
3 - Taxa de privació material severa segons sexe. 2019-2020 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 3
4 - Taxa de risc de pobresa segons sexe. 2019-2020 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 4
5 - Risc de pobresa i/o exclusió social (estratègia Europa 2020 - indicador AROPE) segons sexe. 2019-2020 9 INDICADORS DE POBRESA I CONDICIONS DE VIDA 5
1 - Distribució de renda anual de les llars. 2019 10 DISTRIBUCIÓ DE RENDA DELS LLARS 1
2 - Renda bruta mitjana anual per persona segons font d'ingressos. 2019 10 DISTRIBUCIÓ DE RENDA DELS LLARS 2
3 - Població amb ingressos per unitat de consum per a determinats llindars fixos / relatius segons sexe. 2019 10 DISTRIBUCIÓ DE RENDA DELS LLARS 3
4 - Població amb ingressos per unitat de consum per a determinats llindars fixos / relatius segons edat. 2019 10 DISTRIBUCIÓ DE RENDA DELS LLARS 4
5 - Població amb ingressos per unitat de consum per a determinats llindars fixos / relatius segons nacionalitat. 2019 10 DISTRIBUCIÓ DE RENDA DELS LLARS 5
6 - Distribució de la renda anual de les llars per districte. 2019 10 DISTRIBUCIÓ DE RENDA DELS LLARS 6
7 - Població amb ingressos per unitat de consum per a determinats llindars fixos per districte. 2019 10 DISTRIBUCIÓ DE RENDA DELS LLARS 7
8 - Distribució de la renda anual de les llars per barri. 2019 10 DISTRIBUCIÓ DE RENDA DELS LLARS 8
1 - Pensionistes segons trams de quantia mensual (euros) i sexe. València. 2019 11 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 1
2 - Nombre de pensionistes, import mensual mitjà i import mensual medià segons sexe i grups d'edat. València. 2019 11 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 2
3 - Nombre de pensionistes, import mensual mitjà i import mensual medià segons sexe i nacionalitat. València. 2019 11 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 3
4 - Nombre de pensionistes, import mensual mitjà i import mensual medià segons sexe i pensió principal. València. 2019 11 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 4
5 - Nombre de pensionistes, import mensual mitjà i import mensual medià segons sexe i el nombre de pensions. València. 2019 11 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 5
6 - Pensions segons classe, trams de quantia mensual i sexe. València. 2019 11 PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL 6
1 - Preu de l'electricitat (euros/MWh) en el mercat diari. 2017-2021 12 PREU DE L'ELECTRICITAT I DELS CARBURANTS 1
2 - Preu mitjà anual (euros/litre) dels principals carburants a gasolineres de València. 2012-2021 12 PREU DE L'ELECTRICITAT I DELS CARBURANTS 2
3 - Preu mitjà mensual dels carburants (euros/litre) a gasolineres de València. 2021 12 PREU DE L'ELECTRICITAT I DELS CARBURANTS 3
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Enquesta sobre Tecnologies d'Informació i Comunicació a les llars 2022 Última publicació el: 28-04-2023 2023-04-28
Títol: Dades 2023. Primer Trimestre Última publicació el: 12-04-2023 2023-04-12
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: IRPF 2017-2019 Última publicació el: 10-06-2022 2022-06-10
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Les dones a la Ciutat de València 2019 Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Títol: Estimació del PIB per càpita per a la ciutat de València i els seus districtes Última publicació el: 08-02-2016 2016-02-08
Títol: Enquesta de pressuposts familiars 1980-1981 i 1990-1991 de la ciutat de València Última publicació el: 14-11-2001 2001-11-14
Títol: Butlletí d'Estadística Municipal Núm. 47 (1994 4T) Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Títol: Anuari Estadístic de L'Horta. Àrea Metropolitana de València. 1990 Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31