S'està cercant, espereu....

Pressupost 2023 | Ajuntament de València - València

Pressupost 2023

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2023 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 17 de novembre de 2022.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2023. Tom Resum (pdf 7,4 Mb)Pressuposts 2023. Format reutilitzable (ods 337 kb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 22 de desembre de 2022 (pdf 350 Kb).

Publicació de l'acord al BOP n. 250 de 30 de desembre de 2022 (pdf 1,1 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2022-21) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2022-4015).
Anunci publicat en el BOP n. 222 de 18 de novembre de 2022.
Periode d’exposició: del 21 de novembre fins al 13 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acuerdo de aprobación inicial BOP 18 noviembre 2022 (Pdf 121 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 2351 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - PleModificacions de crèdit - Junta de Govern

Modificacions de crèdit - Ple

En compliment del que es disposa en l'article 179.4 en relació amb els articles 169, 170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, queden exposats al públic els expedients pel termini de quinze dies hàbils, podent-se consultar en la web valencia.es, amb caràcter general determinats en aquests preceptes legals. 

D'acord amb el que es preveu en l'article 177.6 del RDL 2/2004 el present acord serà immediatament executiu, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels huit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seua resolució al recurrent dins d'aquest termini. 

Transcorreguts huit dies des de l'endemà a la interposició de la reclamació sense que haguera recaigut resolució expressa s'entendrà desestimada la mateixa, i podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta, (art. 8, 45 i 46 de la Llei 29/1988).

Quart expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que se es disposa en l'article 38 del RD. 500/90 de 20 d'abril en relació amb els articles 169, 170 y 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendas Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa la 4a modificació de crèdits extraordinaris y suplements de crèdits 2023 (expt. 05501-2023-15) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 88, de 9 de maig de 2023.

Periode d'exposició: del 10 fins al 30 de maig.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Provisional 4t expedient de modificació de crèdits (pdf 132 kb).Aprovació Provisional 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2023, publicat en BOP n. 88 de 9 de maig de 2023 (pdf 90,9 kb).

Tercer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que se es disposa en l'article 38 del RD. 500/90 de 20 d'abril en relació amb els articles 169, 170 y 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendas Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa la 3ª modificació de crèdits extraordinaris y suplements de crèdits 2023 (expt. 05501-2023-14) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 65, de 3 d'abril de 2023.

Periode d'exposició: del 4 fins al 28 d'abril.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 3a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023, publicat en BOP núm. 85 de 4 de maig (pdf 143 Kb).Aprovació Provisional 3r expedient de modificació de crèdits (pdf 510 kb).

Aprovació Provisional 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2023, publicat en BOP n. 65 de 3 d'abril de 2023 (pdf 144 kb).

Segon expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que se es disposa en l'article 38 del RD. 500/90 de 20 d'abril en relació amb els articles 169, 170 y 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendas Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa la 2ª modificació de crèdits extraordinaris y suplements de crèdits 2023 (expt. 05501-2023-05) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 46, de 7 de març de 2023.

Periode d'exposició: del 8 al 28 de març.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023, publicat en BOP núm. 69 d'11 d'abril (pdf 133 Kb).Aprovació Provisional 2n expedient de modificació de crèdits (pdf 538 kb).

Aprovació Provisional 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2023, publicat en BOP n. 46 de 7 de març de 2023 (pdf 140 kb).

Primer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que se es disposa en l'article 38 del RD. 500/90 de 20 d'abril en relació amb els articles 169, 170 y 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendas Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa la 1ª modificació de crèdits extraordinaris y suplements de crèdits 2023 (expt. 05501-2023-01) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 25, de 6 de febrer de 2023.

Periode d'exposició: del 7 al 27 de febrer.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 1a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023, publicat en BOP núm. 48 de 9 de març (pdf 132 Kb).Aprovació Provisional 1er expedient de modificació de crèdits (pdf 78,4 kb).

Aprovació Provisional 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2023, publicat en BOP n. 25 de 6 de febrer de 2023 (pdf 93,5 kb).