La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

CARLOS GALIANA LLORENS

 

Carlos Galiana Llorens

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor de la Coalició Compromís.
Tercer Tinent d'Alcalde (des del 28/02/2020).
Coordinador General de l'àrea de Educació, Cultura i Esports (des del 28/02/2020).
Regidor Delegat de Cultura Festiva (des del 28/02/2020).
Regidor Delegat de Relació amb els Mitjans.
Regidor Delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement.
Regidor Delegat de Control Administratiu.
Regidor Delegat de Comerç.
Vicepresident del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la C.V.
Vocal del Patronat i del Consell Permanent de la Fundació València Activa.
Representant de l'Ajuntament en Mercavalència.
Vicepresident i vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal del Consell Agrari Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.
Vocal del Consell Assessor de l'Observatori Astronòmic de la Universistat de València.
Vocal del Consell Social de la Universitat Politècnica de València.
Representant en el Comité Executiu de la Fira Mostrari Internacional.
Representant en el Patronat de la Fundació Parc Científic de la Universitat de València.
Representant en la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats (FVEA).
Representant en el Patronat de la Fundació CV. per a la Investigació i Promoció d'Estudis Comercials Valenciaport.
Vocal en la Fundació Premis Rei Jaume I.
Representant en la Red INNPULSO-Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación-ARINN.
Vocal suplent del Consell Rector del Consorci València 2007.
Representant suplent en l'Òrgan Ejecutuo del Consorci Consell de l'Horta de València.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Membre del Patronat de la Fundació de la CV Turisme València.
Vocal en la Junta de Govern i en la Comissión Executiva en el Consorci Espacial Valencià.
Representant en la Comissió Delegada del Consell Rector del Consorci València 2007.
Vicepresident de la Junta Municipal de Patraix.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 79.991,85 €

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 255 Kb) BOP 26.03,2020 (pdf 267 Kb.)

BOP 23.03.2021 (pdf 281 Kb.)

BOP 04.03.2022 (pdf 376 Kb).

ESTUDIS

Llicenciat en Art Dramàtic. (ESAD València. 1994/98)

BIOGRAFIA

Naix a Sagunt el 10 de setembre de 1974.
Especialista en gestió, producció i direcció teatral, la seua vida laboral ha estat lligada a les arts escèniques i a l'organització d'esdeveniments.
Com a actor ha participat en nombroses produccions teatrals i sèries de televisió.
Faller des dels tres anys, ha estat, durant tres anys, president d'una falla del barri de Russafa. Molt actiu en la seua faceta fallera ha obtingut nombrosos premis com a actor i director en els concursos de teatre i presentació de la Junta Central Fallera.
La seua vida política comença al 2012 militant al Bloc Nacionalista Valencià i a Compromís; i passa a formar part de l'Executiva Comarcal de Compromís per València.
Membre del Consell Rector de la Junta Central Fallera, durant la segona meitat de la legislatura passada, va liderar la Sectorial de Festes de Compromís per València treballant, especialment, per la transparència en els pressupostos de l'Organisme Autònom.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 183 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Títol Superior d'Art Dramàtic (pdf 71 kb.).

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 963525478 Extensions: 5192/5162/5105
Pl. Ajuntament, 1. 2a planta - 46002
E-mail: regidorcomerc@valencia.es, regidormitjans@valencia.es

Xarxes socials:
Facebook:
http://www.facebook.com/galiana2019
Twitter:
http://www.twitter.com/carlosgaliana

Informació addicional