La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

VICENTE MONTAÑEZ VALENZUELA

 

Vicente Montañez Valenzuela

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit VOX.
Vocal suplent Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
Vocal del Consell Agrari Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Membre de la Junta Local de Protecció Civil.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 70.160,30

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 197 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 141 Kb).

BIOGRAFIA

Nascut a València el 3 de març de 1969.

Expert en Economia, emprenedor, i ex directiu d'importants multinacionals del sector tecnològic, des de fa més de 10 anys treballa com a consultor, interim manager, assessor, i formador per a importants empreses del país.

Autor de múltiples articles en publicacions empresarials i de difusió en general, i un dels impulsors del interim management a Espanya.

Col·laborador habitual com a expert en economia en programes de televisió i ràdio a nivell local i nacional.

Els seminaris i conferències que imparteix en la seua gran majoria estan enfocats a difondre l'economia per a convertir-la en un bé d'ús diari, amb paraules que tothom entén.

La seua visió crítica, la seua exhaustiva anàlisi dels diferents escenaris econòmics, la seua llarga trajectòria empresarial repleta d'innombrables anècdotes i l'ús d'un llenguatge pla fan d'ell un dels principals divulgadors de l'economia al nostre país.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 370 Kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962087660
Pl. Ajuntament, 1 planta 3a.
C.P. 46002

E-mail:
gmvox@valencia.es,