La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

NARCISO ESTELLÉS ESCORIHUELA

 

Narciso Estellés

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Ciutadans.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Membre de la Junta Local de Protecció Civil.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 70.160,30

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 253 Kb.) BOP 26.03.2020 (pdf 199 Kb.)

BOP 23.03.2021 (pdf 258 Kb.)

Declaració (pdf 121 Kb).

ESTUDIS

Enginyer Superior en Organització Industrial. Universitat Politècnica de València.
Enginyer Tècnic Industrial. Universitat Politècnica de València.
MBA Executive en cerem Business School
Advanced Management Program en I.E. Business School.
Auditor Cap de Sistemes de Qualitat I.R.C.A. Certified. SGS
XIV Programa per al Lideratge de la Gestió Pública. IESE Business School. Universitat de Navarra.
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Auren & Preventia.
Nivell d'Anglés certificat, B2 – avançat – (1º any) en E.O.I. de Sagunt.

BIOGRAFIA

Nascut a València el 31-07-1971.
Casat amb una filla.
Sense experiència política anterior.
Experiència en el Sector Públic, com a Cap de la Xarxa de Línies d'EMT València des de l'any 2005 fins a la data actual.
Experiència en el sector industrial i empresarial de 1992 a 2005, havent exercit treball com a consultor extern en Ford Espanya i càrrecs de Direcció d'Àrees de negoci en empreses valencianes de sectors diversos com l'alimentació i servicis.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 64,7 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Títol d'Enginyer d'Organització Industrial (1,2 mb) Títol d'Enginyer Tècnic Industrial (429 kb) Màster en Direcció General d'Empreses (284 Kb) Certificació de l'Advanced Management Program (147 kb) Certificació d'Auditor Sistemes Qualitat European IRCA (542 kb) Certificació de Nivell B1 d'Anglés EOI (219 kb) Títol de Nivell Superior de Prevenció de Riscos Laborals (149 kb) Programa Lideratge per a la Gestió Pública (425  Kb)

Expert en Urbanisme i Disciplina Urbanística (Pdf 99 Kb)

 

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085272
Pl. Ajuntament, 1 planta 3a - 46002
E-mail: nestelles@valencia.es, ciudadanosvalencia@valencia.es

Facebook: https://www.facebook.com/narciso.estellesescorihuela
Twitter: https://twitter.com/NarcisoEstelles

Informació addicional