La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

Mª LUISA NOTARIO VILLANUEVA

 

Mª Luisa Notario Villanueva

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup Municipal Compromís.
Setena Tinenta d'Alcalde.
Coordinadora General de l'àrea de Gestió de Recursos.
Regidora Delegada d' Inspecció General i Avaluació dels Servicis.
Regidora Delegada d'Organització y Gestió de Persones.
Regidora Delegada de Servicis Centrals Tècnics.
Regidora Delegada de Contractació.
Presidenta Delegada de la Mesa de Contractació.
Presidenta de la Junta Municipal d'Abastos.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS Y DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 79.991,85 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 197 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 281 Kb.)

BOP 04.03.2022 (pdf 214 Kb).

BIOGRAFIA

Vaig nàixer el 13 de març de 1968 a Regne Unit. Filla d'emigrants espanyols. Dona lesbiana, activista LGTB, feminista i mare, vaig decidir implicar-me en la lluita pels drets i la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals en el Col·lectiu Lambda, convertint-me en la primera dona Coordinadora General de l'associació en 2005. Quatre anys més tard, vaig entrar a formar part de la comissió executiva de la FELGTB (Federació estatal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) assumint la vocalia responsable de les reivindicacions de les famílies LGTB en l'estat espanyol.

Sóc Tècnica Superior d'Administració i Finances, per la qual cosa la meua dedicació professional ha estat vinculada a la gestió econòmica, administrativa i de recursos humans en l'àmbit de l'empresa privada durant més de 25 anys.

En el camp de la política, vaig assumir en 2013 la coordinació de la sectorial de polítiques LGTB de Compromís, responsabilitat ostentada fins a l'any 2019. Actualment, sóc responsable de la secretaria de finances d'Iniciativa per València i Compromís per València. Durant el mandat comprés entre els anys 2015 i 2019 he treballat com a personal assessor en el grup municipal Compromís per València i en les eleccions locals de maig de 2019 he sigut triada regidora per la llista de Compromís per València, convertint-me en la primera regidora lesbiana visible de l'Ajuntament de València.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 208 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Sol·licitud Titol de Tècnic Superior Adiministració i Finances (pdf 507 kb). Certificat grau mitjà de valencià (C1) (pdf 371 kb.).

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 963525478 Extensions: 5171/5172/5156/5194/5170
Pl. Ajuntament, 1. 2a planta - 46002
E-mail: regidoriagestioderecursos@valencia.es

Xarxes socials:
Facebook: Luisa Notario
Twitter: @LuisaNotario
Instagram: luisanotariovlc