La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

MARTA TORRADO DE CASTRO

 

Marta Torrado de Castro

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Popular.
Vocal de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 70.160,30

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 198 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 198 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 202 Kb)

Declaració (pdf 231 Kb).

BIOGRAFIA

Va nàixer a València el 20 de gener de 1966. Casada. Va estudiar al col·legi Domus, al CEU San Pablo i a la Facultat de Dret de València.

Està afiliada des de 1986 al Partit Popular (llavors denominat Aliança Popular), des d'on va començar a participar activament en l'organització juvenil Noves Generacions (NNGG) amb la qual va formar part del Consell de la Joventut de València i posteriorment del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV).

En 1987 és elegida secretària provincial de NNGG de València i, en 1990, secretària general regional de NNGG del PPCV. Després de les eleccions municipals de 1991 va ser nomenada assessora del grup municipal popular de l'Ajuntament de València amb el qual va desenvolupar nombrosos esdeveniments esportius a la ciutat: el recorregut de la torxa olímpica pels carrers de València, responsable dels voluntaris olímpics valencians a les olimpíades de Barcelona 92, etc.

Des de 1995 i fins a 2012 va ser regidora i tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de València en diferents regidories i àrees de govern municipal, càrrecs que compaginava amb diferents llocs de responsabilitat política dins del Partit Popular, en què va ser vicesecretària de Comunicació del PPCV de 2008 a 2012.

En 2008 va ser elegida diputada nacional per València en la IX i X legislatura i portaveu adjunta del grup parlamentari popular al Congrés dels Diputats. En 2016, en la XI legislatura, és senadora i portaveu de Cultura del grup parlamentari del PP i, en la XII legislatura, és votada novament com a senadora i nomenada presidenta de la Comissió d'Educació i Formació Professional al Senat.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 273 Kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
mtorrado@valencia.es

Facebook:
https://www.facebook.com/marta.torrado.7
Twitter:
https://twitter.com/martatorrado
Instagram:
https://www.instagram.com/martitatorrado