La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

Mª TERESA IBÁÑEZ GIMÉNEZ

 

Mª Teresa Ibáñez Giménez

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Socialista.
Regidora Delegada de Educació.
Regidora Delegada d'Acció Cultural.
Regidora Delegada de Joventut.
Regidora Delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Presidenta del Consell Escolar Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Vocal Fundació de la CV per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (InnDEA)-Les Naus.
Representant en el Patronat de la Biblioteca Nicolau Primitiu.
Representant en el Col·legi de la Presentació de la Mare de Déu en el Temple i Sant Tomás de Villanueva.
Representant en el Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la CV.
Representante en la Junta General de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Representant en la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.
Representant en Fons Valencià per la Solidaritat.
Presidenta de la Junta Municipal d'Exposició.
Vicepresidenta de la Junta Municipal d'Abastos.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 76.681,36

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 2013 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 220 Kb).

BOP 23.03.2021 (pdf 220 Kb.)

Declaració (pdf 237 Kb).

BIOGRAFIA

Vaig nàixer el 29 de setembre de 1973 a València. La meua experiència professional en el món de la gestió cultural es va encetar a l'IVAM i a l'ICA (Institut d'Art Contemporani de Londres). Arran d'eixe moment, vaig comprendre que treballar en el món de la cultura era per a mi una forma de vida. Durant vora díhuit anys he desenvolupat les meues tasques com a gestora al Centre Cultural La Nau i al Palau de Cerveró de la Universitat de València. Dos espais de prestigi, però que conjuminen perfectament l'excel·lència amb la dinamització de la ciutat mitjançant les arts.

M'encisa la divulgació i la docència. Per això he format part del grup de professors de postgrau d'Educació Artística i Museus. La meua tesi doctoral revisa un període de la museologia valenciana. He col·laborat en la redacció d'articles sobre cultura visual en les revistes MAKMA, Quaderns de la Mediterrània, el suplement ARTS del diari El Mundo, Archivo de Arte Valenciano o la Cartelera Turia. A més a més, he escrit textos per a catàlegs d'exposicions en els quals he revisat la trajectòria de diferents artistes.

Per una altra banda, estic compromesa amb diverses ONG dedicades a la cooperació internacional, com ara ACNUR, Xarxa Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni o el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional. He participat en projectes vinculats al patrimoni i les xarxes ciutadanes al Mediterrani i també forme part de diverses associacions professionals dedicades a la crítica d'art i la igualtat de gènere. Sempre he interioritzat la multiculturalitat com un camí de suma i entesa.

Milite en el PSPV-PSOE des de 2007, dins de la corrent d'opinió d'Esquerra Socialista. He format part de l'executiva comarcal a la ciutat de València com a secretària de Cultura i, actualment, com a responsable de la Secretaria de Patrimoni i Arts del PSPV a nivell autonòmic. Considere la política com un treball social per a millorar la vida de la ciutadania i els valors del socialisme com a eina per a refermar el camí en la defensa de la igualtat, la llibertat i la justícia social en tos els àmbits.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 218 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Doctora en Geografia i Història (pdf 506 Kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085209
C/ Amadeu de Savoia, 11-2a planta-pati A - 46010

E-mail: educacio@valencia.es, acciocultural@valencia.es, joventut@valencia.es, cooperacio-migracio@valencia.es

Xarxes socials:
Twitter: @Maite_Ibanez
Instagram: maite_ibanezg
Facebook: Maite Ibañez

REGISTRE DE VIATGES

Viatges realitzats