Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

XEC ESCOLAR

CONVOCATÒRIA 2016-2017

INFORMACIÓ SOBRE XEC ESCOLAR 2016-2017:

DEFINICIÓ DEL XEC ESCOLAR.

El Xec Escolar és un sistema d'ajudes econòmiques a l'escolarització infantil, destinades a sufragar els gastos d'ensenyança d'aquells menors empadronats en el municipi de València, que reunisquen les condicions que les Bases Reguladores del Xec Escolar disposen anualment. Este sistema intenta contribuir així a la importància decisiva de la dita etapa escolar en la compensació de desigualtats en educació.

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI/ÀRIA DEL XEC ESCOLAR

 • Els menors han d'estar escolaritzats en Educació Infantil. A causa de la gratuïtat de l'ensenyança, s'exceptuen les/els menors escolaritzats en centres públics i amb concert educatiu ple.
 • Tant el menor aixi com les persones progenitores, o representantes legals, necessitaran estar empadronades al municipio de València en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs escolar o el període en què siguen beneficiaris del Xec Escolar.
 • Cap dels progenitors haurà de trobarse sotmés en cap dels supòsits establits en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Els pares/mares o representants legals de dits menors hauran d'acreditar, per mitjà de declaració responsable, estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
 • Els pares/mares o representants legals dels/les menors hauran d'acreditar per mitjà de declaració responsable que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o front a la Seguretat Social.
 • Els pares/mares o representants legals dels menors beneficiaris de xec escolar no podran tindre pendent de justificar una altra subvenció anterior, sempre que el termini establit per a la seua presentació haja finalitzat.
 • L'escola infantil o centre en què estiga escolaritzat la/el menor, haurà d'estar ubicat en el terme municipal de València, acreditant documentalment haver obtingut la corresponent autorització administrativa per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Així mateix el Centre haurà de comptar amb llicència municipal d'obertura, funcionament o si és el cas, comunicación ambiental.

TERMINI DE SOL·LICITUD DEL XEC ESCOLAR

El termini per presentar la sol·licitud serà de quinze dies hàbils, a partir de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria general, l’Ajuntament de València, sempre que existisca disponibilitat pressupostària, i que les Normes i Terminis Aplicables a les Operacions de Tancament de Comptabilitat i la Liquidació del Pressupost Municipal de l’any en curs ho permeten, podrà concedir xec escolar en les condicions establides en estes Bases, per a atendre sol·licituds de menors que siguen objecte d’intervenció, degudament acreditades per part dels Servicis Socials corresponents i que la Comissió de Valoració valore positivament.

FORMALITZACIÓ I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS

Sense perjuí d’allò disposat en l'article 38 de la Llei 4/99, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, les instàncies, en model normalitzat i amb la documentació requerida, es presentarà dins del termini establit, indistintament en els Registres d’Entrada de l’Ajuntament de València.

En cas de sol·licituds per a diversos germans/as, la sol·licitud es formalitzarà per a cadascúd'ells, però la documentació a adjuntar no es duplicarà, sent suficient la seua aportació en una d'elles.

IMPORTANT: Les sol·licituds han d'anar firmades per ambdós progenitors o tutors legals en el cas que existisca convivència.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

Les instàncies sol·licitant ser persona beneficiària d'esta ajuda municipal, hauran d'estar degudament omplides adjuntant-se a elles la documentació següent:

 • Original i fotocòpia (o fotocòpies confrontades) del Document Nacional d'Identitat o Número d'Identificació d'Estrangeria de les mares, pares o representants legals. Només en cas de no disposar de l'anterior documentació, s'aportaràn passaports.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpies confrontades) de totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, fills i filles i morts. En cas de no disposar de llibre de família, s'aportaran certificat de naixement dels/les menors. Si existixen més fills/filles d'aquells que consten al llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el nombre total.
 • En cas de família nombrosa, s'aportarà original i fotocòpia (o fotocòpies confrontades) del títol de família nombrosa expedit per l'Administració corresponent.
 • Acreditació d'haver sol·licitat plaça escolar, expedida pel centre educatiu.
 • En cas de ser família monoparental, s’aportarà l’original i la fotocòpia (o fotocòpies confrontades) del títol de família monoparental expedit per l’Administració corresponent.
 • En el cas que en la unitat familiar de la/de l’alumna/o, hi haja alguna persona en situació de dependència, s’aportarà la documentació acreditativa d’esta circumstància emesa per l’òrgan competent.
 • Acreditació per mitjà de declaració responsable de no trobarse sotmés en cap dels supòsits establits en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Acreditació, per mitjà de declaració responsable, del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
 • Acreditació, per mitjà de declaració responsable, de no tindre deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament de València.
 • Declaració responsable d'haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.
 • Declaració responsable de no haver obtingut subvencions amb anterioritat, per a la mateixa finalitat, per part d'altres administracions públiques
 • En cas de discapacitat s'aportarà certificat oficial de discapacitat dels que tingueren esta situació en la unitat de convivència, expedit per l’adminstració corresponent.
 • En cas de separació, divorci o cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares de o de la menor sol·licitant, s'aportarà , segons siga procedent: Sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre l’atenció i educació dels fills.. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del Jutjat.
 • Una altra documentació complementària, si és procedent, a criteri del personal tècnic municipal.

CANVI D'ESCOLA INFANTIL O CENTRE

Aquelles persones beneficiàries del xec escolar que, per causa justificada, hagueren elegit una escola infantil o centre distint de l'assenyalat en la seua petició, hauran de sol·licitar el canvi per escrit abans del dia quinze de setembre, aportant document acreditatiu de plaça de la nova escola infantil o centre.
En aquells casos en què haja procedit el canvi, l'import del xec escolar serà:

 • Idèntic, si el preu de la nova escola o centre fóra igual o superior al xec inicial.
 • El corresponent al preu de la nova escola o centre, si este fóra inferior al percebut en el xec inicial.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

Els criteris de baremació vénen determinats per:

 • La renda anual familiar, obtinguda per mitjà de l'aplicació de la fórmula que figura en les Bases Reguladores del Xec Escolar
 • L'existència de discapacitats.
 • La situació familiar (família nombrosa, parts múltiples, família monoparental i persona en situació de dependència).
 • Situació de maltractament i violència domèstica.

IMPORT MÀXIM DEL XEC

En funció de la puntuació obtinguda, hi ha diferents imports de xecs escolars, sent la quantia màxima mensual de 90,00 €.

PROCEDIMENT DEL XEC ESCOLAR. LLISTATS PROVISIONALS I DEFINITIUS DE COMUNICACIONS A LES PERSONES INTERESSADES.

1. Llistats provisionals i al·legacions.

Finalitzat el termini de la convocatòria general i revisades totes les sol·licituds, s'exposaran al públic els llistats provisionals de admesos amb documentació completa y, excloses per falta de documentació, obrint-se un termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en el Tauler d’Edictes Electrònic, perquè les persones interessades esmenen la falta de documentació i puguen formular les al·legacions que estimen oportunes amb indicació que, si així no ho feren, se'ls tindrà per desistides de la seua petició. Els llistats es publicaran en els Taulers d'Anuncis de les Oficines d'Informació de l'Ajuntament de València i en la pàgina web municipal.
2. Llistats definitius.

Transcorregut l'anterior termini de deu dies hàbils i revisades les al·legacions i esmenes de la documentació, es publicaran els llistats definitius de concessions, no concessions i exclusions en el Tauler d’Edictes Electrònic així com a les Oficines d'Informació de l'Ajuntament de València i a la pàgina web municipal.

RECURSOS

Contra els actes administratius que resolguen la concessió del Xec escolar, es podran interposar els següents recursos:
A. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en el termini d'un mes, des de l'endemà al de la publicació dels llistats.
B. Recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació dels llistats.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI