Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI D’ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE I ALTRES ACTIVITATS CONNEXES A AQUEST.

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 3 al 26 de decembre de de 2019

De conformitat amb el que es preveu en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte i amb la finalitat de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, es requereix la substanciació d'una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, per a recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment del referit precepte, s'obri CONSULTA PÚBLICA sobre la iniciativa reglamentària per a l'aprovació de la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei d’abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes, per un termini de 15 DIES HÀBILS, a comptar des de la publicació en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els suggeriments o observacions a formular, hauran de presentar-se en el termini indicat i dirigides al Servei del Cicle Integral de l'Aigua, assenyalant de forma expressa que es refereixen a la “Consulta pública sobre la iniciativa reglamentària per a l'aprovació de la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei d’abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes”; i la seua presentació podrà realitzar-se a través del Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

secaguas@valencia.es

amb identificació mitjançant nom i cognoms o raó social, i número de DNI, NIF o document identificatiu suficient que permeta verificar la identitat.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. La iniciativa reglamentària que es proposa pretén la revisió de les contraprestacions econòmiques que abona la ciutadania per la prestació del servei municipal d’abastiment d'aigua potable.

Necessitat i oportunitat de la seua aprovació. La necessitat i oportunitat de la seua aprovació deriva del corresponent estudi econòmic sobre els costos i ingressos derivats de la prestació del servei.

Objectius de la norma. Manteniment de l'equilibri economicofinancer i consecució de l'autofinançament del servei.

Possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores. La previsió legal continguda en l'article 20.6 del Reial decret Legislativa 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, obliga a la regulació mitjançant ordenança i, per tant, no es contemplen altres mesures reguladores i no reguladores alternatives.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI