Missatge de Sistema
La vista ha expirat. És necessari refrescar la pàgina.
Missatge de Sistema
Accés denegat.
Missatge de Sistema
S'ha produït un error a l'aplicació. Ha sigut assignat el següent localitzador: 1718348355. Contacteu amb support (ext. 1888) i comuniqueu aquest localitzador.
Detall
Generant llistat. Espereu, per favor
Sistema d'Informació de Gestió d'Autoliquidacions
Avís Parada programada
Data inici:
Data fi:
Autoliquidació de Tributs i Preus Públics
Autoliquidació de Tributs i Preus Públics
La liquidació de determinats tributs i preus públics es realitza pel sistema d'autoliquidació. En estos casos ha d'omplir-se un imprés en què s'indica la quantitat a liquidar i que podrà pagar també online.

Esta pàgina li permet:

  • Accedir a l’autoliquidació triada, bé directament o bé mitjançant el cercador on podrà incorporar la informació del seu interés i/o aplicar el filtres que calguen.
  • Recuperar una autoliquidació guardada o emesa previament introduint les dades que el sistema li demane.
Formularis d'autoliquidació
Li mostrem les autoliquidacions que poden ser del seu interés. També pot accedir a una determinada autoliquidació utilitzant el cercador i el seus filtres.
Cerques freqüentsObresActivitatsVivendaVehiclesPlusvàluaVia públicaAnimalsPetició informesDevolució subvencionsRecaptació / Ingressos
Plusvàlua Municipal
A500Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
NOVETATS: Facilitats per a reutilitzar les dades d'una IIVTNU ja emesa. Opció RECUPERAR (formulari autoliquidació) o botó DUPLICAR (des de la visualització d'una IIVTNU)
Taxa Matriculació Vehicles
A601Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Emissió individual)
NOMÉS PER A ALTES PER MATRICULACIÓ DEL VEHICLE O ALTES QUE POSEN FI A UNA SITUACIÓ DE BAIXA DEL MATEIX (si és baixa temporal voluntària, amb data de meritació el 01/01 de l'any corresponent).

NO UTILITZAR PER Al PAGAMENT DELS REBUTS PERIÒDICS. Per al pagament d'un rebut periòdic de l'IVTM, ha de fer-se des de l'apartat Consulta i pagament de rebuts / Justificants de pagament
ICIO, Taxa Urbanística i Contenidors
U100Obres de reforma en habitatges
ICIO, Taxa Urbanística i Contenidors
U101Obres en locals no destinats a habitatge
ICIO, Taxa Urbanística i Contenidors
U102Obra nova i rehabilitació integral
ICIO, Taxa Urbanística i Contenidors
U103Altres obres: Enderrocaments, Obres d'Urbanització
ICIO, Taxa Urbanística i Contenidors
U200Ocupació de via pública per contenidors i casetes
Articles 5.1 i 5.2 Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues
ICIO, Taxa Urbanística i Contenidors
U201Ocupació de via pública per tanques i bastides
Article 5.3 Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues
Obres en Via Pública
A704Ocupació de Via Pública amb Torre-Grua
Planejament i informació urbanístiques
U300Fixació d'alineacions
Planejament i informació urbanístiques
U301Cèdula de garantia urbanística
Planejament i informació urbanístiques
U302Expedició i reproducció de plànols
Planejament i informació urbanístiques
U303Expedició i reproducció de còpies d'instruments de planejament i programes actuació integrada
Planejament i informació urbanístiques
U304Expedició de cartografia i planejament en suport digital (format *DxF o *DWG) o mitjà electrònic
Planejament i informació urbanístiques
U305Base de dades de Guia de carrers
Planejament i informació urbanístiques
U306Pla General d'Ordenació Urbana de València (1988), en suport digital (inclou normes urbanístiques)
Disciplina urbanística
U400Inspeccions urbanístiques a petició del beneficiari
Disciplina urbanística
U401Ordres d'execució
Disciplina urbanística
U402Expedients contradictoris de declaració de ruïna
Disciplina urbanística
U700Declaració responsable segona ocupació de vivenda
Publicitat
U500Llicència d'instal·lació de suports publicitaris
Publicitat
U501Llicència d'instal·lació de rètols en locals comercials
Actuacions urbanístiques
U600Declaració responsable d'ocupació, canvi d'ús, titularitat o pròrroga
Actuacions urbanístiques
U601Modificació de llicència sense canvi de pressupost
Actuacions urbanístiques
U602Llicència de parcel·lació, segregació i divisió de finques
Recuperar una autoliquidació
Pot recuperar una autoliquidació guardada o emesa prèviament introduint les dades que va obtindre al guardar l'autoliquidació o amb les dades que trobarà al pdf si l'autoliquidació ja ha estat emesa.
Ayuda
Processant petició...
Processant petició...
Descarregant fitxer ...