Llengua Llengua

Valencià Valencià Castellano Castellano

AVÍS LEGAL: CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS DEL PORTAL WEB www.valencia.es
Tot accés a este lloc web i l'ús de la informació que hi conté, implica l'acceptació de les condicions d'ús següents:

1. Utilització de la informació continguda en el lloc

L'Ajuntament de València a través del domini valencia.es facilita la consulta lliure i gratuïta d'informació d'interés general de la ciutat de València i en particular informació i gestions pròpies de l'administració municipal. Només n'està autoritzat l'ús personal i no comercial. No s'autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o dels continguts.

La informació proporcionada en este lloc té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, no té validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable. Per a fins jurídics, hauran de consultar-se els textos publicats en els butlletins i diaris oficials o sol·licitar-se a l'Ajuntament.

L'accés al lloc, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'Ajuntament de València no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se d'este accés o ús d'informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a què haja de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.

2. Qualitat de la informació i continguts

L'Ajuntament de València no garantix l'exactitud, veracitat o integritat dels continguts d'este lloc web, ni se'n responsabilitza de l'accés ni de l'ús. No obstant això, farà els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, ja que no pot garantir que no n'hi haja ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'Ajuntament de València podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web o en la seua configuració o presentació.

Les llistes que es puguen publicar en este lloc web i que continguen dades de caràcter personal s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Estes llistes no constituïxen una font d'accés públic i no podran ser reproduïdes ni totalment ni parcialment, ni transmeses ni registrades per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels afectats.

L'Ajuntament assumix, d'acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d'aquest web que hagen sigut elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, els són aplicable les exclusions de responsabilitat previstes en els articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s'aplica l'exclusió de responsabilitat de l'article 17 de l'esmentada llei.

3. Disponibilitat de la informació

L'Ajuntament de València no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense avís previ. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. L'Ajuntament de València no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l'usuari que es derive de l'accés a este lloc web o de l'ús d'informació o aplicacions que hi conté.

4. Política de privacitat

La privacitat d'este lloc web es basa en:

• Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els servicis del portal web.

• Automàticament s'obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servici. Quan visite este lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l'ús de galetes (cookies) no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-li a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d'estil més adequat i que la visualització del lloc web siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny del nostre lloc web i per a obtenir estadístiques (en concret, conéixer el nombre de "visitants únics" que té la nostra web).

• Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

• Estes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament de l'Ajuntament de València i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació.


• La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte.

• El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals.


• Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el previst en la citada legislació.


• Les persones respecte de les quals s'haja fet una tractament de dades personals per l'Ajuntament de València podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.


• Per a exercitar els seus drets podran formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre general, així com davant la seu electrònica de l'ajuntament de València.

• Podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d'este lloc d'internet, el disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els continguts, inclosos els textos, imatges, àudio i qualssevol altres materials, són propietat de l'Ajuntament de València o de tercers que n'hagen autoritzat l'ús a l'Ajuntament de València, llevat que s'indique expressament la lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'estes obres constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'Ajuntament de València o d'aquell que en siga titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en este lloc, així com els perjuís que podrien ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament de València poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen i, si pertoca, a les responsabilitats que se'n deriven.

6. Establiments de hiperenllaços

Hiperenllaços del lloc a altres pàgines web: en este lloc web s'han inclòs enllaços a pàgines d'Internet de tercers (links), que s'han considerat d'interés per als usuaris. No obstant això, l'Ajuntament de València no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència en el lloc.
Hiperenllaços des d'altres pàgines d'Internet al lloc: els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de l'Ajuntament de València hauran de tindre en compte el següent:

1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas que hi haja relació entre l'Ajuntament de València i el propietari de la pàgina web en què s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de l'Ajuntament de València dels seus continguts o servicis. Per tant, no s'ha de declarar ni donar a entendre que l'Ajuntament de València ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit els servicis oferits o disponibles en la pàgina web des de la qual s'establix l'hiperenllaç.

2. L'Ajuntament de València no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumix davall la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que podrien derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

3. La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l'Ajuntament de València, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

4. La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no ha de contindre informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'orde públic, així com tampoc ha de contindre continguts contraris a qualssevol drets de tercers.