Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-01-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de desembre 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2015 i el 15 de gener de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'11, 18 i 29 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 18 de desembre de 2015, relatiu a la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets a 31 de desembre de 2014 i la comprovació d'este a 13 de juny de 2015.
  Expediente .- E-05303-2015-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits: Fitxa BRL Antiga Fàbrica Bombes Gens (av. de Burjassot núm. 54).
  Expediente .- E-03001-2015-000123-00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del TSJ, estimatòria parcial del recurs PO 1/419/07 interposat contra els Decrets 42/2007 i 43/2007 del Consell de la Generalitat Valenciana i Acord del Consell de declaració del Parc Natural del Riu Túria com a Projecte Ambiental Estratègic.
  Expediente .- E-00501-2008-000589-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'autorització municipal a l'EMT per a la concertació de l'operació de leasing amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), per import de 9.868.204,00 euros.
  Expediente .- E-05201-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 4t trimestre 2015 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2016-000001-00 - Quedar assabentat
 • MOCIONS
 • 0009.-Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, relativa a garantir el dret a la vivenda a la ciutat de València.
  Expediente .- O-C1503-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0010.-Moció subscrita pel delegat de l'Àrea de Govern Interior, Sr. Campillo, sobre mesura de protecció a la maternitat i paternitat.
  Expediente .- O-C1505-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0011.-Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de moreres al carrer de l'Ebenista Caselles.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Rebutjat
 • 0012.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre pla de xoc per a la neteja de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000016-00 - Rebutjat
 • 0013.-Moció subscrita pels Srs. Novo i Grau, del Grup Popular, sobre adquisició d'immoble en la plaça Tavernes de Valldigna, 4, seu del Centre Excursionista de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Rebutjat
 • 0014.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre comissions de Ple obertes a la societat i mitjans de comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000016-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0015.-Moció subscrita pels Srs. Novo i Mendoza, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre actuacions previstes en l'entorn del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Rebutjat
 • 0016.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la defensa de la valencianitat a través del foment de la música contemporània.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0017.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, en relació amb el protocol d'actuació sobre identitat de gènere davant la infància i la joventut.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0018.-Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, sobre el diàleg de pau a Colòmbia.
  Expediente .- O-C1503-2016-000009-00 - Aprovat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0019.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Ramón-Llín, del Grup Popular, sobre la millora de la neteja a la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0020.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes del programa Xarxallibres.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
 • 0021.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de personal eventual de confiança i assessorament especial (assessor).
  Expediente .- O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
 • 0022.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la realització de la '35 Marató València Trinidad Alonso'.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
 • 0023.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la dinamització del barri de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de manteniment dels edificis municipals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els projectes de rehabilitació i restauració d'edificis municipals catalogats.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reformes en col·legis.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre inversions de millora i reforma en centres municipals de servicis socials.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta suscrita por el Sr. Igual, del Grupo Popular, sobre inversions de millora i reforma en centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre declaracions de la regidora Glòria Tello referides al Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació de fulles sense recollir.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació ciutadana en matèria de neteja.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el compostatge de residus orgànics.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida dels excrements dels gossos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el mercat de productes ecològics que tindrà lloc a la pl. de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el pla de xoc de la neteja de la ciutat 2015.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, el sobre projecte Life Seducció Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les sancions imposades en matèria de neteja viària l'últim semestre de 2015.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Consell Alimentari de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la 'crema' de residus.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cursos per a llauradors de mercadotècnia i publicitat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la nit de Cap d'Any de 2015.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Direcció del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la xarxa de biblioteques municipals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, en relació amb el Palau de Congressos i el turisme estratègic per a la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la creació de sinèrgies entre el Palau de Congressos i Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de l'import destinat a màrqueting del Palau de Congressos.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el préstec atorgat al Palau de Congressos.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els acomiadaments a la Fundació Inndea.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Local de Comerç.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la desocupació juvenil.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Expojove 2015/2016.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Expojove 2014/2015.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre aspectes financers de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre acomiadaments en la Fundació CREA.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni de col·laboració amb la Fundació València CREA i la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre fase de priorització de consulta ciutadana d'inversió en barris.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la revisió de les ZAS de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita por el Sr. Giner, del Grupo Ciudadanos, sobre la possible separació de Fira València en dos ens.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de la Fundació Inndea.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la crema de motos, cotxes i mobiliari urbà.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'operatiu de la Nit de Cap d'Any a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reestructuració del Servici de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre direcció del Servici de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la creació de places de Policia Local i de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament de l'EMT per a xiquets.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grupo Popular, sobre l'abonament social de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la borsa de treball de conductors de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament or de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la creació del Consorci de Pilota.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la recuperació dels coberts 4 i 5 del port.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'ampliació del poliesportiu de Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Observatori de la Infància, Adolescència i Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de les noves escoles infantils municipals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la paralització de la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'enllumenat públic a Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les noves aules de 2 a 3 anys per al pròxim curs escolar 2016/2017 a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les places d'allotjament per a la campanya Operació Fred 2015-2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les normes transitòries d'urgència aplicables en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'import de les ajudes d'emergència social de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la targeta 'València amb Tu'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, el Consell General del Poder Judicial, l'Ajuntament de València i els Col·legis Oficials d'Advocats, Psicòlegs, Diplomats en Treball Social i Educadors Socials de València per a la continuïtat i desenrotllament del Punt de Trobada Familiar de València en 2015 i 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el parc de Manuel Granero.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la destitució del gerent de l'Organisme Autónom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reunió del proppassat setembre amb AENA.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans i la Sra. Jiménez, sobre la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics a les piscines i poliesportius municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la oficina municipal antifrau.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les retribucions del personal directiu.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'espai d'indústries creatives i culturals de la Farinera.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les beques 'La meua primera experiència laboral'.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els videos dels plenaris de les juntes municipals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament públic de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de coordinació al projecte de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una reunió amb Bankia en relació amb l'alqueria de Julià.
  Expediente .- O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els ciclistes i els passos de vianants.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el túnel de l'av. de Pérez Galdós.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de productes ecològics que tindrà lloc a la pl. de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una expropiació al carrer de Guillem d'Anglesola.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desplaçament de la rotonda situada a la desembocadura del riu Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del circuit de Fórmula 1.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Palau del Temple.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes i el conveni amb l'Ateneu Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000013-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000013-00 - Contestada
 • 0108.-PRECS I PREGUNTES
 • (E)MOCIONS URGENTS
 • 0109(E).-Moció d'urgència subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, per a la creació d'una comissió d'investigació sobre els fets investigats en l'operació "Taula".
  Expediente .- O-89CIU-2016-000019-00 - Aprovada proposta alternativa


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI