Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
16-11-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 16 NOVIEMBRE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 12 de novembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 27 d'octubre de 2017, i 3 de novembre de 2017, i en sessió extraordinària de 8 de novembre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 29 de setembre del 2017 d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior del Barri del Carme, qualificació dotacional de la plaça de Tavernes de la Valldigna núm. 4.
  Expediente .- E-03502-2016-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a l'adhesió d'este municipi a l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
  Expediente .- E-01801-2017-003045-00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs interposat contra la disposició addicional primera del Reglament orgànic del Ple.
  Expediente .- E-00401-2017-000087-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament orgànic del govern i administració de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00400-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre del 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000020-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2018-2020, límit de gasto i fons de contingència.
  Expediente .- E-04302-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2018 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm. expedient E 01101 2017 1541)
  Expediente .- E-05501-2017-000038-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos inicials de 2018 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses dependents municipals.
  Expediente .- E-00407-2017-000020-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de districte.
  Expediente .- E-02901-2017-001030-00 - Aprovat
 • 0014.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar l'esmena presentada i aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04001-2016-001207-00 - Aprovat
 • 0015.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Régim Intern dels Centres de Dia per a Persones Majors Dependents (CDMPMD).
  Expediente .- E-02224-2017-000295-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0016.-Moció que presenta l'equip de govern, per a sol·licitar al Govern espanyol la declaració del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina llevantinobalear com a zona especialment protegida d'importància per al mediterrani (ZEPIM) i la protecció del mediterrani que pertanga a la jurisdicció espanyola dels danys que pogueren produir les activitats de prospecció i explotació d'hidrocarburs.
  Expediente .- O-00201-2017-000019-00 - Retirat
 • 0017.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0018.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un projecte integral, integrat i de consens per a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000242-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0019.-Moción subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre construcció de centres docents en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0020.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de desfibril·ladors en llocs públics dependents de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000243-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social en la ciutat i pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000244-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre detecció i atenció a menors amb dislèxia.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000241-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup popular, sobre l'ampliació de la V-21.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Rebutjat
 • 0024.-Moció subscrita per l'equip de govern per un finançament just per a tots els valencians i totes les valencianes.
  Expediente .- O-C1513-2017-000165-00 - Aprovat
 • 0025.-Moció subscrita per l'equip de govern perquè es retire la intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid per part del Ministeri d'Hisenda.
  Expediente .- O-00201-2017-000020-00 - Aprovat
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Rebutjat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0027.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla alternatiu per a la V-21 que rebaixa l'impacte sobre l'horta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000239-00 - Retirat
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0028.-Declaració institucional d'adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra les dones.
  Expediente .- E-C1515-2017-000003-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les infraestructures educatives.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000224-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el rendiment escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000224-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els expedients oberts a empreses de neteja.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els residus generats en els botellons de la nit d'Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els mitjans i el pressupost municipal destinat a la neteja i cura de zones verdes dels barris.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els incompliments de l'Ordenança municipal de neteja urbana.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les tales i la reposició de l'arbrat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els abocadors i els enderrocs il·legals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la cessió d'instalacions esportives a entitats diferents.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els circuits saludables nous.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Ciutadans, sobre la cessió d'instal·lacions municipals de la Delegació de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el destí dels molls ubicats en l'entorn de les Naus de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Municipal de Manteniment d'Escoles de la Diputació de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del Projecte Nau 3 de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal nova al Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la campanya '6 de desembre: Dia de la Constitució espanyola'.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de les obres de l'escola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'acollida de persones refugiades.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre d'Acollida Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament en l'avinguda del Mestre Rodrigo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'obertura de menjadors escolars durant els mesos d'estiu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la cessió d'instal·lacions municipals de la Delegació de Persones Majors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Programa d'Accés a la Vivenda Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ecoparc nou situat a Paterna.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els ecoparcs mòbils.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja deficient del carrer de Cadis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la protecció de sèquies, francs, marjals i extremals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al carrer de Ciscar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els tendals solars a les escoles públiques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reducció d'excrements de gossos al barri de Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la quantitat arreplegada d'excrements de gossos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les activitats d'alimentació sostenible al Mercat de Colón.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja per botellot al barri de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans al parc de la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ús de les instal·lacions de trànsit del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de botellots al barri de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del botellot al barri del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contractes menors per la Regidoria d'Agricultura, Horta i Pedanies.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia a la plaça d'Amparo Arce.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les accions per afavorir un canvi generacional a l'agricultura.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les despeses dels actes celebrats amb motiu de la designació de València com a Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors de matèria orgànica dels barris de Campanar i de Sant Pau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les actuacions de l'EDUSI.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els processos participatius.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu de la plaça de Manuel Granero.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicatària del espai de la Rambleta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les adjudicacions de l'àrea de Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les empreses adjudicatàries de Benestar Social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni marc de col·laboració a les iniciatives culturals de les plataformes organitzadores de festivals urbans.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la defunció d'una persona sense sostre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de la Generalitat a projectes locals relacionats amb la cultura, el turisme i la mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els contractes menors realitzats per AUMSA.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000224-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els col·legis amb amiant.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000224-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió detallada del PGOU.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'acord entre l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les vivendes municipals per a lloguer social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les ocupacions en immobles municipals del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la trama històrica de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla EDUSI del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel, Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el quart carril bici paral·lel a la marginal esquerra del riu.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en edificis públics inaccessibles o mínimament accessibles abans de la finalització del termini legal del 4 de desembre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'establiment d'ajudes, exempcions i subvencions per al compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en espais públics inaccessibles o mínimament accessibles abans de la finalització del termini legal del 4 de desembre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre informació del grau de compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la relació de llocs ocupats per funcionaris interins que tenen reserva a un altre funcionari de carrera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora del segon i tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal subaltern que presta servici en col·legis públics i municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeiximents d'obligació de pagament del tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica del tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa de neteja en dependències municipals, col·legis i mercats en el tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses dels subministraments postals en el tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en el tercer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el concurs públic per als actes de Cap d'Any 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els agents de Policia Local destinats en llit del riu Túria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sonbre el concurs públic per als actes de Cap d'Any 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el botellot en la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el concurs públic d'il·luminació nadalenca 2017 i Reis Mags 2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el concurs públic d'il·luminació nadalenca 2017 i Reis Mags 2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies en les zones 30.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat Plaça del Llibre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre mesures econòmiques en la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el pla de manteniment de la volta envidrada del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Emergents al Palau.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
 • 0113.-pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la impugnació del conveni col·lectiu de la Federació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Director de Seguretat Viària.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació a ciclistes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la mesa de treball de Mobilitat i Protecció Ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estacionament en el carril bus nocturn.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les motocicletes de lloguer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la protecció d'immobles i del comerç singular i històric.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició d'immobles per a dotacions públiques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de les obres per a la rehabilitació del xalet del carrer Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del tercer carril de la V-21.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la campanya informativa ciutadana sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Municipal de Dia per a Jóvens en el carrer d'Escalante i la plaça del Dr. Llorenç de la Flor.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi d'usos per a la utilització parcial provisional del futur Parc de Desembocadura a Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur Parc de Desembocadura a Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gestió de la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans en la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les places d'aparcament eliminades en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els plecs tècnics per a la redacció del projecte d'ampliació del parc de Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la protecció dels comerços tradicionals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre subvenció per a la rehabilitació de l'edifici en el carrer d'Escalante núm. 225, en l'ARRU Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la subvenció per a la rehabilitació de l'edifici en el carrer de Josep Benlliure núm. 265 en l'ARRU Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la ubicació del pàrquing d'autocaravanes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pla Jove.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals que passaran a gestió directa l'any que ve.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la firma del ordre del dia de la reunió extraordinària celebrada pel Patronat de la Fundació InnDEA (Las Naves) el dia 31 de juliol de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la reprogramació de les despeses del Pressupost 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les activitats per al foment del turisme a la Marina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els expedients administratius per a la posada en marxa de les noves aplicacions informàtiques en la Delegació d'Hisenda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grupo Popular, sobre la informació de l'execució de l'acord del Ple: 'València com a zona lliure de paradisos fiscals'.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'un mòdul al barri del Cabanyal per a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions de contractació del mòdul per a la PLV al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions d'habitabilitat del mòdul instal·lat al barri del Cabanyal per a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el motiu i funció de la instal·lació del mòdul per a la Policia Local al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació del mòdul instal·lat al barri del Cabanyal per a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el reforç de Policia Local durant la nit de Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actes d'infracció imposades per la Policia Local durant nit de Halloween
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el reforç Sala 092 de la Policia Local durant la nit de Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grupo Ciutadans, sobre el nombre de telefonades a la Sala 092 de la Policia Local durant la nit de Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades rebudes durant la nit de Halloween en el barri de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'altercat produït en la Creu Coberta la nit de Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions en la zona de la Creu Coberta la nit de Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el temps de resposta de la Policia Local durant la nit de Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de Policia Local en la zona de la Creu Coberta durant la nit de Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les càmeres de CCTV de control de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les cámeres de CCTV de trànsit operatives.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre manteniment del sistema de CCTV de control de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre sol·licitut d'imatges de les càmeres de CCTV de control de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre càmeres de CCTV que no graven.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els contractes menors de l'OAM.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la II Trobada de València, Capital Animal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contractació de treballadors per l'OAM de Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horts urbans en el parc de la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries en Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nou uniforme de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació de la llibertat d'horaris en el comerç.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Serpis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el refugi d'animals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la consulta ciutadana d'inversions en la ciutat per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Fira Animalista.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre inversions en jardins en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'entrega dels uniformes nous de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el sistema d'entrega dels uniformes de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre indicacions sobre de la uniformitat de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'entrega d'armilles reflectores per a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes d'octubre per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la Policia Local en Coordcom.
  Expediente .- O-00606-2017-000009-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0180.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni Col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
  Contestada
 • 0181.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la filtració d'unes proves de personal en l'EMT.
  Contestada
 • 0182.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de personal prevista per al Centre d'Adopció d'Animals.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0183.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'exercici del dret d'informació dels regidors i les regidores i les recomanacions formulades pel Defensor del Poble.
  A contestar en pròxima sessió
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0184.-Declaració institucional per a sol·licitar al Govern espanyol la declaració del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina llevantinobalear com a zona especialment protegida d'importància per al Mediterrani (ZEPIM) i la protecció del mediterrani que pertanga a la jurisdicció espanyola dels danys que pogueren produir les activitats de prospecció i explotació d'hidrocarburs.
  Aprovat
 • 0185.-Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Filosofia.
  Aprovat
 • 0186.-Declaració institucional contra la pena de mort.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI