S'està cercant, espereu....

PAI i altres instruments en tràmit - València

Programa d'Actuació Integrada PAI i altres instruments en Tràmit

 

Programes d'Actuació Aïllada

Programa d'Actuació Aïllada del carrer Huertos, 8

Programes d'Actuació Integrada

PROGRAMA D'ACTUACIÓ AÏLLADA DEL CARRER HUERTOS, 8


MEMÒRIA DEL PROGRAMA (pdf 127 kb) PROPOSICIÓ JURÍDIC ECONÒMICA (pdf 103 kb)

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA (pdf 2,44 mb) PLEC DE CONDICIONS (pdf 1,79 mb) ESTUDI DE SEGURETAT (MESURAMENTS I PRESSUPOST) (pdf 223 kb) Pla - ORDENACIÓ GENERAL (pdf 740 kb) Pla - PROTECCIONS COL·LECTIVES (pdf 4,95 mb) Pla - DETALLS (pdf 9,81 mb)

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

MEMÒRIA PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (pdf 1,39 mb) PLEC DE CONDICIONS (pdf 2,11 mb) MESURAMENTS I PRESSUPOSTOS (P. BÀSIC I EJEC) (pdf 616 kb) MESURAMENTS I PRESSUPOSTOS_QUADROS DE PREUS (P. BÀSIC I EIX.) (pdf 690 kb) ANNEX NORMATIVA URBANÍSTICA (pdf 31,4 kb) ANNEX PDAA-HUERTOS (pdf 124 kb) Pla - SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT (pdf 808 kb) Pla DE SITUACIÓ D'INSTALCIONES URBANES (pdf 739 kb) Pla - DISTRIBUCIÓ PLANTES (pdf 2,93 mb) Pla - COTES I SUPERFÍCIES (pdf 1,63 mb) Pla - ALÇATS (pdf 776 kb) Pla - SECCIÓ LONGITUDINAL AA' (pdf 1,04 mb) Pla - SECCIÓ LONGITUDINAL BB' (pdf 1,11 mb) Pla - CIM~1 (pdf 5,85 mb) Pla - CIM~1 (pdf 5,26 mb) Pla - FONAMENTACIÓ ESPECEJAMENT D'ARMATS DE LA LLOSA - FONAMENTACIÓ SOTERRANI COTA - 1,96 (pdf 2,56 mb) Pla - FONAMENTACIÓ ESPECEJAMENT DE MURS DE SOTERRANI (pdf 5,73 mb) Pla - EST~1 (pdf 5,75 mb) Pla - ESTRUCTURA ESPECEJAMENT DE BIGUES I CÈRCOLS FORJAT (pdf 11 mb) Pla - ESTRUCTURA REPLANTEJAMENT I ESPECEJAMENT DE FORJAT (pdf 21,8 mb) Pla - ESTRUCTURA ESPECEJAMENT DE LLOSES D'ESCALA COMUNA (pdf 2,40 mb) Pla - COMPLIMENT HD-91.Pdf 1,91 mb) Pla - INSTAL·LACIONS I COMPLIMENT DB-SI (pdf 4,08 mb) Pla - COMPLIMENT DB-HE (pdf 1,17 mb) Pla - COMPLIMENT DB-SU (pdf 1,69 mb) Pla - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (pdf 3,40 mb) Pla - INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ (pdf 4,19 mb) Pla - INSTAL·LACIÓ LLANTERNERIA (pdf 2,36 mb) Pla - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ (pdf 1,07 mb) Pla - INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR (pdf 2,19 mb) Pla - FUSTERIA (pdf 686 kb)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ (pdf 243 kb) Pla - 1.1.- SITUACIÓ I RELACIÓ AMB LA CIUTAT (pdf 1,49 mb) Pla - 2.1.- INFORMACIÓ HISTÒRICA - PLANEJAMENT (pdf 2,05 mb) Pla - 2.2.- INFORMACIÓ HISTÒRICA - CADASTRAL (pdf 1,61 mb) Pla - 2.3.- INFORMACIÓ HISTÒRICA - FOTOGRAFIES AÈRIES I HISTÒRICA (pdf 3,39 mb) Pla - 3.1.- DELIMITACIÓ I INFORMACIÓ - PARCEL·LA INICIAL (pdf 287 kb) Pla - 3.2.- DELIMITACIÓ I INFORMACIÓ - PARCEL·LA RESULTANT (pdf 280 kb) Pla - 4.1.- ORDENACIO (pdf 1,27 mb)

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

MEMÒRIA PROJECTE URBANITZACIÓ (pdf 994 kb) Pla - 1.1.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT (pdf 586 kb) Pla - 2.1.- INSTAL·LACIONS URBANES - INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA (pdf 572 kb) Pla - 2.2.- INSTAL·LACIONS URBANES - INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT (pdf 1,26 mb) Pla - 2.3.- INSTAL·LACIONS URBANES - INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT (pdf 554 kb)