Programes d'Actuació Aïllada, exclòs el Centre Històric - València

Projecte de Reparcel·lació forçosa de l'Alternativa Tècnica del Programa d'Actuació Aïllada de la Av. Peris i Valero n. 76 i 78 cantó Carrera Font de Sant Lluís

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA
SECCIÓ GESTIÓ SÒL MUNICIPAL
Expt. 3105/2009/11

 

Projecte de Reparcel·lació aprovat per Junta de Govern Local el 13 de juny de 2014, integrat per:

Text Refós del Projecte de Reparcel·lació Forçosa DE L'ALTERNATIVA TÈCNICA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ AÏLLADA (pdf 5,84 mb) RELACIÓ DE PLANS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ (pdf 60,8 kb) PLA 0. JUSTIFICACIÓ DE LA NOVA DELIMITACIÓ SEGONS ALÇAMENT TOPOGRÀFIC: SUPERFICIES DE NOVES PROPIETATS AFECTADES (pdf 248 kb) PLA 1. SITUACIÓ (pdf 2,53 mb) PLA 2. INFORMACIÓ CADASTRAL (pdf 623 kb) PLA 3. DELIMITACIÓ I INFORMACIÓ (pdf 267 kb) PLA 4. ORDENACIÓ (pdf 120 kb) PLA 5. PARCEL·LES APORTADES (pdf 312 kb) PLA 6. PARCEL·LES ADJUDICADES (pdf 177 kb) PLA 7. SUPERPOSICIÓ PARCEL·LES APORTADES I EXECUTADES (pdf 114 kb) Anunci BOP de 29.7.2014 corresponent a l'aprovació del Programa d'Actuació Aïllada (pdf 240 kb)