Programes d'Actuació Aïllada, exclòs el Centre Històric - València

Programa d'actuació aïllada als carrers Berenguer Mallol, Maestro Valls, Marí Albesa i Indústria.

 

SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA
SECCIÓ GESTIÓ SÒL MUNICIPAL
EXP. 03105/2020/7

Programa d'Actuació Aïllada, en Règim de Gestió per Propietaris, als carrers Berenguer Mallol, Maestro Valls, Marí Albesa i Indústria i el seu Projecte de Reparcel·lació Voluntària, aprovat per Junta de Govern Local el 4 de juny de 2021.

Anunci BOP 5.8.2021. Edicte acord JGL 4.6.2021, pel qual s'aprova el Programa d'Actuació Aïllada als carrers Berenguer Mallol, Maestro Valls, Marí Albesa i Indústria (pdf 319 kb.).


Alternativa Tècnica PAA (pdf 2678 kb).

Proposició Jurídic-Econòmica (pdf 568 kb).

Projecte de Reparcel·lació Voluntària maig/2021 (1,8 Mb.).