S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 


Oposició
Nom: Sergent/a de Bombers/es
Tipus: Funcionari Grup: B
Places
Total: 14
Promoció interna: 10
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 4
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 10-03-2015
DOCV:
BOE: 04-04-2015
Presentació instancies
Instancies: 07-04-2015 a 30-04-2015
Drets d'examen: 41,41 €
Lloc de pagament: Ingreso bancario en la cuenta número ES30 2038 8814 6760 0000 8804 de Bankia
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Reconeixement mèdic 13-07-2015 8:00 hores en la Unitat Mèdica del Parc Central de Bombers
Quart Examen 08-07-2015 10:00 h. Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres” (C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n)
Tercer Examen 06-07-2015 10:00 h. Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres” (C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n)
Proves físiques 02-07-2015 8:00 hores Estadi del Túria (Tram III de l'antic llit del riu Túria)
Entrevista 29-06-2015 Consultar document en Observacions
Primer Examen 22-06-2015 10:00 hores, en el Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres”, C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
Quint Examen -
Concurs -
Observacions
"Relació alfabètica de les persones aspirants que han superat la Fase d'Oposició, amb indicació de la puntuació aconseguida en la baremació de mèrits corresponent a la Fase de Concurs i la suma obtinguda per les persones aspirants en ambdós fases de la convocatòria. NOTIFICACIÓ.- Tenint en compte que les persones aspirants propostes ostenten la condició de funcionaris de carrera d'este Ajuntament ocupant respectivament plaça de Cap de Bombers/s'i atés que junt amb la documentació aportada i baremada en la fase de concurs ja han presentat fotocòpia compulsada dels requisits exigits en les Bases de la Convocatòria, relatius tant al títol acadèmic com al permís de conducció, queden exempts de tindre que acreditar la resta de les condicions exigides en la Norma Tercera de les esmentades Bases no procedint, en conseqüència, concedir-los el termini de 10 dies (donat el caràcter reduït del present procés selectiu) per a presentació de documentació establit en la Norma 10 de les ressenyades Bases. València, 17 de juliol del 2015 EL SECRETARI DEL TRIBUNAL"
Fitxers adjunts
 • bop 10-3-2017 nombramiento sargnetos plaza en propiedad(3).pdf
 • resultado baremacion concurso conv. 14 sarg. bomberos-as-1(3).pdf
 • relacion total proceso selectivo con propuesta de nombramiento conv. 14 sarg. bomberos-as-1(3).pdf
 • Bases Generals

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022, va aprovar les bases generals que regiran els processos selectius.

  Consultar BOP núm. 205, edicte de l'Excel.lentíssim Ajuntament de València sobre les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València.BOP núm. 52 de 15 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les Bases Generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública en l'Ajuntament de València (pdf 146 kb).
  Decrets de la Regidora Delegada d'Organització i Gestió de Persones, de dates 13 i 14 de març de 2023, relatius a emplaçaments de recursos presentats en el Jutjat contenciós administratiu número 5 de València, en Procediments Abreujats 31/2023, 69/2023 i 75/2023, contra acords de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2022, referents a les Bases Generals i Específiques de processos selectius en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal.

  Decret Procediment Abreujat núm. 000031/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000069/2023 (pdf 282 kb).Decret Procediment Abreujat núm. 000075/2023 (pdf 282 kb).


  Bases Específiques

  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs.

  Consultar BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2022, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre modificació de les bases i convocatòria per a proveir en propietat 3 places d'Agent de la Policia Local, mitjançant consolidació d'ocupació temporal, derivades de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016, en el marc d'estabilització regulat en les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.Consultar BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2022, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places, en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal, en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.

  BOP núm.58 de 23 de març de 2023, anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal (pdf 915 kb).
  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs.

  Consultar BOP núm. 242 de 20 de desembre de 2022, edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública

  BOP núm.53 de 16 de març de 2023, anunci relatiu a la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal (pdf 377 kb).
  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, va aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria de promoció interna.

  Consultar BOP núm. 247 de 27 de desembre de 2022, anunci de les bases específiques que han de regir la convocatòria de Promoció Interna mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura de 158 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública.