2021-09-03 - València

null 2021-09-03

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-09-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 29 i 30 de juliol de 2021, respectivament.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de la Resolució núm. 231, de 20 d'agost de 2021, sobre rectificació de l'error material produït en la transcripció de competències assignades a la coordinadora general de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports en la JGL de 30 de juliol de 2021 (acord núm. 141).
Expediente: E-00601-2021-000054-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència núm. 218/2021, de 30 de juny de 2021, dictada pel Jutjat de 1a Instància núm. 27, desestimatòria de la demanda en el Procediment de Juí Verbal núm. 1388/2020, en reclamació de quantitat per danys en elements de jardineria.
Expediente: E-00501-2021-000295-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 211/21, interposat contra la desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000293-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant el passat mes de juny i compensar els drets reconeguts.
Expediente: E-H4962-2021-000010-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0006 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit al fet que ascendix el preu just per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Peníscola.
Expediente: E-03103-2003-000103-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit al fet que ascendix el preu just per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Peníscola.
Expediente: E-03103-2003-000104-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit al fet que ascendix el preu just per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000006-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0009 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent al servici de neteja, desinfecció, buidatge i manteniment de tres wc modulars.
Expediente: E-02410-2021-000031-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) en concepte de quota anual 2021.
Expediente: E-02802-2021-000287-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) corresponent a la quota anual de la Ruta de Cementeris Europeus any 2021.
Expediente: E-02802-2021-000299-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0012 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a favor de l'organisme autònom municipal Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-02000-2021-000356-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures del servici de menjador escolar al col·legi municipal Profesor Santiago Grisolía.
Expediente: E-02101-2018-000439-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures del servici de menjador escolar al col·legi municipal Benimaclet.
Expediente: E-02101-2018-000496-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures del servici de menjador escolar al col·legi municipal Fernando de los Ríos.
Expediente: E-02101-2018-000503-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures del servici de menjador en l'escola infantil municipal de Pinedo.
Expediente: E-02101-2020-000084-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0017 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'unes factures corresponents als servicis prestats de connexió de llum per a la celebració de les festes de la Punta, i els treballs de disseny, impressió, i instal·lació d'una lona per a la celebració del pas per Pinedo de la Volta Ciclista a Espanya 2021.
Expediente: E-02310-2021-000250-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0018 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat CEU Cardenal Herrera, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2017-000039-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la convocatòria de premis de Residències artístiques i culturals per a joves 2021.
Expediente: E-01902-2021-000092-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici d'atenció a les urgències socials i col·laboració en emergències.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'addenda i la pròrroga al conveni de col·laboració 'València Inserta'.
Expediente: E-02201-2020-000130-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis del V Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
Expediente: E-02230-2021-000012-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de la fundació Amigó.
Expediente: E-02250-2021-000070-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis de captura d'animals errants o abandonats i uns altres; recollida i gestió de cadàvers d'animals en via pública i en els centres d'acolliment; i gestió i retirada de residus sanitaris.
Expediente: E-02401-2018-001667-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de cooperació educativa amb la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Expediente: E-02401-2021-000348-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la 'Asociación Valenciana de Diabetes (AVD)' i la 'Fundación DiabetesCERO Comunidad Valenciana'.
Expediente: E-02401-2021-001235-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0027 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000008-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar el reajustament pluriennal de crèdits del contracte per a la prestació de servici de consultoria estratègica, servicis de plataforma VLCi i oficina de projectes de transformació digital i solucions i autoritzar i disposar el corresponent gasto.
Expediente: O-00805-2021-000010-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar la 28a modificació pressupostària per generació de crèdits i aprovar el projecte de gasto corresponent, relatiu a la subvenció de la Diputació Provincial de València per al programa Smart City.
Expediente: E-00805-2021-000018-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al programa ECOVID 2020.
Expediente: E-01101-2020-003307-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants juny 2021.
Expediente: E-01101-2021-002617-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants paga extra juny 2021.
Expediente: E-01101-2021-002670-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball referència núm. 578 i regularitzar les retribucions a percebre.
Expediente: E-01101-2021-002047-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball referència núm. 9168 i regularitzar les retribucions a percebre.
Expediente: E-01101-2021-002584-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball referència núm. 8799 i regularitzar les retribucions a percebre.
Expediente: E-01101-2021-002585-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2021, pel qual es va desestimar una petició de permuta.
Expediente: E-01101-2021-000824-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de reposició presentat contra els acords de la Junta de Govern Local de 16 d'abril de 2021, relatius als nomenaments de director i coordinadors generals.
Expediente: E-01101-2021-002270-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre per extemporanis els recursos de reposició interposats contra els acords de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2020 i de 29 de gener de 2021, d'aprovació de les bases per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'integració social.
Expediente: E-01101-2021-002535-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a estadístic.
Expediente: E-01101-2021-002856-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a educadora infantil.
Expediente: E-01101-2021-002868-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte el nomenament de personal eventual en el lloc de treball referència núm. 8155 i proposa el nomenament en el lloc de treball referència núm. 8131 adscrit al Gabinet d'Alcaldia.
Expediente: E-01101-2021-002962-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la mutació demanial de la parcel·la on se situa la residència i centre de dia, denominada 'Casa Nostra-Vall de la Ballestera', a favor de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la subrogació d'esta com a administració concedent.
Expediente: E-05301-2021-000087-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2016-000010-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo.
Expediente: E-05307-2016-000031-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa donar d'alta nous articles en el contracte de subministrament de mobiliari d'oficina.
Expediente: E-01201-2020-000176-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0046 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar el reintegrament per interessos de demora de les subvencions concedides a diverses associacions per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-06001-2021-000025-00 - Aprovat
0046 - PRECS I PREGUNTES
0047 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa donar la conformitat d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-01911-2021-000003-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses en concepte d'indemnització substitutiva.
Expediente: E-02101-2021-000127-00 - Aprovat