2021-07-09 - València

null 2021-07-09

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-07-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE JULIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 2 de juliol de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per l'Audiència Nacional, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 104/18, interposat per l'Ajuntament contra Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central que va estimar una reclamació seguida contra l'acord municipal que va rebutjar suportar la repercussió de l'impost sobre l'increment de valor afegit reportat en l'expropiació d'una finca.
Expediente: E-00501-2021-000244-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 67/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000237-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 108/21, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000235-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 380/20, interposat contra l'aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici 2018 Bioparc.
Expediente: E-00501-2021-000234-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del cobrament dels crèdits ostentats per l'Ajuntament en els Procediments Concursals tramitats pels Jutjats de 1a Instància i Mercantils de València respecte de diversos concursats.
Expediente: E-00501-2021-000173-00 - Quedar assabentat
0007 - TRESORERIA GENERAL. Proposa l'adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies d'intercanvi d'informació de caràcter tributari i de col·laboració en la recaptació.
Expediente: E-04906-2021-000010-00 - Aprovat
0008 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per al projecte 'Instal·lació de climatització mitjançant l'ús d'aerotèrmia al pavelló poliesportiu municipal de Sant Isidre'.
Expediente: E-00212-2020-000016-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0009 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada de la modificació de PGOU relativa a la incorporació de la fitxa de protecció del Depòsit de Gas Lebón al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València.
Expediente: E-03001-2020-000233-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada de la modificació puntual del PGOU per a la reordenació urbanística dels terrenys del 'Molí de la Torre (Arrossers)' i el seu entorn.
Expediente: E-03001-2021-000034-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent al Pla Especial d'Infraestructures Sanitàries 'Campanar-Ernest Lluch'.
Expediente: E-03001-2021-000171-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Vicenta Rodrigo Arce.
Expediente: E-03103-2020-000043-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir una ampliació del termini d'execució de les obres d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2020-000016-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar el reintegrament de part de la subvenció i donar per justificada la subvenció al lloguer 2017.
Expediente: E-03910-2020-000079-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda destinada a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades al 'Programa Reviure'.
Expediente: E-03910-2020-002915-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0016 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del projecte 'Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum al Centre d'Operacions de Vara de Quart'.
Expediente: E-02701-2020-000162-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'empresa General de Análisis, Materiales y Servicios, SL (GAMASER, SL).
Expediente: E-02701-2021-000240-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria de la vintena primera edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E-01903-2021-000490-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-01905-2021-000538-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2021-000021-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2021.
Expediente: E-02101-2021-000007-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2021-000105-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0023 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Unión General de Trabajadores.
Expediente: E-01909-2021-000011-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2021, pel qual es va autoritzar la Fundació Visit València per a concedir una subvenció destinada a la promoció i difusió de l'obra de Luis García Berlanga amb motiu del seu centenari.
Expediente: E-01909-2021-000037-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa rectificar un error material contingut en el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació sanitària ambulatòria a Massarrojos.
Expediente: E-02310-2021-000049-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa rectificar un error material contingut en el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació sanitària ambulatòria a la Punta.
Expediente: E-02310-2021-000050-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa rectificar un error material contingut en el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació sanitària ambulatòria al Perellonet, el Saler i Forn d'Alcedo.
Expediente: E-02310-2021-000051-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte POEFE corresponents a maig de huit itineraris formatius i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent.
Expediente: E-02902-2021-000026-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada al programa 'EMCORP 2021/2022', declarar l'excepcionalitat a les contractacions laborals derivades d'este i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2021-000616-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de Cáritas Diocesana de València.
Expediente: E-02201-2018-000234-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Brúfol.
Expediente: E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada pel Centro Juvenil Entre Amics del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar crèdit del contracte per a la prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reintegrament de les subvencions concedides a diversos centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2021-000031-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000053-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció nominativa de l'anualitat 2020 que finança el conveni de col·laboració amb l'associació d'ames de casa i consumidors Tyrius.
Expediente: E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació per la Coeducació.
Expediente: E-02230-2021-000014-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Atelier d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al municipi de Torrent.
Expediente: E-02250-2021-000070-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa donar la conformitat a la tramitació d'un conveni amb la Universitat de València.
Expediente: E-02501-2021-000011-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0042 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del projecte 'EU-HYBNET' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01401-2020-002516-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2021-002892-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001580-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Gestió Econòmica Administrativa.
Expediente: E-01101-2021-001900-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat referència núm. 9071.
Expediente: E-01101-2021-002189-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat referència núm. 9302.
Expediente: E-01101-2021-002358-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'auxiliars administratius/ives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2021-001808-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2021-002267-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de març de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001746-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de juny de 2021, relatiu a la revisió de diversos nomenaments interins en la categoria de 'Veterinari/ària'.
Expediente: E-01101-2021-002362-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs d'alçada interposat contra acord del tribunal selectiu de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-002357-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el segon exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001471-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el segon exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001473-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el segon exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001474-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el segon exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001475-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de vint places en vivendes semitutelades per a immigrants.
Expediente: E-04101-2020-000082-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar-cafeteria de l'Edifici de Joventut.
Expediente: E-01902-2021-000020-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis informàtics de manteniment del software de suport a l'explotació del servidor central municipal, de la signatura CA Tecnologies, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000086-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure diverses propietats municipals a l'OAM Universitat Popular.
Expediente: E-05301-2021-000089-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure al Servici de Vivenda diversos immobles municipals situats als carrers de la Barraca, del Pare Lluís Navarro i de les Columbretes.
Expediente: E-05301-2021-000236-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de l'Escultor Mora Cirujeda.
Expediente: E-05305-2019-000009-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2018-000081-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar els ajustos dels objectius col·lectius específics F1_2021.
Expediente: E-00209-2021-000003-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1247, d'11 de maig de 2021, per la qual es desestima una sol·licitud d'addició del temps reconegut de carrera administrativa en un altre ajuntament.
Expediente: E-00210-2021-000063-00 - Aprovat
0066 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb AENA, S.M.E., SA.
Expediente: E-00805-2021-000006-00 - Aprovat
0067 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-00805-2021-000016-00 - Aprovat
0068 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2019 71251.
Expediente: E-01305-2019-000520-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0069 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-06001-2021-000015-00 - Aprovat
0069 - PRECS I PREGUNTES
0070 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la quarta modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000015-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa convalidar la recepció i acceptació expressa de les obres de construcció d'un mòdul d'atletisme als Poblats Marítims.
Expediente: E-01903-2019-000038-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa sol·licitar de la Generalitat Valenciana la cooperació per al trasllat dels monuments fallers situats a Fira València a la seua demarcació per a la celebració de les Falles 2021.
Expediente: O-01904-2020-000024-00 - Aprovat amb esmenes
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de març de 2021.
Expediente: E-01101-2021-002194-00 - Aprovat
0074 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre sol·licitud a la Demarcació de Carreteres de l'Estat en la Comunitat Valenciana per a l'adequació de la connexió de la Ronda Nord amb l'autovia V-21 de València.
Expediente: E-00201-2021-000035-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual en el lloc número referència 7015.
Expediente: E-01101-2021-002515-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de juny de 2021, relatiu a la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva de tretze llocs de cap de servici (TD) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2021-001519-00 - Aprovat
0077 - MOCIÓ de la regidora delegada de Cultura i Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València. Proposa iniciar els tràmits procedents a la modificació i actualització dels Estatuts rectors dels organismes autònoms municipals Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València (Palau de la Música) i Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, i a l'adscripció del personal a què es referix el cos de la moció, amb trasllat del seu estatus professional de manera íntegra i idéntica a la qual es disposa a l'Ajuntament de València, i la seua integració en el Palau de la Música.
Expediente: O-00400-2021-000024-00 - Aprovat